Сгради

Проектът за обновяване и модернизация на УАСГ завърши

Споделяне

Проект № BG16RFOP001-3.003-0009-C07 „Oбновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България”, ОПРР 2014 - 2020 г.

Завърши проект „Oбновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“ с бенефициент УАСГ, който се реализира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа на висшите училища в Република България”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

Общата стойност на проекта е 2 982 576.22 лв., от които 2 756 515.28 лв. безвъзмездна финансова помощ и 226 060.94 лв. съфинансиране от бенефициента. Проектът стартира през септември 2016 г., като датата на приключване в съответствие с административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е през ноември 2022 г.

Дейностите по изпълнението на проекта включват организация и управление на проекта, информация и комуникация по проекта, извършване на ремонт на Блок 11 – западно крило (Ректорат), Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания, прилежащото дворно пространство и извършване на преустройство и ремонт на обект „Физкултурен салон със сервизни помещения“, доставка на оборудване, необходимо за подобряване и модернизация на образователния процес в УАСГ, и одит на проекта.

За изпълнението на дейностите са сключени договори с "УНИ - АРХ" ООД – за извършване на технически обследвания и съставяне на технически паспорти, с „Инфрапро" АД и с "Ефектива" ЕООД – за извършване на обследване за енергийна ефективност, с „БСГ – Бояна” ДЗЗД – за изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, с „Контракс” АД – за доставка на технологично оборудване, с "Диас спорт" ЕООД – за доставка и монтаж на спортно оборудване, с ДЗЗД "Линк-Имобиляре-2017" – за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор, с „Балпекс” ООД – за осигуряване на информиране и публичност по проекта, и с „Абакус одитинг” ООД – за извършване на одит на изпълнението на проекта.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта е извършен цялостен ремонт на Блок 11 – западно крило (Ректорат), и Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ), включващ изпълнение на енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, които осигуряват най-малко клас на енергопотребление C, полагане на топлоизолации, подяна на дограми, цялостен ремонт на покрива на сградата, в т.ч. частична подмяна на дъсчена обшивка и цялостно покриване с керемиди, изпълнение на нови електрически и ВиК инсталации, ремонт на ОиВ инсталации, изпълнение на пожароизвестителна инсталация, ремонт на санитарни възли и обособяване на санитарни възли за хора в неравностойно положение, ремонт на учебни зали, кабинети и коридори, цялостен ремонт и обновяване на фасадите на сградата и др. Ремонтирано и обновено е околното пространство около сградата. Извършена е доставка на технологично интернет оборудване, в т.ч. пасивни компоненти като оптични кабели, PVC канали, комуникационни шкафове (рак), розетки, свързващи букси и панели, и активно оборудване като преобразуватели на сигнала, усилватели, адаптери, суичове, рутери, сървъри, както и компютърни конфигурации за учебни зали.

Във физкултурния салон е извършен ремонт по подове, стени и тавани, изпълнена е нова спортна настилка, подменени са дограмите, монтирани са нови фасадни термопанели с показатели по предписание на енергийния одит, доставено и монтирано е ново оборудване – пейки, шведска стена, баскетболни кошове, стойки и мрежа за волейбол, шкафове, закачалки и др. Изпълнен е ремонт на електрическата и отоплителната инсталация и е доставена и монтирана нова вентилационна инсталация.

Реализирането на проекта позволи да бъде изградена модерна материална база и бъде да издигнато на качествено ново ниво образованието в УАСГ - образование, защитаващо националните традиции, приемащо европейските предизвикателства и следващо световните тенденции.

Обратно нагоре ↑