Градът | 08 Януари 2018

Фасадите на сгради над 28 метра да се топлоизолират само с минерални продукти

Публикуван е проектът за изменение на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Обратно нагоре ↑