Сгради

Подготвени са нови проекти във водния сектор по програма ИСПА

Виктор КОЛАРОВ, н-к-отдел “Изпълнение на програма ИСПА” към МРРБ: През 2002 г. отдел “Изпълнение на програма ИСПА” към МРРБ подготви интегрирани проекти от Водния сектор, включващи проектиране и изграждане на нови, както и доизграждане, подобряване и рехабилитация на съществуващи източници за водоснабдяване, водопреносни и канализационни мрежи и съоръженията по тях и на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода.

01 Март 2003, 23:00

Страници