Facebook YouTube
Регистрация

Успешно приключи европейският проект за модернизация на Лесотехническия университет

Заключителна пресконференция за проекта се провежда на 18 септември от 11 часа

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.09.2018, Автор: Градът.бг
[812 прочитания]

Фотограф: ЛТУ

[-]

През 2016 г. Лесотехническият университет спечели проект "Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на ЛТУ, София" (Договор РД–02–37–161/29.09.2016 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 - 2020, ос 3: "Регионална образователна инфраструктура", процедура на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-3.003-0004-С03 "Подкрепа за висшите училища в Република България"). Договорът между ЛТУ и МРРБ беше подписан на 28.09.2016 г. със срок на изпълнение 2 години. Безвъзмездното финансиране на проекта от Европейския фонд за регионално развитие и националното финансиране възлиза на 2 998 108.24 лв. 
Това е вторият проект, който Лесотехническият университет изпълнява по оперативни програми на Европейския съюз. През 2013 г. е завършен проект "Модернизация на библиотечно-информационния център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в ЛТУ, София" на стойност 3 840 073.71 лв.
Фотограф: ЛТУ

Проект - "Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехническия университет, София"
Бенефициент - ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ (ЛТУ)
Дата на стартиране - 29.09.2016 г.
Дата на приключване - 29.09.2018 г.
Стойност
Общо - 3 705 690.50 лв. - 100%
Финансиране от ЕС
ЕФРР - 2 548 392  лв. - 68.77%
Национално финансиране - 449 716.24  лв. - 12,14%

Екип за управление
Ръководител: чл.-кор. на БАН, проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
Координатор: адв. Габриела Николова
Счетоводител: Мина Синапова
Технически сътрудник: ланд. арх. Милен Сариев

Основната цел на проекта е подобряване качеството на учебната среда за образование на студенти, специализанти, докторанти и преподаватели по професионални направления "Горско стопанство" и "Науки за земята" на ЛТУ. Това включва преустройство на съществуващия подпокривен етаж на сграда А (блокове А, Б и В) и обособяване на нови учебни кабинети, гарантиране на равен достъп и социално включване на хора в неравностойно положение в сграда А, внедряване на енергоефективни мерки в сграда А, доставка на съвременно оборудване за засилване на практическата насоченост на обучението.
 
История на проекта
Какво е направено за постигане на проектна готовност, изпълнение на предвидените строителни работи и за цялостно обновяване на сградата?
Извършено е архитектурно заснемане на всички етажи на сграда А поради факта, че в нито една институция у нас не са намерени запазени проектни материали за сградата, като така са отразени функционалните промени за обекта – повече от 14 800 кв.м.
Проведеното конструктивно обследване на всички етажи доказва възможността за изграждане на мансарден етаж в подпокривното пространство на сграда А, строена е през 40-те години на XX век при условия, неотговарящи на днешните изисквания за земетръс.
Разработен е доклад за енергийно обследване и сертификат за енергийни характеристики и технически паспорт.
За предвидената реконструкция е подготвен и съгласуван инвестиционен проект, фаза "Технически проект", по всички части и доклад за оценка на съответствието с разрешение за строеж от 28.06.2016 г., в сила на 1.08.2016 г.
Проведени са пет процедури за обществени поръчки по ЗОП - за СМР, за доставка на оборудване на учебните кабинети на сграда А (блок А; блок Б; блок В), за строителен контрол, за авторски надзор, за публичност и визуализация.
Осъществено е административно, финансово и техническо управление, необходимите действия за контрол и отчетност, изпълнение и въвеждане в експлоатация на проекта.
 
Изпълнението
Изпълнени са реконструкция и промяна на предназначението на таванския етаж на сграда А: застроена площ 2317.30 кв.м и 300 кв.м на новия стълбищно-асансьорен тракт, обща РЗП на блок А - 17 497.42 кв.м. Модернизиран е част от четвърти етаж над партер (блок А) и е изграден изцяло нов пети мансарден етаж над партер (блок Б и блок В). Облицовката е с окачена фасада и еталбонд. Направена е укрепваща метална конструкция на подовата плоча на мансардния етаж. Изпълнена е нова покривна метална конструкция, покрита с обшивка от поцинкована ламарина с двустранно нанесено антикорозионно външно полиестерно покритие. Подовите покрития във всички кабинети са изпълнени с ламиниран паркет с дебелина 12 мм, отговарящ на най-високите изисквания за износоустойчивост - 33/АС5.
Интересна е обемно-пространствената и силуетната композиция на новите етажи, формирана от линеарно остъкляване и покривни прозорци с използване на най-новите строителни материали. Във всички кабинети са монтирани табакери с вградени затъмнителни щори. Новите дограми са от PVC профили със стъклопакет с нискоемисионно стъкло.
Освен двата панорамни асансьора в новия стълбищно-асансьорен тракт е монтиран и нов панорамен асансьор в северната част на сградата и са увеличени с една броят на спирките на съществуващия асансьор в южната част, като така броят на асансьорите става 4.
Изградени са санитарни възли на новия етаж с тоалетни кабини от НРL плоскости плюс санитарни възли за хора в неравностойно положение.
За постигане на енергопотребление "С" всички чугунени радиатори са подменени с нови алуминиеви с термостатични и секретни вентили. Вертикалната мрежа е подменена с нови тръби от полипропилен с фибростъкло с автоматични обезвъздушители. В кабинетите е изпълнена приточно-смукателна вентилационна система от отделни рекуперативни термопомпени блокове. Извършена е пълна подмяна на осветителната инсталация с LED осветителни тела 2х28W и 2х18W. В резултат от реализацията на мерките общото количество спестена енергия ще е 473313 kWh/г.
Изградени са 26 нови учебни кабинета с разнообразно учебно и специализирано оборудване.
По отношение на достъпната среда достъпът до първото входно ниво на кота ±0.00 м е осигурен в новопроектираната пристройка - вертикална комуникация посредством външна рампа с наклон 5%, а новопроектираните коридори са 2.40 м. Проектирано е санитарно помещение за хора в неравностойно положение с достъп от фоайето пред новопроектираната вертикална комуникация и по един брой санитарни помещения за хора в неравностойно положение и на другите пет етажа.

Чл.-кор. на БАН, проф. д.а.н. арх. АТАНАС КОВАЧЕВ, ръководител проект: Благодарим на всички за добре свършената работа!
Автор: Мария Съботинова

През януари - юни 2016 г. подготвихме проекта в продължение на 6 месеца усилена работа.
В края на юни 2016 г. кандидатствахме успешно пред МРРБ.
Спечелихме проекта и през септември 2016 г. подписахме договор, проведохме първата пресконференция и дадохме старт на проекта.
От октомври 2016 до юни 2017 г. след 9 месеца огромни усилия проведохме успешно всички обществени процедури и сключихме договори.
През юли 2017 г. дадохме старт на строителните работи.
През юли 2018 г. завършихме обекта – по-малко от 12 месеца от старта на строителните работи! 
На пръв поглед – бързо и лесно! Трябва да подчертая обаче, че работата, която извършихме, изискваше желязна дисциплина и беше свързана с много трудности. Безспорно най-сложната и най-значимата обществена поръчка беше за изпълнение на СМР, спечелена от "Калистратов Груп", София – фирма с опит в изпълнение на редица сложни обекти.  
Една от големите трудности беше свързана с факта, че строително-монтажните работи се извършваха във време, когато учебният процес не беше изцяло прекъснат. Демонтирането на съществуващия стар двускатен покрив и монтирането на новата метална конструкция се извършваха през зимния период на 2017-2018 г., което изискваше строга организация на работа от всички участници в строителния процес за минимализиране на евентуални повреди вследствие на климатичните условия.
Екипът по изпълнение на проекта е много малък – включва освен ръководител още координатор, счетоводител и технически сътрудник. От първия ден на работа по проектната документация – януари 2016 г., до днес, повече от 2 години, винаги съм получавал помощ, разбиране и съпричастност от ръководството на университета и най-вече от ректора проф. д.н. Иван Илиев, на когото изказваме нашите искрени благодарности!
В процеса на работа се установиха партньорски взаимоотношения между всички участници в проекта. Работехме заедно като един екип, обединени от идеята проектът да бъде реализиран по възможно най-добрия начин. Изказваме благодарност на всички, които участваха в реализацията: Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР, и представителите на различните дирекции на министерството - за помощта при решаване на възникнали проблеми, на екипа по управление – адв. Габриела Николова, Мина Синапова, адв. Мирена Русева, инж. Илия Бенчев, доц. д-р Радослав Милчев, инж. Георги Георгиев и ланд. арх. Милен Сариев, на проектантите от фирма "Деметра" - инж. Димитър Делчев и екип, на "Калистратов Груп" - инж. Павел Калистратов и неговия екип - изпълнители на строително-монтажните работи, на "Арка Консулт" - инж. Явор Стоянчев, строителен надзор, инвеститорски контрол - инж. Надежда Петрова, на "Градът Медиа Груп" в лицето на г-жа Венета Кръстева, на главните архитекти на Столичната община арх. Петър Диков и арх. Здравко Здравков, на арх. Влади Калинов от НАГ - за помощта през различните етапи на утвърждаване на проекта, на експлоатационните дружества и на ДНСК в лицето на Държавната приемателна комисия – приела обекта с въвеждане в експлоатация; на хората, които бяха съпричастни с нашето дело и се радваха на общия ни успех!
Реализирането на проекта позволи да изградим модерна материална база и да издигнем на качествено ново ниво образованието в Лесотехническия университет - образование, защитаващо националните традиции, приемащо европейските предизвикателства и отговарящо на световните тенденции!

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg