Facebook YouTube
Регистрация

Тютюневият град – индустриалното културно наследство на Пловдив

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Светла Добрева
[1466 прочитания]

Фотограф: КАБ Пловдив

Брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ
Камарата на архитектите в Пловдив в рамките на "Архитектурен форум Пловдив 2016" проведе архитектурен конкурс "Тютюневият град - идентичност, обновяване, приобщаване, спасяване" (25 юли - 25 септември 2016 г.). Темата беше определена, отчитайки недостатъчното оценяване и съответно неоползотворяване на ценното индустриално културно наследство на Пловдив в зоната около Централна жп гара и автогара "Юг", както и пренебрегването на ул. "Иван Вазов" като логично продължение на централната пешеходна ос от река Марица по ул. "Райко Даскалов" и ул. "Княз Александър" в посока Централна жп гара.

Настъпилите агресивни намеси с разрушаването на тютюневия склад на ул. "Одрин" №8 и опожаряването на четирите склада, включващи едни от най-емблематичните сгради в Пловдив, предизвикали недоволството на гражданското общество, потвърдиха целесъобразността и актуалността на инициирания от КАБ - Пловдив, конкурс.

Общо 18 колектива взеха участие със свои архитектурни и бизнес концептуални предложения за съдбата на Тютюневия град. Всички автори изразиха убедеността си в културния потенциал както на цялата квартална структура, така и на отделните тютюневи складове, а също и необходимостта да бъде постигнат баланс между публични и частни интереси за оживяване на зоната и превръщането й в организирано и приветливо градско пространство. "Драматичните събития около Тютюневия град показаха нагледно как една градска културна ценност може да бъде осъзната от местните жители и защитена от тях, за да стане обект на професионален форум за нейното устойчиво бъдеще", посочи председателят на журито проф. д-р арх. Тодор Кръстев. В състава на журито участваха още: проф. арх. д-р Георгий Станишев, ик. Димитър Лулчев, арх. Иван Делчев, Пенка Калинкова, арх. Петко Костадинов, председател на КАБ – Пловдив, арх. Пламен Братков и арх. Юлияна Петрова, и.д. главен архитект на Пловдив.

Три са отличените проекти, дело на колективи от София:
- арх. Иво Пантелеев, арх. Радомира Дамянова и арх. Андрей Андреев, арх. Елена Димитрова
- арх. Стела Динева и арх. Никола Кожухаров
- арх. Георги Петев.

Препоръки на журито с председател д-р арх. Тодор Кръстев:
Осемнадесетте проекта показват различни гледни точки към съдбата на Тютюневия град, различни подходи и начин на мислене. Но това, което ги обединява, е тяхната убеденост в ИДЕНТИЧНОСТТА на зоната, допринасяща за културното й многообразие. За нейното бъдещо устойчиво развитие са необходими пет важни стъпки:

Усъвършенстване на режимите за опазване на Тютюневия град
Необходимо е за системата от улични ансамбли по ул. "Иван Вазов" и ул. "Цанко Дюстабанов" спешно изработване на варианти за градоустройствени сценарии във връзка с ИПГВР и с актуализацията на ОУП на Пловдив, които да бъдат подложени на обществен дебат. Проведеният конкурс е добра основа за съставяне на много по-пълна програма за нов конкурс за Тютюневия град, организиран с участието и на община Пловдив.

Баланс между публични и частни интереси
Журито препоръчва балансирана стратегия, която уважава интересите на всички видове собственици в територията и лансира ефективни форми на публично-частно партньорство, с подходящи финансови инструменти.

Даване на приоритет на отворените публични функции
би спомогнал за преодоляване на сегашния относително затворен характер на територията. Разрушените при драматичните обстоятелства пет тютюневи склада вече имат символна стойност, свързана с рядка досега гражданска и професионална енергия. Журито препоръчва за тях да бъдат предвидени публични функции с културен профил, които биха ги превърнали в стимулиращи обществени центрове на гражданска и творческа активност.

Максимално съхраняване на оригиналната структура
Журито категорично настоява за предотвратяване на доразрушаване на складовете и тяхното преизграждане "по автентични данни". От една страна, това е неосъществимо поради липсата на детайлна информация за изчезналата вътрешна структура на сградите. От друга страна, намесата би трябвало да отразява и тяхната драматична съвременна биография.

Спешно аварийно укрепване на сградите
Журито настоява за незабавно укрепване на поразените структури на петте тютюневи склада, преди да е настъпила зимата. В противен случай те ще бъдат обречени на пълно унищожение, което би обезсмислило всички досегашни усилия за тяхното спасяване.
Фотограф: КАБ Пловдив

История

Тютюневата индустрия има дълбоки корени в Пловдив и е изиграла особена роля за очертаването на урбанистичния облик на града, за икономическото му развитие и създаването на бизнес традициите в града.
В момента в Пловдив има около тридесетина тютюневи склада, повечето съсредоточени между бул. "Хр. Ботев" и ул. "Иван Вазов". Част от тях са декларирани недвижими културни ценности, разположени в групова недвижима културна ценност (ансамбъл), а по-голямата част от останалите са в охранителната й зона.
Някои от тези сгради са все още запазени, други вече преустроени според идеите на собствениците, но голямата част от тях са в окаяно и опасно състояние.
Специфичен характер и устройствена проблематика на територията на Тютюневия град
· По отношение на начина на трайно ползване тя е извънредно разнообразна, с редица нефункциониращи сгради, с доминиращи малкоетажни жилищни квартали (също затворени структури!) и дори с автогара, която е също затворена структура
· По отношение на собствеността доминира частната собственост, т.е. общината няма с какъв апорт да участва в едно публично-частно партньорство освен с публичната инфраструктура
· По отношение на недвижимото културно наследство в територията има само десет декларирани обекта, потопени в една функционално разнородна и стилистично многообразна, дори анонимна среда
· По отношение на комуникационната обвързаност с другите градски територии тя е в определена степен ограничена, изолирана от прилежащия булевард "Христо Ботев", с недооценка и подценяване на пешеходството, необезпечена с условия за паркиране, каквито биха могли да се осигурят при едно бъдещо развитие на устройствените планове. При условие че в бъдещите градоустройствени разработки ще се заложат пешеходни зони на територията на Тютюневия град (или улици - споделени пространства), ще е необходимо ново комуникационно решение и организация на движението в зоната.
 
Фотограф: КАБ Пловдив

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg