Сгради

Приоритети на регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС

МРРБ е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията и изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Балансираното, устойчиво развитие на националната територия е жизненоважна предпоставка за повишаване на инвестиционния интерес към България и оттам за постигането на стабилен икономически растеж и международна конкурентоспособност. Развитието на реален пазар на недвижими имоти и привличането на чуждестранни инвеститори е практически много тясно свързано с преодоляването на съществуващите диспропорции в развитието на отделните региони на страната, с провеждане на реформата в кадастъра и териториалното устройство, с изграждането на основните мрежи на транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система.

25 Октомври 2004, 00:00

Страници