Градът | 23 Август 2013, 11:00

Защитените зони от Натура 2000 влизат в информационна система