Сгради

Банкови кредити: обезпечение - видове и особености

Обезпечението представлява права, които кредитополучателят (или трето задължено лице) предоставя на банката за приоритетно събиране на вземането й в случай на непогасяване на кредита чрез продажба на конкретен актив, притежаван от кредитополучателя (или от третото лице). Обезпечение може да бъде предоставено и под формата на гаранции или поръчителство от трети лица.

11 Март 2003, 23:00

Страници