Facebook YouTube
Регистрация

Комисии към СОС одобриха нова наредба за обществени обсъждания, свързани с устройството на територията

Публично ще се дискутират всички проекти за ПУП, предвиждащи обществени сгради над 75 м в централна градска част и СМФ зоните

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 04.07.2017, Автор: Христо Николов
[1401 прочитания]

Снимка: gradat.bg

Комисията по опазване на околната среда и комисията по финанси и бюджет към Столичния общински съвет (СОС) одобриха проектонаредбата за обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията в София. Нормативният акт има пряко отношение към строително-инвестиционния процес и се очаква да замени старата наредба за провеждане на обществени обсъждания, приета през 2007 г.

Докладът в комисиите бе представен от главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

"Промените са в няколко посоки: обхватът на обществените обсъждания се разширява, а провеждането им се измества във възможно най-ранна фаза. Регламентират се допитванията и професионалните консултации. Въвеждаме условие представянето на документа/проекта и заключителната дискусия да бъдат в извънработно време, в делнични дни (от понеделник до петък), за да е удобно на всички заинтересовани", обясни арх. Здравков пред общинарите.

Главният архитект призова да се намери правилния баланс между бизнеса и гражданите, като се вземе под внимание желанието за по-голям обхват на обсъжданията, но в същото време не се увеличава административната тежест върху предприемачите. И допълни, че заради зачестилите напоследък искания за строителство на високи сгради, ще има специални разпоредби за тях.

Новите текстове гласят, че на задължително обществено обсъждане ще подлежат проекти за подробни устройствени планове (ПУП), предвиждащи изграждане на сгради с обществено предназначение с височина над 75 м в централна градска част и комплексните обслужващи центрове от първо, второ и трето ниво (СМФ зоните). За останалата територия на Столична община публични дискусии ще има за проекти за ПУП, предвиждащи обществени сгради над 125 метра.

Ето още по кои въпроси ще се провежда обществено обсъждане:
- рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14 от ЗУЗСО;
- проектите за ОУП и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
- проектите за ПРЗ за преструктуриране на жилищния комплекс (по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ);
- проектите за ПУП и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗУЗСО;
- интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Столична община;
- заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на: нов устройствен план или изменение на действащ, ПУП за общински обекти от първостепенно значение, ПУП, свързани с опазване и закрила на недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", ПУП за паркове и градини, ПУП за гробищни паркове, ПУП, които по служебно възлагане от Столична община се изработват по реда на чл. 16 от ЗУТ;
- обемно-устройствени проучвания по ЗУЗСО за устройствената зона на новия делови център (Ц1);
- общи схеми за разполагане на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско планиране по чл. 56 и 57 от ЗУТ в имоти - публична общинска собственост, попадащи в I и II зона;
- инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.


Целта на наредбата е да осигури и гарантира своевременно публичност, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg