Пазари и инвестиции

Зив Гиги: 88% от портфолиото на GTC е сертифицирано за екологичност

Зив Гиги, изпълнителен директор на GTC за Югоизточна Европа

Зив Гиги има повече от 15 години опит на ръководни позиции на пазара на недвижими имоти в Централна и Източна Европа, като е разработил и управлявал над 500 000 кв.м офис и търговски площи. Той започва работа в GTC през 2008 г., като заема позицията главен финансов директор за България и Сърбия, от 2021 г. Зив е управляващ директор за Румъния, а през ноември 2022 г. е назначен за изпълнителен директор за региона на Югоизточна Европа, като управлява портфолиото на компанията в Хърватия, Сърбия, България и Румъния.

GTC е водещ предприемач и инвеститор в сегмента на търговските имоти в Централна и Източна Европа. Компанията разработва офис сгради и центрове за услуги и търговия, които управлява впоследствие. Като една от водещите компании в сектора на недвижимите имоти в тази част на Европа GTC разработва площи, подпомагащи развитието на множество компании и институции. Чрез проектирането на търговски центрове и офис сгради и след това отговорното им управление компанията се грижи за здравето и комфорта на хилядите наематели на сградите си, техните служители и клиенти.

Стремежът на компанията е да осъществява дейността си по начин, допринасящ за постигането на целите за устойчиво развитие. Тя подкрепя развитието на градовете и общностите навсякъде, където развива дейност. Всяка година GTC обръща все по-голямо внимание на намаляването на въглеродния си отпечатък още от етапа на планиране на нови инвестиции, както и чрез внедряване на иновации в съществуващите обекти.

За близо 30 години дейност GTC е изградила 78 модерни офис и търговски обекта с висок стандарт и обща площ 1.4 млн. кв.м в Централна и Източна Европа. Понастоящем GTC активно управлява портфейл от 43 търговски сгради, предоставящи около 754 хил. кв.м отдаваеми офис и търговски площи в Полша, Унгария, Букурещ, Белград, Загреб и София. Освен това GTC има готовност за развитие на около 440 хил. кв.м търговски и офис имоти в столиците на Централна и Източна Европа, като 33 хил. кв.м са в процес на изграждане.

Понастоящем 88% от портфолиото на GTC на обща стойност 1.7 млрд. евро има екологични сертификати, а останалите сгради са в процес на сертифициране. Портфолиото на GTC в България включва две модерни офис сгради на топ локация в "Младост" – Advance Business Center 1 и 2 (33 000 кв.м, клас А офис площи) и многофункционалния търговски комплекс Mall of Sofia (22 хил. кв.м търговски площи) с двете му офис части - Sofia Tower 1 и Sofia Tower 2 (общо 19 000 кв.м офис площи).

- GTC е единственият инвеститор в недвижими имоти в България с официално публикувани ESG доклади. Каква е тяхната цел?

- Да, но не само в България. Компанията е първият предприемач в областта на недвижимите имоти в Централна и Източна Европа, който изготвя и публикува ESG доклади. Вече имаме два такива доклада, които обобщават дейността на компанията за предходните години, като този за 2022 г. е в процес на подготовка. Докладите представят уникални за индустрията данни за ангажираността на GTC в областта на устойчивото развитие, отговорното строителство и управление на активите, сътрудничеството с местните общности и отговора на очакванията на заинтересованите страни. Компанията ни има дългогодишен ангажимент за създаване на имоти, ориентирани към човека, с фокус върху опазването на околната среда на всички свои пазари в Централна и Източна Европа, оборудвани с най-новите решения, които отговарят на строгите изисквания на индустрията.

Като доказателство за ангажираността на компанията идват и годишните ни ESG доклади. В отчета за предходната 2021 година се подчертава, че 88% от портфолиото ни е сертифицирано за екологичност. Достъпната и чиста енергия е една от 10-те цели за развитие на бизнеса, включени в него, и компанията се фокусира върху внедряването на екологични енергийни източници в цялото си портфолио. Действията в областта на климата са стълб на тази стратегия, което означава, че GTC се концентрира върху предоставянето на безопасни, трайни и екологични сгради. Тази насока стана още по-важна през последните няколко години, в светлината на климатичната криза, и във всички проекти на компанията бяха направени нови подобрения.

1 / 4

Advance Bussines Center 1 и 2, София

2 / 4

Advance Bussines Center 1 и 2, София

3 / 4

Advance Bussines Center 1 и 2, София

4 / 4

Advance Bussines Center 1 и 2, София

- Какви са глобалните и локалните цели на GTC в областта на различните елементи на Е-S-G? Бихте ли могли да дадете добри примери с прилагането на ЕSG практики в България и в чужбина?

- Политиката на GTC в областта на ESG се основава на три стълба и осем тематични области: Екологичен стълб, в който се фокусираме върху зелените сгради и борбата с изменението на климата чрез намаляване на въглеродния отпечатък; изграждане и управление на сертифицирани сгради, пестене на енергия и други суровини; намаляване на емисиите на въглероден диоксид и допринасяме за кръговата икономика. Социалният стълб, насочен към нашите наематели, нашите служители и сътрудници и обществото. Ангажираме се да подкрепяме местните общности, дейностите в областта на образованието и културата, като работим с над сто организации, включително неправителствени организации, училища и университети. Насърчаваме местните предприемачи и регионалните производители (например чрез организиране на панаири и пазари). Самите ние предприемаме множество инициативи в подкрепа на развитието на местните общности.

Що се отнася до третия стълб - Организационното управление, ние се фокусираме върху спазването на закона, управлението на риска и прозрачността. Действаме етично, като гарантираме спазването на правилата при всички наши операции. Прилагаме процеси, които свеждат до минимум рисковете, свързани с ESG. Поддържаме открита и честна комуникация с всички заинтересовани страни. На конкретни пазари сме въвели редица вътрешни правила, посветени наред с другото на противодействието на корупцията, защитата на поверителна информация, противодействието на дискриминацията и т.н.

GTC X, Сърбия

- Какви са вашите ESG стратегии - нов етап в устойчивото строителство, част от зелената трансформация на инвестиционния проект? Какви са конкретните практики, които прилагате?

- Бизнес стратегията ни се основава на принципите на устойчивото развитие и се стремим да прилагаме най-добрите практики в областта на ESG. По време на етапа на планиране и при управлението на инвестициите ние отдаваме голямо значение на околната среда и хората - наематели, служители и местните общности. Искаме сградите на GTC да бъдат екологични и безопасни, да създават стойност за местната общност и да допринасят за развитието на устойчиви градове.

От 2015 г. насам се ръководим от политиката си за разработване на екологосъобразен портфейл от имоти и ефективно използване на ресурсите през целия жизнен цикъл на сградите. Прилагаме екологосъобразни решения: от етапа на планиране и проектиране на сградите, през тяхното строителство, експлоатация и обновяване, до разрушаването им.

Поели сме ангажимент всички наши нови инвестиции и - по възможност - вече реализираните инвестиции да отговарят на критериите за сертификати за устойчиво строителство и да гарантират безопасността и комфорта на своите ползватели. Получените за сградите сертификати - преди всичко LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), сертификат WELL и BREEAM (BRE Environmental Assessment Methods) - са независимо и широко прието потвърждение в сектора на недвижимите имоти, че нашите проекти се отличават с конкретни и измерими решения, щадящи околната среда.

Миналата година отбелязахме голям успех, като всички наши имоти в Полша получиха зелени сертификати. Акцентите през 2021 г. включват и сертифициране по LEED на Advance Business Center 1 офис сграда в България и Cascade в Румъния със златен сертификат, както и завършването на процеса на сертифициране на Advance Business Center 2, също със златен LEED сертификат. Общо през 2021 г. получихме и подновихме зелени сертификати за 18 сгради, а в началото на 2022 г. - за още дванадесет.

- Каква е ролята на зелената сертификация?

- Сертифицираните сгради са не само наша гордост, но и осигуряват добавена стойност за нашите наематели. Сертификатите, които сме получили за нашите сгради (LEED, BREEAM), акцентират върху най-модерните стратегии за устойчиво развитие на територията, пестене на вода, енергийна ефективност, подбор на материали и ресурси, както и върху качеството на вътрешната среда.

Освен това в договорите за наем на нови сгради има стандарти, които изискваме нашите наематели да спазват, които имат за цел да увеличат максимално стандартите, вградени в сградата, и да осигурят взаимни ползи.

Наемателите неведнъж са изразявали задоволството си от сертификатите и възможността да подчертаят пред своите бизнес партньори, че техните офиси или шоуруми се намират в сгради, които отговарят на най-високите стандарти за опазване на околната среда, потвърдени от сертификати като LEED/BREEAM.

С гордост обявихме, че от септември 2022 г. и двете сгради на нашия Advance Business Center в София вече се захранват със зелена енергия. Бяхме официално сертифицирани от "Електрохолд Трейд" за използването на 4000 мВтч електрическа енергия от 100% възобновяеми източници. За GTC това е още една стъпка напред към осигуряването на достъпна и чиста енергия във всички имоти в Европа. Подобренията, направени в Advance Business Center 1 и 2, със сигурност са само началото за нашето българско портфолио. Следващата стъпка са останалите сгради на GTC в България - вярваме, че Sofia Tower 1 и 2 и Mall of Sofia също ще станат зелени в рамките на тази година.

Все повече наематели в Европа вече имат такива задължителни изисквания и очакваме тази тенденция скоро да се усети и на българския пазар.

1 / 3

Matrix, Хърватия

2 / 3

Matrix, Хърватия

3 / 3

Matrix, Хърватия

- Каква е ролята на прилагането на практиките на ESG за пазарната стойност на проектите, активите и самата компания от страна на консултантските компании, международните организации и финансовите институции?

- За GTC 2021 г. беше знакова година, тъй като тогава емитирахме нашите зелени еврооблигации, които ни позволиха да рефинансираме обезпечени заеми и да реализираме зелени проекти. Емисията беше осъществена в рамките на Рамката за зелени облигации. Еталонната облигационна емисия на стойност 500 млн. евро стана възможна благодарение на получаването на положителна оценка от реномирани рейтингови агенции, които оцениха резултатите и перспективите на компанията, ангажираността ѝ с устойчивото развитие и екологосъобразното ѝ бизнес поведение.

Емисията беше посрещната радушно от европейските инвеститори, които направиха поръчки на стойност над 1.4 млрд. евро.

Що се отнася до социалните фактори, компанията продължи да подкрепя местните общности, като предоставяше площи в търговските центрове за местни инициативи и насърчаваше служителите и наемателите да участват в социално отговорни дейности. Икономическото въздействие на GTC през 2021 г. възлиза на 113 000 000 евро. Миналата година в 28 имота на GTC под оперативния контрол на групата бяха реализирани програми за участие и развитие на общността. Общо GTC подкрепи 15 неправителствени организации и 37 социални организации.

Дейностите ни в посока устойчиво развитие получиха признание два пъти – бяхме наградени от EPRA, браншова организация, за отчитане на въпроси, свързани с ESG, и в конкурса "Доклади за устойчиво развитие". Нашите практики бяха включени и в доклада на Форума за отговорен бизнес "Отговорният бизнес 2021", който дебютира през май 2022 г.

- След края на пандемията и специалния режим в целия свят има ли промяна във възприемането на темата за устойчивата и здравословна работна среда?

- През последните две години в GTC положихме всички усилия да отговорим на нуждите на нашите клиенти и продължихме подкрепата, започната още през 2020 г. заради пандемията, за да сведем до минимум риска те да загубят непрекъснатостта на бизнеса си и да осигурим безопасност и комфорт при използването на нашите сгради, като направихме допълнителни инвестиции например във внедряването на допълнителни вентилационни системи, разделяне на работните места и разнообразни системи за дезинфекция освен всички стандартни превантивни мерки и необходими действия. 

Чрез проектирането на търговски центрове и офис сгради и след това отговорното им управление ние се грижим за здравето и комфорта на хилядите наематели на нашите сгради, техните служители и клиенти. Затова всяка инвестиция, която правим, преминава през строга проверка по отношение на ползите и рисковете, които включва. Фокусът ни е насочен към подобряване на деветте основни елемента на една здравословна сграда, което включва: вентилация; качество на въздуха; топлинен комфорт; влажност; прах; безопасност и сигурност; качество на водата; шум; осветление и изглед от прозорците.

Като работодател ние вярваме в хората, в техния потенциал и творчество. Искаме служителите ни да се чувстват добре, тъй като това се отразява на тяхната ефективност. Предлагаме частна здравна застраховка на нашите служители. Организираме редица образователни кампании, насърчаващи хората да водят здравословен начин на живот и да се грижат за себе си. Проектите и вътрешните ни дейности са насочени към насърчаване на служителите ни да провеждат профилактични прегледи, да спортуват (предлагаме различни спортни занимания и достъп до фитнес зала), да се хранят здравословно (ежедневно осигуряваме пресни плодове) и т.н.

- Как виждате развитието на пазара в България и какви са вашите планове за развитие на GTC в България?

- В България почти няма международни разработчици като GTC, индустрията е доминирана от по-малки местни компании. В бъдеще обаче очаквам присъствието на професионални инвеститори и наемодатели да се увеличи. Може би с течение на времето случайните играчи ще намалеят и ще останат само компаниите с дългогодишен опит в професионалното управление на проекти. GTC е международна компания с професионален опит на пазара на недвижими имоти - ние не само можем да построим сграда, но и познаваме бизнеса в детайли.

През последните години нашата компания трансформира дейността си в България и мога да кажа, че в момента GTC е най-успешна в офис сегмента. Построихме две модерни офис сгради на топ локация в "Младост" – Advance Business Center 1 и 2 с общо 33 хил. кв.м офис площи клас А и парцел в съседство, на който планираме да изградим Advance Business Center 3. Придобихме и един от най-добре представящите се търговски комплекси със смесено предназначение - Mall of Sofia, и за няколко години успяхме значително да подобрим резултатите му, както и да започнем изграждането на офис сграда – Sofia Tower 2, въз основа на допълнителните права за строеж, които проектът предлагаше. Sofia Tower 2 скоро ще бъде готова за своите нови наематели. Започваме и планирано обновяване на Sofia Tower 1 и ще кандидатстваме за по-висок LEED сертификат. Не сме спрели да търсим възможности за разширяване и се интересуваме от терени за офис проекти на добри локации в София, където отново да приложим високите си ESG стандарти.

GTC X, Сърбия

- След края на пандемията и специалния режим в целия свят има ли промяна във възприемането на темата за устойчивата и здравословна работна среда?

- През последните две години в GTC положихме всички усилия да отговорим на нуждите на нашите клиенти и продължихме подкрепата, започната още през 2020 г. заради пандемията, за да сведем до минимум риска те да загубят непрекъснатостта на бизнеса си и да осигурим безопасност и комфорт при използването на нашите сгради, като направихме допълнителни инвестиции например във внедряването на допълнителни вентилационни системи, разделяне на работните места и разнообразни системи за дезинфекция освен всички стандартни превантивни мерки и необходими действия. 

Чрез проектирането на търговски центрове и офис сгради и след това отговорното им управление ние се грижим за здравето и комфорта на хилядите наематели на нашите сгради, техните служители и клиенти. Затова всяка инвестиция, която правим, преминава през строга проверка по отношение на ползите и рисковете, които включва. Фокусът ни е насочен към подобряване на деветте основни елемента на една здравословна сграда, което включва: вентилация; качество на въздуха; топлинен комфорт; влажност; прах; безопасност и сигурност; качество на водата; шум; осветление и изглед от прозорците.

Като работодател ние вярваме в хората, в техния потенциал и творчество. Искаме служителите ни да се чувстват добре, тъй като това се отразява на тяхната ефективност. Предлагаме частна здравна застраховка на нашите служители. Организираме редица образователни кампании, насърчаващи хората да водят здравословен начин на живот и да се грижат за себе си. Проектите и вътрешните ни дейности са насочени към насърчаване на служителите ни да провеждат профилактични прегледи, да спортуват (предлагаме различни спортни занимания и достъп до фитнес зала), да се хранят здравословно (ежедневно осигуряваме пресни плодове) и т.н.

- Как виждате пазара в България и вашите планове за развитие?

- В България почти няма международни разработчици като GTC, индустрията е доминирана от по-малки местни компании. В бъдеще обаче очаквам присъствието на професионални инвеститори и наемодатели да се увеличи. Може би с течение на времето случайните играчи ще намалеят и ще останат само компаниите с дългогодишен опит в професионалното управление на проекти. GTC е международна компания с професионален опит на пазара на недвижими имоти - ние не само можем да построим сграда, но и познаваме бизнеса в детайли.

През последните години нашата компания трансформира дейността си в България и мога да кажа, че в момента GTC е най-успешна в офис сегмента. Построихме две модерни офис сгради на топ локация в "Младост" – Advance Business Center 1 и 2 с общо 33 хил. кв.м офис площи клас А и парцел в съседство, на който планираме да изградим Advance Business Center 3. Придобихме и един от най-добре представящите се търговски комплекси със смесено предназначение - Mall of Sofia, и за няколко години успяхме значително да подобрим резултатите му, както и да започнем изграждането на офис сграда – Sofia Tower 2, въз основа на допълнителните права за строеж, които проектът предлагаше. Sofia Tower 2 скоро ще бъде готова за своите нови наематели. Започваме и планирано обновяване на Sofia Tower 1 и ще кандидатстваме за по-висок LEED сертификат. Не сме спрели да търсим възможности за разширяване и се интересуваме от терени за офис проекти на добри локации в София, където отново да приложим високите си ESG стандарти.

Вижте cтaтиятa в бpoй 1/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ 

Обратно нагоре ↑