Facebook YouTube
Регистрация

Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз на "Либхер"

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.03.2017, Автор: Светла Добрева
[1281 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 1 на сп. ГРАДЪТ

Новият логистичен център на "Либхер Хаусгерете Марица" спечели награда в категория "Производствени и логистични сгради" на националния конкурс "Сграда на годината 2016". Логистичният център на "Либхер" е реализиран на впечатляващите 80 000 кв.м, като от тях почти 33 000 кв.м заема новопостроената складова площ, която е предназначена за готова продукция, резервни части и суровини, с работилници и помещения за следпродажбено обслужване. Посредством изграден тунел с транспортна лента логистичният център е свързан със завода на компанията, който се намира в съседство. Целият индустриален комплекс е разположен в непосредствена близост с автомагистрала "Тракия", на територията на Индустриална зона "Марица", която е част от "Тракия икономическа зона".
Фотограф: Градът.бг

ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
Обектът се състои от три основни части – логистично хале, административна сграда и транспортна лента. Разгънатата застроена площ на логистичния център възлиза на 32 992 кв.м, площта на административната част е 1722.36 кв.м, а тази на транспортната лента - 1201 кв.м.
Центърът разполага с 12 товаро-разтоварни рампи за камиони и 2 хидравлични рампи за товарене на вагони. В околното пространство са изградени необходимите за функционирането на обекта елементи от вертикалната планировка и площадкова инфраструктура – улици за автомобилен обход за леки и тежкотоварни автомобили, паркинги, озеленени зони, площадково осветление, разделна битово-дъждовна канализация, санитарно-битово водоснабдяване, електро- и газопреносни мрежи, инсталации за наблюдение, контрол на достъп и периметрова охрана. За облагородяване на територията около автомагистрала "Тракия" при отбивката за Пловдив са изпълнени автоматична поливна система в близост до административната сграда и водопроводни отклонения в зелените зони за автоматично поливане.
Фотограф: Градът.бг

Административната сграда
е двуетажна и е разположена в северозападната част на имота. Сградата се вписва в общия обем на логистичната база и съчетава няколко основни функции - санитарно-битови помещения за работниците, столова, офис площи за административния и ръководния персонал, презентационни и конферентни зали. Съоръжена е с всички необходими инсталации за осигуряване на функционалност и висок комфорт на работа – високоефективна VRV инсталация за отопление, вентилация и климатизация; структурно окабеляване от висок клас; енергийно ефективно LED осветление и др. При проектирането и изграждането на фасадите на сградата са избрани модерни технологии и материали, като е обърнато особено внимание на енергийната ефективност и на защитата на офисните пространства от негативното влияние на шума, породен от преминаващите автомобили по автомагистрала "Тракия". Северната и западната фасада е тип "окачена", като е постигната ексклузивна и модерна визия на сградата. За обособяване на офисните пространства са използвани модулни стени, които в комбинация с двойния под осигуряват гъвкавост при евентуални бъдещи промени. За осигуряване на комфортна и позитивна работна среда около сградите са осигурени рекреационни зони, включващи беседки, пейки, озеленяване.
Фотограф: Градът.бг

Логистичното хале
е на едно ниво с директен достъп до офисната част и съчетава множество функции – складиране на готова продукция и опаковъчни материали, складиране на резервни части, ремонтна работилница, зарядна станция за електрокари, претоварни зони и др. Сградата е осигурена с всички технологично необходими инсталации – автоматизирана система за електрозахранване; висок клас структурно окабеляване и оптични кабели, включително и безжичен интернет; мощна система за сгъстен въздух; резервираност на електроподаването чрез високоефективен дизелгенератор и др. Особено внимание е обърнато на прилагането на висококачествени, надеждни и съвременни материали при всички сградни елементи.
Отоплителната инсталация е цялостно системно решение на реномиран производител, осигуряваща висока енергийна ефективност на газовите излъчватели. Осветителната инсталация е високоефективна, осигуряваща равномерна осветеност с параметри, значително по-високи от нормативно изискуемите. Конструкцията на сградата е от предварително изготвени стоманобетонни елементи, налице е сеизмична осигуреност съгласно съвременните нормативни изисквания. Пожарната безопасност е осигурена със система от мерки за пасивна и активна пожарозащита, в т.ч.: система за автоматично пожарогасене, пожароизвестителна система, пожарозащита на всички критични сградни елементи, система за отвеждане на дим и топлина, система по вътрешни и външни пожарни кранове, газ сигнализация и др. Системата за автоматично пожарогасене е изпълнена от висок клас материали и оборудване, като по задание на възложителя са съблюдавани по-консервативни изисквания спрямо тези в българските норми.
Системата за отвеждане на дим и топлина комбинира и функция за естествена вентилация чрез контролирано отваряне на покривни люкове, като по този начин се постига алтернативен и енергийно ефективен начин за вентилиране на обекта. С цел оптимизиране на експлоатационните разходи сградната обвивка е със значително по-консервативни параметри спрямо нормативно изискуемите. С аналогична цел – осигуряване на по-добра енергийна ефективност, са предвидени покривни светлинни кладенци, които през деня осигуряват голяма част от нужното осветление.
Фотограф: Градът.бг

Транспортна лента – топла връзка между производствената и логистичната база
на "Либхер Хаусгерете Марица". Конструкцията е стоманена, като транспортното ниво е задигнато над ниво терен на 4.5 м, като по този начин се позволява безпрепятственото ползване на обходните улици. Фасадните термопанели са със същите параметри като на основната сграда. В транспортния коридор са изградени всички технологично необходими инсталации – автоматизирана система за електрозахранване, структурно окабеляване и оптични кабели, система за сгъстен въздух, система за автоматично пожарогасене, пожароизвестителна система, система за отвеждане на дим и топлина, система за газ сигнализация, отоплителна газова инсталация. Инсталираната поточна линия е напълно автоматизирана и транспортира един опакован хладилник от производствената част до логистичната част само за 3 минути.
Фотограф: Градът.бг

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
Основни акценти от сградата са прилагането на пасивни и активни мерки за енергийна ефективност, внедряването на нови технологии за сградна автоматизация за оптимизация на работните процеси.

Пасивни мерки за енергийна ефективност
Плътната част от фасадата е изпълнена с фасаден термопанел Kingspan с пълнеж от полиизоцианурат, като постигнатите параметри надвишават нормативните изисквания. Коефициентът на топлопреминаване на покривния пакет също надвишава изискванията за енергийно високоефективна сграда. За повишаване енергийната ефективност на сградата над транспортните коридори в логистичното хале са монтирани 271 броя светлинни кладенци, които в светлите часове на денонощието осигуряват необходимата осветеност в помещенията. За разлика от стандартните светлинни ленти кладенците притежават коефициент на топлопреминаване от 1.1 W/m2K, с което значително допринасят за намаляване на топлинните загуби, също така поради малката си площ топлинните загуби през топлите месеци са ограничени.

Активни мерки за енергийна ефективност
За всички основни електроконсуматори са търсени високоефективни решения. Осветителната инсталация в логистичната част е изпълнена от висококачествени енергийно ефективни луминесцентни тела - T8, като разположението на осветителните тела е единствено над коридорите за движение на електрокарите.
В административната част са монтирани LED осветителни тела, като в санитарните помещения, коридорите и в стълбището са монтирани датчици за присъствие и осветеност.
С цел подобряване на климата в претоварната зона и редуциране на топлинните загуби претоварните рампи са с подаващ се (телескопичен) език и плътно затваряне на секционните врати пред рампите. Секционна врата с общ коефициент на топлопреминаване през вратата 1.288 W/m2K, като коефициент на топлопреминаване през секционния панел е 0.55 W/m2K. На претоварните рампи са монтирани уплътнителни ръкави, гарантиращи четиристранно уплътнение около товарните ремаркета посредством надуваеми възглавници, намаляващи проникването на външен въздух с 90%, което се отразява много благоприятно на топлинните загуби през зимата, а през лятото предотвратява проникването на горещ въздух и прах в халето.
В зоните с интензивен трафик са изградени два шлюза за минимализиране на топлинните загуби при товарните дейности. Шлюзовете са съставени от външни секционни врати и вътрешни бързо движещи се ролетни врати, като едната от двете врати е винаги затворена и не позволява навлизането на външен въздух.
Реализирана е цялостна система за сградна автоматика (BMS), която позволява комплексен контрол на всички инсталации и оптимизиране на съвместната им работа и техните функции за постигане на максимален ефект. Така например осветителната инсталация в логистичното хале може да се управлява по отделни токови линии, по време, по дневен/седмичен график, по осветеност и ръчно. Датчикът, мерещ осветеността в халето, може да командва осветителните тела, като при ясен слънчев ден светлината, проникваща през светлинните кладенци, може да покрива заложените параметри и да не е необходимо включването на осветителни тела или при по-нисък интензитет да се наложи включването на осветителни тела, които са подвързани към електрическата инсталация по фази.
Системата за сградна автоматизация следи/управлява и други инсталации – водомерни възли, газомери, газ сигнализираща система Dräger, оповестителна и силнотокова инсталация, ПИЦ, ПГИ, СОТ, рекуперационните камери, VRV инсталация, газови лъчители, секционни и евакуационни изходи, соларна система за подгряване на вода, както и ред други системи.
Реализираната система дава възможност за получаване на представа за протичащите процеси при експлоатацията на сградата и предлагаща нови възможности за подобряване на енергийната ефективност, безопасността и комфорта.
Обект Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз
Местонахождение Индустриална зона "Марица", с. Бенковски, област Пловдив
Инвеститор "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД
Проектант "Линднер Имобилиен Мениджмънт" ЕООД с подизпълнител "Стивън Лийч Асосиейтс България" ООД
Конструктор инж. Михаил Григоров, инж. Сергей Иванов
Изпълнител "Микс Констръкшън" ООД
Строителен надзор "С Консулт" ЕООД
РЗП логистично хале 32 992 кв.м
РЗП административна част 1722 кв.м
ЗП транспортна лента 1221 кв.м


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg