Сгради

Квартал ЗАПАД - Новият квартал на София с цялостно градоустройство

Вече от десетилетия на жилищния пазар в София доминира тенденцията за строителство на затворени комплекси в новите и развиващи се квартали. Тази тенденция често затруднява общината, която невинаги разполага с достатъчно ресурси, за да догонва инвестиционните намерения и да осигурява добро градоустройство, свързаност, паркове и социални услуги.

На този фон новият "Квартал Запад" на инвестиционната компания Europroperty е истинска новина за развитието на северозападната част на София. Черпейки опит от световни градоустройствени тенденции и няколко успешно реализирани жилищни проекта в София, Europroperty планират да създадат най-мащабния си и социално значим проект досега, който ще следва приоритетите за развитие на северозападната част на столицата.

Търсейки най-добрите решения за иновативен, мащабен и комплексен подход към планирането на тази значима по площ територия, инвеститорът възлага проектирането на квартала на мултидисциплинарен екип с доказани експерти от академичната и професионалната общност - „Амфион“ ЕООД с управител арх. Борислав Богданов и „АТЕК – ВД“ с управител проф. д-р арх. Валери Иванов. Те са решени да постигнат ново качество в планирането и проектирането, стъпвайки на поредица от изследвания на социално-икономически и градоустройствени принципи и всестранен анализ на характеристиките на територията и потребностите и интересите на бъдещите потребители. Крайните им цели са качествена комплексна среда за обитаване, обслужване и отдих чрез модерна интерпретация на концепцията за развитие на компактния град.

СЪВРЕМЕННО ГРАДОУСТРОЙСТВО

"Квартал Запад" е уникален с това, че предвижда цялостно, комплексно, съвременно и енергоефективно градоустройство с над 30 000 кв.м публична инфраструктура в улици, тротоари, зелени и пешеходни зони и обекти за обществено обслужване. Те са планирани на базата на детайлни проучвания и дискусии с експерти, за да отговарят на нуждите на бъдещото население, и ще бъдат дарени безвъзмездно на общината.

На първо място планирането на "Квартал Запад" е съобразено с бъдещото развитие на зоната и връзката ѝ със заобикалящите квартали. Предвидена е бъдеща свързаност с жп, автобус, трамвай и големи булеварди, а развитието на района се предразполага и от възможността за интермодална спирка за връзка с други населени места и извеждане на спирка на метрото за бърз превоз до различни точки на града.

“Впечатляваща като мащаб е вече предвидената алейна мрежа на комплекса, която включва една централна линейна пешеходна зелена зона за разходка, отдих и спорт”, разказва арх. Борислав Богданов, главен проектант. “Разпределението на функциите в общите пространства и партерните етажи ще осигурява възможност за разнообразни търговски и социални услуги и комплексно обществено обслужване. А близостта на квартала до сгради на големи работодатели предразполага към мултифункционално развитие и на цялата зона около него.“

“Проектът за “Квартал Запад” ще се развива на няколко етапа и ще следва експериментален подход. Целта ни е да изследваме и анализираме нуждите и потребностите на новите жители и да включваме в планирането на следващите части подходящия мултифункционален микс от жилища, офиси и търговски площи, както и обекти за социално обслужване, коментира проф. д-р арх. Валери Иванов, който води градоустройството на новия западен квартал. В целия процес на проектиране на комплекса ще разчитаме все повече на ефективния диалог с бъдещите обитатели, институциите и общината."

ЗОНА ЗА РАЗВИТИЕ

Проектът е ситуиран в близост до "Модерно предградие" и се намира между два от най-големите столични квартала - "Люлин" и "Обеля". Тъй като през последните десетилетия тази зона остава в известен смисъл маргинализирана, тя е определена като приоритетна в редица стратегически документи за развитие на Столичната община. Както Интегрираният план за градско възстановяване и развитие, така и дългосрочната стратегия "Визия за София" недвусмислено подчертават нуждата от инвестиции за осигуряване на по-балансирано подобряване на условията за живот и работа в тази градска част, тъй като там към момента са концентрирани и най-ниските доходи на работещите, повече застаряващо население, по-ниски цени на имотите, по-ниски икономически показатели и съответно - по-малко инвестиции в развитието на бизнес почвата и градската среда като цяло.

Районът обаче има голям потенциал заради предпоставките му за отлична транспортна свързаност с интермодална жп спирка, метро, автобус, трамвай и големи булеварди. В полето между жк "Люлин" и жк "Обеля", под жп линията София – Волуяк, се намира заложената, но недовършена метростанция "Модерно предградие". Изградена по време на строителството на отсечката между МС "Сливница" и МС "Обеля" през 2003 г., в бъдеще тя може лесно да направи връзка между метрото и жп транспорта, а новият "Квартал Запад" да предложи достъпни жилища и достатъчно добра свързаност и среда за живот и северозападната част на столицата.

Именно за да осигурят добра среда на бъдещите обитатели, инвеститорите в "Квартал Запад" планират значителен ресурс и за изграждането на централна линейна пешеходна зелена зона с различни възможности за обществено обслужване, отдих и спорт, както и велоалейна мрежа за връзка с метрото. Предвидените паркоместа са почти изцяло подземни и с 20% над приетия брой места за коли. В хода на развитие на проекта се предвиждат още проучвания и проекти за облагородяване на пешеходни маршрути до училища, детски градини и болнични заведения в близост.

УСТОЙЧИВА И ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА

Инвеститорът и проектантите на "Квартал Запад" работят за изграждане на модерна, екологична, екосъобразна и енергоефективна жилищна среда, която ще осигурява комплексни условия за обитаване, спорт, отдих и обслужване. Проектантите подчертават високата експлоатационна енергийна ефективност на проекта като негово основно предимство. Самата ориентация на сградите в пространството, както и изборът на материали и цветове за тяхната реализацията са планирани така, че да гарантират максимална енергийна ефективност на бъдещите потребители. Модерната екологична среда в квартала ще бъде създадена чрез богато озеленяване на централната зона, вътрешнокварталните и комуникационните пространства. Централното публично пространство ще разполага и с водни площи и рекреативни зони с възможности за пешеходно и велосипедно движение, спорт, обслужване, атракции и отдих.

В ландшафтното планиране ще бъде използвана подходяща дървесна, храстова и тревна растителност, цветни и приспособени видове на високата растителност с плитка коренова система. Това ще позволи да бъдат озеленени както покривите на гаражите, така и зелените пространства по етажите на сградите, планирани за сметка на гъстотата на жилищните площи. Зелените пространства и етажните градини ще бъдат създадени така, че да отговарят и на съвременните условия за развитие на градско земеделие. За целта проектантите вече обсъждат партньорство с водещи неправителствени организации, с които да партнират за създаването на градини за градско земеделие в квартала.

Гаранция за това, че кварталът е проектиран в съответствие със съвременните тенденции за екологична устойчивост, е сертифицирането по стандарта на BREEAM Communities. Проектът вече е преминал процес на успешна сертификация, като първата му фаза е оценена със степен “много добър”. Част от критериите, които той покрива, са свързани с постигната енергийната ефективност.

Публичните и пешеходните пространства в комплекса няма да бъдат разделяни с огради, за да изградят модерни материални условия за живот и формиране на съвременно функциониращи съседски общности в квартала. В контекста на актуалната епидемиологична обстановка в света споделените публични зони ще осигурят и условия за свободно движение на обитателите при спазване на условия за лична безопасност. В целия квартал ще бъдат приложени и унифицирани средства за подобряване на естетиката на средата: фасадни цветове, градски скулптурен дизайн и геопластики, а рекламните надписи и елементите на градското обзавеждане ще бъдат в хармония със средата. 

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИТЕЛИТЕ НА КВАРТАЛ ЗАПАД

Подобно на стария и престижен квартал "Изток", София вече ще има и своя "Квартал Запад", създаден за средностатистическия млад семеен потребител, ориентиран към по-ниския ценови клас имоти. Чрез пазарни проучвания е изследван социално-икономическият профил на бъдещите ползватели, техните финансов ресурс, демографски особености и бъдещи потребности, за да бъде планирана оптимална социална инфраструктура. Нуждите на бъдещия жител на квартала определят и цялата концепция за разположение и разпределение на жилищата и мултифункционалния микс и градоустройството на комплекса.

В първите стъпки от развитието на проекта е проведен задълбочен и всестранен анализ на поредица характеристики на територията и бъдещите обитатели. Анализирани са наличните интереси на потенциални социални сегменти за купуване на жилища, както и съществуващи обекти на социалната инфраструктура в района (най-вече училища и детски градини). Проектът е съобразен както с тях, така и с предвижданията на национални, регионални и общински планове за развитие. И инвеститорът, и проектантите са водени от стремежа за издигане на социалния имидж на територията и ефективно вложение на инвестициите в строителството.

Предпроектните проучвания показват, че кварталът има в близост 13 училища и 11 детски градини, читалище, три болнични центъра и два храма, които се намират на пешеходно разстояние. Но предвиждайки потребностите на бъдещите жители, инвеститорът планира да изгради и една детска градина и два чисто нови филиала с прилежащите им открити пространства за игра на различните етапи на проекта.

И макар "Квартал Запад" да предлага оптимално достъпни цени на имотите, целият проект е създаден с мисъл за гражданите и инвестиция в качествената им среда за обитаване - в споделени пространства за живот и придвижване, съвременна и устойчива среда за живот и социална и обществена инфраструктура. Така новият квартал на западна София има амбицията да докаже, че подобни мащабни проекти с цялостно завършено и съвременно градоустройство са възможни дори в неразвитите части на София, когато инвеститорът осъзнава своята социална отговорност и работи в диалог с общината и с мисъл за потребителя.

“Забележителното в нашия проект, е че даряваме напълно безвъзмездно цялата публична инфраструктура на общината. Освен подземната инфраструктура, която включва нова канализация, електрозахранване, топло- и водоснабдяване, това са близо 30 000 кв.м нови улици и тротоари, пешеходни зони и алеи, парк и спортни площадки, два филиала и една голяма детска градина в различните етапи от развитие на проекта”, разказва Евгения Диканска, изпълнителен директор на инвеститора.

“С изработването на този проект ще докажем, че качествена градска среда може да бъде постигната и в така наречените “проблемни територии”, така че бъдещите обитатели да не се чувстват “извън града”. Наш безспорен приоритет е да осигурим достатъчно пространство за живот с нормалната гъстота на застрояване. Инвестираме и в много общи зелени пространства, за да повишим качеството на живот и да променим начина, по който сме свикнали да гледаме на строителството в новите квартали”, допълва Христо Чепишев, управляващ партньор на Europroperty.

Обратно нагоре ↑