Facebook YouTube
Регистрация

Проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет: Работим по различни проекти за повишаване качеството на обучението

Заключителна пресконференция за проекта се провежда на 18 септември от 11 часа

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.09.2018, Автор: Градът.бг
[552 прочитания]

Фотограф: ЛТУ

[-]

Проф. Илиев, проектът за модернизация на Лесотехническия университет е пред завършване – каква е вашата равносметка като ректор на ЛТУ?

- За по-малко от 2 години беше направена пълна трансформация на подпокривния етаж и нова конструкция на площ над 2300 кв.м. Изградени са 26 нови кабинети и учебни зали, обзаведени с допълнителни собствени средства, а реализацията беше извършена със собствен труд от базата по дървоообработване и производство на мебели в Лесотехническия университет. Изградени са 3 нови асансьора, осигуряващи достъп от партера до изградения нов етаж. В цялата централна сграда на Лесотехническия университет всички чугунени радиатори са заменени с алуминиеви, а осветителната луминесцентна инсталация е подменена с LED осветителни тела. На всеки етаж са изградени нови коридори със санитарни помещения за хора с неравностойно положение.
На 20.07.2018 г. беше подписан акт 16 за въвеждане на обекта в експлоатация.
Фотограф: ЛТУ

Осъществена е основната цел на проекта - подобряване на качеството на учебната среда по професионални направления "Горско стопанство" и ""Науки за земята", които включват специалностите "Горско стопанство", "Технология на дървесината и мебелите", "Екология и опазване на околната среда" и "Ландшафтна архитектура". Реализирането на този проект е изключително важно за нас, защото изградената материална база позволява провеждането на занятия на около 1200 студенти и преподаватели в съвременна и модерна среда за обучение. Тази нова и модерна материална база за обучение обаче не е само време и място. Тя е демонстрация на отношението ни към образованието и науката и разбирането, че университетът е мястото, в което се пази висшето знание. Много пъти сме споделяли, че знанието служи на практиката, но практиката на университета е да е център на това познание и да го развива.
Много колеги архитекти, инженери, юристи и счетоводители съдействаха за реализирането на проекта. Не мога да изредя всички, но си позволявам да направя едно изключение – управителя на фирма "Калистратов Груп" ООД инж. Петър Калистратов, без чието неоценимо съдействие и професионализъм реализирането на проекта би било невъзможно. На всички тях изказваме дълбока благодарност!
Висшето образование е и три особено важни неща. Средата, в която то се провежда, формира начина на мислене на младите младите хора и ги възпитава. То е и среда, изграждаща лично и професионално приятелство и сътрудничество.
В българския език има две думи с много голямо значение за морала и културата ни, които трябва по-често да си припомняме и използваме. Нека те да прозвучат от Лесотехническия университет! Признателни сме! Благодарим ви! На всички, които полагате усилия за развитие на висшето образование! 
Когато попитали Мария Кюри как си представя науката, тя без колебание отговорила: "Като красиво цвете." Вярвам, че в градината на Лесотехническия университет винаги ще цъфтят красиви цветя и ще разпространяват аромата на познанието.
Фотограф: ЛТУ

Какви приоритети за университета могат да бъдат решени чрез европейските проекти?
- Към днешна дата работим не само чрез специално създаденото звено за инвестиционно проектиране. Колегите от университета участват и в образователни и научни проекти, които се финансират със средства на Европейския съюз и България. Към тях се отнасят проектите ни по програмите на Европейския съюз Erasmus+ и CEEPUS. По тези проекти изпращаме наши студенти, докторанти и преподаватели на специализации в европейски университети. Непременно искам да добавя, че по двустранни договори в продължение на 17 години изпращаме наши студенти на дългосрочна практическа подготовка във фирми от Англия и САЩ. Някои от научноизследователските проекти, които колегите ръководят и участват в разработването им, са "Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014 – 2020) и съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове; "Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"; "Повишаване ефективността на опазване на влажните зони" по програма за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море" 2014 - 2020 г. и др.
Екипи от университета сътрудничат на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите и Столичната община за решаване на някои национални и регионални задачи. Част от тях са "Подробен устройствен план на парк Борисова градина, София" (възложител Столична община), който е първият подробен устройствен план на цялата територия от над 3500 дка в повече от 140-годишната история на парка; "Актуализация на Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) 2012 - 2020 г. (НПДУУОЗ)" с включване на 6 нови УОЗ вещества в Регламент (ЕО) №850/2004 и Стокхолмската конвенция в периода 2013 - 2017 г., и актуализация на състоянието на съществуващите 22 УОЗ вещества (възложител МОСВ); "Проучване на видовете и количествата опасни отпадъци от производствената дейност, за които в страната не са изградени съоръжения за третиране и оценка от необходимостта от изграждане на такива съоръжения" (възложител МОСВ) и др.
Освен учебни зали и лаборатории, които ремонтирахме наскоро, беше разработен проект за построяване на нова сграда за нуждите на факултета по ветеринарна медицина и предстои неговото реализиране.
Всичко това не само повишава качеството на обучението на младите хора, но и подпомага важни отрасли в България. Тези дейности обаче не биха могли да се реализират, ако не мислим за развитие на материалната база на университета. Чрез модернизиране на базата ни развиваме Лесотехническия университет като учебен и научен център, пълноценно интегриран в европейското и международното образователно и научноизследователско пространство. Ще продължим да работим за утвърждаване и развитие на авторитета и популярността на ЛТУ като висше училище, подготвящо кадри за всички направления на българското горско стопанство, ветеринарна медицина, горска промишленост, екология, ландшафтна архитектура, земеделие и други специалности.
Не мога за изредя всички проекти и колеги, които работят по тях или обезпечават тяхната работа, но им поднасям искрената си благодарност.
Иска ми се да дам самочувствие и увереност на студентите, докторантите и колегите ми, защото съм убеден в потенциала им. Чрез обновяването на базата ни, стъпвайки на традициите и постигнатото от поколения наши достойни предшественици, ние имаме амбицията да продължим развитието на висшето образование и науката в Лесотехническия университет.
 
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg