Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Мария Стоянова, зам.-председател УС на КАБ - РK Пловдив: Добрият микс между обитаване и обществени функции би създал живот на Тютюневия град

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Светла Добрева
[1617 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

Брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ
Арх. Стоянова, след приключване на конкурса, КАБ - РК Пловдив, и САБ – дружество Пловдив, изпратихте официално становище до община Пловдив. Какви са вашите предложения за бъдещото развитие на Тютюневия град?

 - Основна цел на конкурса беше на база на направените професионални предложения да се изведат насоки и направления за спасяването на Тютюневия град, които да бъдат предоставени в подходяща форма на община Пловдив.
След обсъждане на конкурсните проекти на Архитектурен съвет към КАБ - РК Пловдив, създадохме работна група, която обобщи и подготви официално становище на пловдивските архитекти. То бе представено на форум на общинска фондация "Пловдив 2109" и предоставено заедно с всички проектни разработки на община Пловдив. В работната група се включиха: арх. Иван Делчев, арх. Чавдар Тенев, арх. Антоанета Топалова, арх. Елена Апостолова, д-р арх.Ива Стоянова, арх. Виолета Раева, арх. Лидия Шилева, арх. Екатерина Генева.
Анализира се, че в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив е включена зоната около Централна гара, но в нея не влиза контактната територия на тютюневите складове. С оглед осигуряване на възможност за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС и за изграждане на публично-частни партньорства препоръчахме на община Пловдив:
·         да предложи на общинския съвет изменение на Интегрирания план с разширяването на зоната за въздействие около Централна гара и включването към нея на територията  на тютюневите складове
·         да проведе конкурс за Задание за изменение на Интегрирания план с акцент върху частта му устройствено планиране
·         да възложи изменение на Интегрирания план по одобреното задание
·         да се изпълни следващата фаза на устройствено планиране - Работен устройствен план, в изпълнение на изискванията на чл. 113, ал. 6 от ЗУТ, с обхват цялата територия на Тютюневия град за пълно изясняване и определяне на силуетните решения по вътрешните улични пространства
·         брандиране на Тютюневия град - популяризиране чрез всички видове реклама и рекламни послания за постигане на целите, за привличане на инвестиции и превръщането на квартала в разпознаваема марка. Да се създаде Информационен център с макет на територията,архитектурни проекти, проучвания, идеи  и други подобни материали. Осъществяване на диалог, публично планиране  и популяризиране на проекта
·         община Пловдив да поеме ръководна роля в провеждане на подходящи градски политики, балансирано удовлетворяващи както обществения, така и частния интерес. Цялостна стратегия за тютюневия град, която да се реализира с конкретни бизнес идеи впартньорство между публичните власти и бизнеса
·         изработване на Програма за етапна реализация до 2019 г. с акцент оформяне на публичните пространства и възможности за временни изяви и мероприятия на частни обекти, свързани с инициативи на фондация "Пловдив 2019".

Кои проектни предложения заслужават особено внимание?

- Във всички проекти от конкурса има ценни и оригинални идеи по отношение на функциите, които могат да намерят място в новото планиране на зоната. Заслужават особено внимание следните предложения:
·         Използване на временни функции с цел привличане на публика и стартиране на бизнес инициативи при етапно финансиране и привличане на спонтанни инвестиционни потоци. Предоставянето на гъвкави (в пространството и времето) възможности за офиси, заседателни зали и работилници, което може да даде голям импулс на нов тип предприятия.
·         Разнообразен микс на предлаганите функции (с предложени примерни архитектурни решения), който ще доведе до икономическа и социална устойчивост на комплекса. Добрият микс между обитаване и обществени услуги би създал гаранции за 24-часово оживление в квартала.Установяването на различни групи хора – работещи,  живеещи, посетители и туристи - ще я стимулира икономически.
Места за култура, изкуство и нови технологии, луксозни жилищни сгради с лофт жилища, пространства за индустрията на свободното време, подземен паркинг, място за споделено работно пространство, медиатека, музей за историята на Пловдив, музей за тютюна, музей на книгата, офис сгради,сградата на операта.
·         Етажите на различните сгради да бъдат тематично идентични и да се обвържат с пешеходни връзки на различни нива, комбинацията от пешеходни зони и използваеми озеленени покриви.
·         Обособяване на публични озеленени вътрешни пространства. Цялостно преустройство на уличното пространство сприоритет на пешеходството  с характерна настилка, различна от заобикалящата градска среда, допълващи индустриалния характер на зоната. Регенерация на малки обществени пространства посредством създаване на пешеходни подходи до вътрешните дворове на кварталите. Адаптиране на малките обществени пространства, затворени от големите сгради.
Фотограф: КАБ Пловдив

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg