Градът | 01 Февруари 2016, 11:05

Община Сливен подаде своята Инвестиционна програма по приоритетна ос 1 на ОП"Региони в растеж 2014-2020 г."