Facebook YouTube
Регистрация

Парк "Възраждане" – новият парк на София

Брой 5 на списание ГРАДЪТ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.11.2016, Автор: арх. Веляна Найденова
[4232 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Новият брой на списание ГРАДЪТ

Първият новоизграден парк в София от 30 години насам заема 52 дка площ между улиците "Камен Андреев", "Партений Нишавски" и бул. "Скобелев" в кв. "Зона Б5". Строителството му започна в началото на септември 2015 г. и приключи през април 2016 година. Проектът е на стойност 6 млн. лв., от които 1.7 млн. лв. са осигурени със заем по инициативата JESSICA, а останалите са собствени средства на "Софийски имоти" ЕАД.
Най-атрактивна е централната зона на парка, която е пресечна точка на всички основни алеи и подходи. Тук е оформен амфитеатър, в който могат да се провеждат разнообразни културни прояви. От него се открива гледка към интерактивен фонтан с цветни водни струи, които се поемат от съоръжения под земята. Проектирана е многофункционална циркова площадка, която може да се превръща в гигантски шах.
Алеите са естетически оформени с унипаваж, цветя и съвременната паркова архитектура. Част от съществуващата растителност е запазена и е обогатена с нови дървесни видове - явори, липи, дъбове, магнолия, ликвидамбър, див рожков и т.н.
В момента е реализиран първият етап от изграждането на парка. Предстои да се облагороди и втората му част, за която все още се водят съдебни спорове с частни собственици.
През август миналата година в рамките на парк "Възраждане" бе изграден и мултифункционален спортен комплекс на "Спортна София", който заема 24.95 дка площ откъм улиците "Камен Андреев" и "Българска морава".

Парк "Възраждане" - една дълга история с успешен край


арх. Веляна Найденова

Доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова е завършила "Ландшафтна архитектура" в Лесотехническия университет в София. Дългогодишен експерт е в ОП "Софпроект ОГП". Основните й изследователски интереси са в областта на териториалното и селищно устройство, ландшафтната архитектура и културно–историческото парково наследство. Арх. Найденова е университетски преподавател, участва в редица национални и международни проекти, носител е на награди в областта на архитектурата.

Фотограф: Мария Съботинова


Прегледът на предходните градоустройствени планове на София назад в годините сочи, че тази територия преминава през различни функции – жилищни, паркови, обществени, за да стигне след много перипетии и трудности от всякакъв характер до настоящия резултат – строителството за много кратко време (3 месеца) на нов парк в центъра на София, в една от най-интензивно застроените й части – "Зона Б5".
Когато през 1937 г. немският професор арх. Алфред Мусман работи върху градоустройствения план на София, той поставя на проекта си мотото "Зеленият град". Колкото повече паркове и градини има един град, толкова той е по-приятен за жителите си. Съвременните урбанистични тенденции и екологични норми са насочени към хармоничното съжителство на човека и природата и настоящите градостроители не са забравили мотото на Мусман!

Фотограф: Мария Съботинова


Август 2000 г. - в. "Демокрация", рубрика "Градът" - главният архитект на София Стоян Янев коментира: "Друг парк ще се появи в пространството, оформено между ул. "Опълченска", "Зона Б5" и сградата на "Метални конструкции... Там се намира другият голям минерален извор в София и има възможност да се изгради малък градски парк за отдих, спорт, детски басейн и др. Общината ще финансира този проект с даване право на строеж. Проектът, който се завършва в момента, може да се реализира много бързо и лесно."
Е... не се случи така! Десет години по-късно при други условия разработването на настоящия инвестиционен проект на парк "Възраждане" стана факт на основание на възлагателно писмо на зам.-кмета Мария Бояджийска и одобрено задание за проектиране до ОП "Софпроект" ОГП. Сформира се многоброен авторски колектив по отделните части. Изключителна заслуга за добрата визия на новоизградения парк, в единство със спортния комплекс "Спортна София 2000" АД има основният изпълнител "Калистратов Груп"ООД , с който проектантите бяха в пълен синхрон в процеса на строителството.
Територията, определена за парк "Възраждане", заема 100 дка площ, заключена между улиците "Камен Андреев", "Българска морава", "Партений Нишавски", "Добруджански край" и ул."Скобелев". Години наред тя се характеризира с изоставен вид, криминогенна среда – непочистени развалини от сгради на различни ведомства, останки от стари алеи и площадки, от демонтираното трасе на жп линията, неподдържано спортно съоръжение за скейтборд, сгради с различен характер и временен статут (автомивка, химическо чистене, ресторант "Македонска среща" и пр.).
В резултат на геодезическото заснемане (инж. П. Петков) и експертната оценка на растителността се установи, че част от нея с течение на годините се е самонастанила (айланти и различни видове тополи) и е предимно широколистна - явори, липа, ясени, конски кестен, акация и др.

Фотограф: Мария Съботинова


Достъпността до парка с МГТ в рамките на 15 минутен изохрон от спирките се осъществява от бул. "А.Стамболийски" (трамвай), от ул. "Одрин" (aвтобус) и от бул. "Опълченска" (тролейбус), както вече и от метростанция "Опълченска".
Функционалните зони на самия парк в устройствен аспект се формират на базата на известни ограничители и на спецификата в разположението на потребителите (учебни и детски заведения, жилищни структури, дом за стари хора, офиси) и на техните изисквания и предпочитания за отдих, както и на одобреното от СО задание.
Пешеходните подходи и композицията на алейната мрежа е решена с оглед най-доброто обвързване и достъп до всички паркови зони и обекти. Скелетът на алейната мрежа се формира от главните алеи с ширина от 6 до 4 м. Главните композиционни оси са подчертани с декоративна настилка, с растерен рисунък, отговарящ на общия дизайн. Цветово настилката е в цветове охра, антрацит и червен.
Централното композиционно ядро на парка се оформя от площадно пространство с колонада и амфитеатър за различни обществени изяви на открито и геопластики, които осигуряват уют и обогатяване на пространството. Централната зона се допълва от интерактивни фонтани и водна стена за светлинно шоу, цветен партер и нови масиви от висока дървесна растителност.

Фотограф: Мария Съботинова


Иновативното в подхода на проектиране на част от зоната за активен отдих е съвместяването в пространството (върху едни и същи площадки, алеи и подходи) на две дейности:
- постоянна площадка с алеи за велообучение, ролкови кънки, скейтборд, забавни игри, рисуване върху настилката и пр.
- временна площадка за разполагане на цирк (площадни пространства за голямо и малко шапито), усилени алеи за достъп тежкотоварните превозни средства и каравани, каси, тоалетни , кафене и др.
Алеите и площадките са елемент от общата композиция на алейната мрежа на парка, със специален профил на настилките и анкери за опъване на голямото шапито.
Зоната за детски игри за възрастови групи 0 - 12 г и за игри на открито е ситуирана в най-тихата и отдалечена от автомобилното движение част на парка. Съоръженията и настилките са многоцветни, с разнообразна активност, подбрани и съобразени с изискванията на нормативната уредба.

Фотограф: Мария Съботинова


Зоната за пасивен отдих, с алеи за разходка, кътове и пейки за сядане, поляни за пикник, също е разположена в тази част на парка, където е съхранена и най-голяма част от високата дървесна растителност.
Зоната за акционни събития (традиционни празници, тематични базари и пр.) също е нещо, което не е планирано досега в парковете заедно с основния проект. Тя е обособена в частта до паркинга на ул."П. Нишавски" върху затревена специална настилка, където ще се разполагат временните съоръжения за определения период на събитието.
Зоните за паркиране и обслужване на парка са ситуирани по диагонал при двата подхода на парка – откъм ул. "П. Нишавски" и ул. "Камен Андреев", общо за 152 коли.
Изградена е и предвидената стопанска сграда за поддръжка на парка, поливна система, както и система за видеонаблюдение за ефективната му охрана. Парковото обзавеждане и преместваемите обекти – за кафе и безалкохолни напитки, пакетирани храни и пр., осигуряват приятното пребиваване на посетителите в парка.
Обемно-пространствената композиция на растителността се определя от пейзажни масиви и групи, които формират балансирани закрити, открити и полуоткрити паркови пространства. Тази композиция се допълва от геопластиките, които се оформят около главния композиционен център на парка – амфитеатъра с главния площад.
Зоните за свободни детски игри и пикник са с по-обширни поляни. Зоната за разполагане на временната циркова площадка също е третирана като открито пространство, с тревна покривка върху специална подложна настилка с геомрежи поради функционалните изисквания за разполагане на цирковите съоръжения.
Съществуващата растителност, която се запазва, се вписва в общата композиция на растителните масиви. По отношение на видовия състав отново преобладаващи остават широколистните видове – явори, липи, дъб, както и по-интересните в багрово и естетическо отношение магнолия, ликвидамбър, див рожков и пр. За формиране на смесени групи и засилване на целогодишния ефект от растителността в проекта се предвиждат и иглолистни видове - ела, бор, сребрист смърч, кедри и др.
Широколистни храсти и цветя допълват обемно-пространствената и колоритна композиция на растителността, създавайки преход към тревните площи.
Авторският колектив, който е изключително удовлетворен от постигнатото дотук с изграждането на парк "Възраждане", остава с надеждата, да се реализира и последният етап от парка, за да има своя цялостен и функционално завършен облик, и за да придобие София още една частица от "Зеления град".
Инвеститор: "Софийски имоти" ЕАД
Стойност: 6 млн. лв. (1.7 млн. са по JESSICA)
Изпълнител: ДЗЗД "Парк Възраждане" ("Калистратов груп" и "СК-13 пътстрой")
Строителен надзор: "Трансконсулт - БГ" ООД
Проектанти: ОП "Софпроект" ОГП: доц. д-р арх. Веляна Найденова, ланд. арх. Мария Грозева, инж. Ангел Янев (пътна инфраструктура) под ръководството на инж. Петър Терзиев
Архитектура на амфитеатър: X2 Студио
Архитектура на кафене-ресторант: арх. Антон Ватев
Инженерна инфраструктура: ОП "София проект": Н. Касабов, Р. Пипев, Св. Илиев, Е. Георгиева, Н. Метаксов, А. Цекова под ръководството на инж. Ст. Брадварева
Геология: инж. Ваня Николова
Поливни системи: "Пип брадърс" ООД


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg