Facebook YouTube
Регистрация

Колко бързо ще навлезе строителното информационно моделиране (СИМ) в България?

В областта на СИМ у нас вече са приети 3 европейски стандарта, в момента са в процес на съгласуване още 3

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.09.2017, Автор: Доц. д-р арх. Боян Георгиев, директор на Център за международна дейност и мобилност, УАСГ
[2145 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

След двегодишна работа специалната работна група, финансирана от Европейската комисия – EU BIM Task Group, завърши своята работа и публикува "Наръчник за въвеждането на СИМ в европейския обществен сектор като част от стратегията за развитие на строителството - управление на стойността, иновации и растеж".
Предназначението на този документ е да послужи за отправна точка за представянето и въвеждането на Строителното информационно моделиране (СИМ) пред инвеститорите от правителствения и обществения сектор. Документът се основава на информация, събрана от различни европейски организации, които изграждат или управляват активи изградени с публични средства.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА НАРЪЧНИКА:
- изграждане на общи понятия и разбиране на проблема
- да сподели и разпространи последователно запознаване с СИМ
- да подкрепи по широкото използване и прилагане на разработените общи принципи и стандарти в тази област.
Генералните насоки на документа оформят две основни рамки – "Стратегия на публичните програми за въвеждане на СИМ" и "Общи характеристики за използването на СИМ".

СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ОПРЕДЕЛЯ ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ:

* Създаване на основа за водеща роля на публичния сектор
За целта следва да се определи ясна визия и цели, чрез изясняване на стойността на използването на СИМ в публичния и в частния сектор. Тук следва да се определи и основния играч от обществения сектор, който да спонсорира инициативите и да се създаде екип за управление на програмата за въвеждане на СИМ.

* Широко отразяване на визията и подкрепа на общностите
Тук е важно публичния сектор да взима участие и да подкрепя инициативи на регионални и специализирани мрежи от участници в процеса. Чрез възможностите на всички видове информационни канали да се разпространява информация за добри практики на прилагане на СИМ.

* Създаване на обща работна среда
Това е може би една от най-важните области на действие. Следва да се направи анализ и оценка на всички законови, нормативни, политически и други пречки за да се осъществи съвместната работа на участниците в строителния процес и да се реализира обмен и ползване на обща информация. Това може да се постигне чрез разработване или прилагане на международни стандарти в тази област. Желателно е да се създадат ръководства и инструменти за развитие на индустрията и да се разработят учебни програми в тази област.

* Увеличаване на капацитета на инвеститорите и на индустрията
Целесъобразно е да се финансират пилотни проекти и да се подкрепя обучението и квалификацията на участниците чрез окуражаване на първите положителни резултати. В това отношение полезни могат да са обществените поръчки които да се използват за увеличаване на капацитета на строителния сектор. Непрекъснато следва да се измерват резултатите и да се изучават отделни примери чрез които да се създаде увереност в сектора.
Втората основна част в документа е свързана по-скоро с препоръки за практическото въвеждане на СИМ. Чрез тях се прави преходът от стратегическите цели и задачи към операционното ниво за прилагане на СИМ на ниво проекти и организации.

ПОД НАЗВАНИЕТО "ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИМ" СА ДЕФИНИРАНИ ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ:

* Политики
Търговските, правните и договорните отношения между участниците в строителния процес следва да са съобразени с прилагането на СИМ. При обществените поръчки следва да се оценят възможностите, капацитета и желанието на потенциалните изпълнители да отговорят на изискванията поставяни чрез използването на СИМ. Изискванията към необходимата информация за всеки строителен проект се описват и съобразяват с съответните фази на планиране, проектиране, изпълнение и експлоатация според необходимостта на участниците в съответния процес. Чрез изискванията към необходимата информация следва да се спази общото правило за избягване на предоставяне или обработка на излишна информация. Детайлите за начините проверка на качеството и количеството на предоставяната информация между участниците в процеса следва да са изяснени и документирани предварително.

* Технически
Основното в тази област е прилагането на отворени формати за обмен на данни. Те следва да не са свързани с отделен производител или доставчик на технически средства, програми, библиотеки и т.н. Основен принцип за организиране, моделиране и специфициране на данните следва да бъде обектно-ориентирания подход към тях.

* Процеси
Процесите на планиране и предоставяне на информация изискват въвеждането на принципите за съвместно ползване на данни. Необходимо е създаването на Среда за общо ползване на данни и съвместна работа при осигуряването на максимална сигурност на информацията. Очаква се разработването на инструменти и методи за координирането на нуждите и изискванията към информацията на всички участници в процеса по време на целия жизнен цикъл на строителния актив – от архитектурната визия през строителството до управлението и поддръжката му.

* Хора и умения
Отговорностите за данните и управлението на информационните потоци се разпределят между участниците според сложността на обекта. Развиват се нови роли в процеса на проектиране, строителство и управление на инвестиционния обект.
Третата част на документа съдържа множество примери от практиката в европейски страни, чрез които се подкрепят и обосновават всички направления както от стратегическата рамка, така и за операционното приложение на СИМ на ниво организации и отделни проекти. Приведените примери са от Обединеното кралство, Германия, Франция, Испания, Швеция, Холандия, Естония.

Пълният текст на документа може да се изтегли от сайта на EU BIM Task Group - http://www.eubim.eu/handbook/

Ще има ли отражение този документ у нас?
Да – само ако държавните и общински органи решат, че искат или могат да въведат СИМ в публичния сектор. Това не може да се случи мигновено. Решението може да се постигне чрез създаване на междуведомствена работна група с представители на основните държавни инвеститори – МРРБ и други министерства с по-голям процент изразходвани средства в строителство и поддръжка на сгради и съоръжения, Националното сдружение на общините в Република България чрез представители на големи общини като основни играчи в местното инвестиране, но и в контрола на строителния процес, ДНСК, БИС, висши училища и научни организации с профил строителство, браншовите организации и камари – КСБ, КАБ, КИИП, САБ, и др. Тази група следва да изготви План за въвеждане на СИМ в България, който да бъде изпълнен в следващите 2-3 години за да се подготви нормативната база и да се изпълнят пилотни проекти. Най-оптимистичната прогноза е елементи на СИМ да се изискват от строителния бранш при изпълнение на публични проекти след 2020 г.

Какво е положението с нормативната база у нас?
По силата на международните споразумения и като член на CEN (Европейски комитет по стандартизация) в България действат всички CEN стандарти. В областта на техническата документация, използвана в строителството, у нас се работи по стандарти от 80-те години на миналия век, въпреки че има много нови европейски стандарти, които въобще не са познати и не се прилагат.
В областта на СИМ вече са приети 3 европейски стандарта и в момента са в процес на съгласуване и одобряване още 3. Те дават основната база за развитието на нормативни документи и правила за използването на СИМ в областта на строителството.

ПРИЕТИ СТАНДАРТИ ЗА СИМ (българският превод на заглавията е от интернет сайта на БИС)

БДС EN ISO 12006-3:2017
2017-02-16 
- Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 3: Рамка за предоставяне на обектно ориентирана информация (ISO 12006-3:2007)
- Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)

БДС EN ISO 16739:2017
2017-02-16 
- Industry Foundation Classes (IFC) за обмен на данни в строителството и управлението на сградния фонд (ISO 16739:2013)
- Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)

БДС EN ISO 29481-2:2017
2017-02-16 
- Модели за информация в строителството. Наръчник за предоставяне на информация. Част 2: Рамка за взаимодействие (ISO 29481-2:2012)
- Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)

СТАНДАРТИ ЗА СИМ В ПРОЦЕС НА СЪГЛАСУВАНЕ

prБДС EN ISO 19650-1:2017
2017-05-12 
prEN ISO 19650-1
- Организация на информацията за строително монтажни работи. Управление на информацията с използване на модели за информация в строителството. Част 1: Концепции и принципи (ISO/DIS 19650-1:2017)
- Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO/DIS 19650-1:2017)

prБДС EN ISO 19650-2:2017
2017-4005-12
prEN ISO 19650-2
- Организация на информацията за строително монтажни работи. Управление на информацията с използване на модели за информация в строителството. Част 2: Фаза доставка на активи (ISO/DIS 19650-1:2017)
- Organization of information about construction works - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of assets (ISO/DIS 19650-2:2017)

prБДС EN ISO 29481-1:2016
FprEN ISO 29481-1
- Модели за информация в строителството. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат (ISO 29481-1:2016)
- Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
Етикети: BIM

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg