Facebook YouTube
Регистрация

Местят трамвая по бул. "Скобелев", удължават тунела с още 90 м

 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел
от 14.12.2015, Автор: Милена Василева
[3037 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Столичната община обяви
търг за реконструкция на бул. "Скобелев"

в две позиции:
Обособена позиция №1: Инженеринг (проектиране и строителство) на обект "Реконструкция на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Витоша".
Обособена позиция №2: Консултантска услуга
Стойността на поръчката е 6 750 000 лв. без ДДС.
Банковата гаранция за позиция 1 е 64 583 лв., а за позиция 2 - 2916 лв.
Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта.
За обособена позиция показателят цена има тежест 55 точки, срокът за изпълнение – 5 точки, а оценката на техническите показатели – 40 точки, от които "Организация и изпълнение на строителните работи. Дейности и ресурси" - 15 точки, "Организация и изпълнение на строителните работи. Мрежови график с линейни диаграми" - 10 точки, "Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР" - 10 точки, "Управление на риска" - 5 точки.
За обособена позиция 2 цената носи 65 точки, срокът – 15 точки, техническият показател – 20 точки.
Оферти се приемат до 17:30 часа на 20 януари 2016 г. Отварянето им е предвидено за 10:30 часа на 21 януари 2016 г.
За обекта има изготвен и съгласуван идеен инвестиционен проект.
Прогнозна стойност за строителството е 6 458 333.34 лв. без ДДС. Срокът за завършване на обекта е 31.12.2018 г.
Прогнозната стойност на строителния надзор е 291 666.66 лв. без ДДС.

Реконструкцията на бул. "Ген. М. Д. Скобелев"
осигурява директна връзка на трамвая по бул. "Христо Ботев" с този по бул. "Витоша" на ниво терен.
След изграждане на Втори метродиаметър и поради решението на Столичния общински съвет от лятото на 2012 г. за реконструкцията на бул. "Витоша" като пешеходна зона трамвайното трасе на булеварда отпадна в участъка от ул. "Алабин" до бул. "Патриарх Евтимий". За да не се прекъсне обслужването с трамваен транспорт на кв. "Иван Вазов" и прилежащите към бул. "България" квартали в югозападната част на столицата, се налага реконструкция на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" от бул. "Христо Ботев" до бул. "Витоша". Съгласно приет подробен транспортно-комуникационен план трамвайната линия се измества от транспортния тунел пред НДК и в кръстовището с бул. "Витоша" се свързва със съществуващото трасе по булеварда. За да се отдалечи максимално релсовият път от жилищните сгради в участъка от ул. "Княз Борис I" до ул. "Цар Асен" и осигуряване на добро обслужване на бъдещата сграда на Министерството на правосъдието се налага актуализация на геометричното решение на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" в участъка от "Петте кьошета" до бул. "Витоша".

Проектното решение
предвижда изтегляне на рампата към кръстовището "Петте кьошета", удължаване на тунела по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" с повече от 90 м, ситуиране на трамвайното платно в оста на уличното платно след ул. "Княз Борис I" и връзка на трамвайното трасе при пл. "Баба Неделя" в посока кв. "Иван Вазов" и бул. "България".
Преместването на трамвая в средата на булеварда непосредствено след ул. "Княз Борис I" отдалечава максимално релсовия път от прилежащите сгради.
Съществуващото отклонение на транспортния тунел към бул. "Фритьоф Нансен" по трасето на съществуващата трамвайна линия се предвижда за пътна връзка, която дава добра възможност за изход към бул. "Черни връх", бул. "България" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".
Пътното платно на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" е проектирано с две пътни ленти по 3,50 м, като от начало до край на хоризонталната крива в транспортния тунел пътното платно се уширява с още една пътна лента и се осигурява възможност за тролейбусна спирка.
За осигуряване места за паркиране в съществуващата зелена и синя зона в участъка от ул. "Княз Борис I" до кръстовището с бул. "Витоша" е проектирано уширение на настилката с 2.50 м за успоредно паркиране и с 5.10 м за косо паркиране.
Конструкцията на настилката е оразмерена за много тежко движение, което съответства на категорията на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" – III б клас, районна артерия с трасе на МГТ. Общата дебелина на настилката е 73 см – 45 см трошен камък, 20 см битумизиран трошен камък, 4 см неплътен и 4 см плътен полимермодифициран асфалтобетон. Съществуващото отклонение на транспортния тунел към бул. "Фритьоф Нансен" по трасето на съществуващата трамвайна линия се предвижда след демонтиране на релсовия път да се изгради настилка с дебелина 20 см и следната конструкция - 12 см битумизиран трошен камък, 4 см неплътен и 4 см плътен полимермодифициран асфалтобетон. Уширенията за паркиране ще се изпълняват с улама и настилка от унипаваж, отделена от асфалтовата настилка с бетонови ивици. Настилката за паркиране е с дебелина 41 см и следната конструкция – 8 см унипаваж, 3 см циментов разтвор, 30 см трошен камък. Настилката на тротоарите ще бъде с дебелина 39 см и следната конструкция – 6 см унипаваж, 3 см циментов разтвор и 30 см трошен камък.

С преместването на трамвая
в средата на булеварда непосредствено след ул. "Княз Борис I" се създава възможност да се възстанови с двоен коловоз трамвайното движение и връзка с трамвайното трасе по бул. "Витоша". Релсовата конструкция е от улейни стеблени релси, доставени на звена, с пета в гумен профил, анкерирани в стоманобетонова плоча с дебелина 18 см, армирана с горна и долна мрежи. От двете страни на релсите се монтират гумени шумо- и виброизолационни елементи.

Конструкцията
Част "Конструктивна" на идейния проект е разработена на база на пътното решение за изместване на трамвайното трасе в северния локал на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" в участъка от бул. "Христо Ботев" до бул. "Витоша". Уширяването на южното платно от 3 м до 6 м в зоната от ул. "Цар Петър" до бул. "Витоша" и изместването на трамвайното трасе налагат изграждането на продължение на съществуващия транспортен тунел.
Новата конструкция е предвидена по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" и е разположена от ул. "Цар Петър" до ул. "Княз Борис I" – открита част и 92 м тунелна част след ул. "Княз Борис I" посока бул. "Витоша". Светлата ширина на новия участък е 8.00 м – две платна по 3.50 м и два служебни тротоара по 0.50 м. Височината на покритата част е 5.00 м. Тя е с кутиеобразно напречно сечение.
Конструктивната реконструкцията на пътя е в участък от около 200 м, както следва: Зона 1 - около 8 м; Зона 2 - около 31 м; Зона 3 - около 40 м; Зона 4 - около 23 м; Зона 5 - около 92 м.
Понижението на нивелетата на бул. "Скобелев" в разглеждания участък от 0 до 4 м обуславя обособяването на споменатите вече 5 зони.

 
Още за конструкцията
Зоните при конструктивната реконструкция са:
Зона 1 - бордюри за денивелация до 40 см между рампата и локалите.
Зона 2 - укрепване на рампата с подпорни стени за денивелация от 40 см до 200 см. Стените са с дебелина 25 см и са с плоско фундиране. Височината им и ширината на основната плоскост на фундамента са променливи и зависят от денивелацията.
Зона 3 - укрепване на рампата с шлицови стени за денивелация от 200 см до 400 см. Шлицовите стени са предвидени като конзоли. Те са с дебелина 60 см и са с променлива височина. В горната им част е оформена обединяваща греда 60/60 см.
Зона 4 - укрепване на съществуващи подпорни стени чрез шлицови стени – в участъците, където започват подпорните стени на стария тунел. Те са с дебелина 60 см и са с променлива височина. В горната им част е оформена обединяваща греда 100/60 см.
Зона 5 - удължаване на съществуващия тунел и укрепване на съществуващите подпорни стени чрез шлицови стени - при понижена нивелета. Шлицови стени за фундиране и надграждане на вертикали за подпиране на стоманобетоновата покривна плоча. Засипката над плочата за оформяне на пътно и трамвайно платно е предвидена с дебелина 30 см.
Покривната плоча на транспортния тунел е с размери в план 92/16.65 м и с дебелина 60 см. Предвидено е разделянето и на два блока с дилатационна фуга. Плочата е гладка, безгредова и стъпва на север и юг върху подпорните стени, ограждащи съществуващата рампа, и върху два реда средни вертикални опори – стоманобетонови елементи с напречно сечение 250/60 см, разположени успоредно на ос път. В надлъжна посока средните опори са през 8.2 м светло, а в напречна 8 м - колкото е габаритът на рампата (две ленти по 3.5 м плюс два тротоара по 0.5 м). Предвидено е средните опори да бъдат фундирани върху шлицови стени. За блока, разположен до рампата, шлицовите стени изпълняват и укрепваща функция.

 

Добави коментар Коментари ()

 • Преглед на профил #1 Valdes разстроено, 14.12.2015 18:55
  И всичкото това се прави защото ББ еднолично реши да затвори Витошка, защото... да е големата работа. И вече 10 години се прехвърля един проблем от улица на улица и т.н. и т.н. и летят кинти и нерви ...
  Шменти капели!!
  Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg