Facebook YouTube
Регистрация

Интермодалният терминал в Русе може да бъде изграден през 2017-2018

В Русе представиха избрания вариант, предстои подготовка на идеен проект, цялото проучване завършва в края на 2015 г.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 29.06.2015, Автор: Милена Василева
[2382 прочитания]
<strong>Възложителят: Обявихме търг за автор на формуляра за кандидастване, подписваме договора до края на юли</strong><br />
<br />
<em>Град Русе е част от Рейнско-дунавския коридор от основната Трансевропейската мрежа (TEN-T) и е включен като възлова интермодална точка в него. Русе принадлежи на VII и IX общоевропейски транспортни коридори, част от коридора ТРАСЕКА, свързващ Централна и Източна Европа със страните от Закавказието и Средна Азия, а оттам и Далечния изток. Това са част от предпоставките, за да бъде избран град Русе за местоположение на интермодален терминал. В резултат на тези обстоятелства Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт. ИМТ Русе е включен в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 на МТИТС. Чрез изграждането му се осъществява транспортна верига от типа &bdquo;море - жп транспорт &ndash; река&ldquo;. Проектът за изграждане на Интермодален терминал Русе е включен в приоритетния списък с проекти за финансиране по ОП &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура&ldquo; 2014 - 2020 г., като индикативната му инвестиционна стойност е 43 млн. лв., а евентуалният период за строителство: 2017-2018 г.<br />
<br />
<strong>Целите на проекта са:</strong><br />
- Подобряване интермодалността в Югоизточния район на ЕС и привличането на повече потребители и оператори, което ще доведе до увеличаване на международните интермодални превози със страните от региона на коридор ТРАСЕКА, Средна Азия и страните от Източна и Централна Европа<br />
- Изпълнение на насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт<br />
- Разширяване на мрежата от интермодални терминали, отговарящи на европейските стандарти и създаване условия за развитие на интермодалните транспортни коридори<br />
- Балансиране на различните видове транспорт в полза на железопътния чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт<br />
- Подобряване техническото състояние на железопътните линии и съоръжения като част от Трансевропейската железопътна мрежа<br />
- Увеличаване на националния и международния трафик на комбинирани превози<br />
- Увеличаване конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги<br />
- Подобряване на социално-икономическите условия в региона.<br />
<br />
<strong>Фази</strong><strong>те на проекта са</strong><strong>&nbsp; пет</strong><br />
<strong>Фаза I е Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури</strong><br />
- Изготвяне на предпроектни проучвания - преглед и анализ на текущата ситуация относно техническия капацитет и услугите, извършвани в района на град Русе, определяне на алтернативите за местоположението на бъдещия терминал - завършен.<br />
- Изготвяне на оценка на алтернативните варианти за местоположение на терминала и избор на икономически най-целесъобразната алтернатива. Извършване на действия по ОВОС - завършен, чака се решение на РИОСВ за необходимостта от доклад по ОВОС.<br />
- Разработване на Идеен проект за изграждане на ИМТ Русе - предстои.<br />
- Изготвяне на Стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на интермодален терминал в гр. Русе с разгледани перспективите за ПЧП. Разработване на финансова схема за детайлен бюджет за реализацията и последващото опериране на терминала - предстои.<br />
- Изработване на детайлен План-график за етапна реализация на проекта и Технически спецификации за предстоящите дейности - предстои.<br />
- Разработване, съгласуване и одобрение на ПУП - ПРЗ и ПП - предстои.  <br />
- Подготовка на отчуждителни процедури - предстои.<br />
<br />
<strong>Фаза II Изготвяне на Доклад за ОВОС &ndash; при изискване от компетентен орган</strong><br />
Стартирали са процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда. Очаква се до 1 месец решение на РИОСВ - Русе, за преценка необходимостта от изработване на Доклад за ОВОС.<br />
<br />
<strong>Фаза III Археологически проучвания &ndash; теренно проучване - издирване на археологически обекти за опазване на културното наследство</strong><br />
Стартирали са процедурите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности. Изпратени са писма до Министерството на културата и Регионален исторически музей - Русе. До месец се очаква отговор за наличие на обекти, предмет на археологическо-културно наследство, и необходимостта от провеждане на предварително теренно археологическо проучване.  <br />
<br />
<strong>Фаза IV Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за осигуряване  финансиране на изграждането на ИМТ Русе по ОП &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура&ldquo; 2014 - 2020 г.</strong><br />
На 22 юни 2015 г. е обявен търг за избор на изпълнител. Очаква се до края на юли подписване на договор. До края на октомври следва изготвеният формуляр да бъде внесен в Управляващия орган&nbsp; на ОПТТИ 2014 - 2020 г. Във връзка с режима на държавни помощи при финансирането на строителството е проведена процедура и е избран изпълнител на услуга за подпомагане на ДП НКЖИ в тази дейност. Предстои подписване на договор с него.<br />
<br />
<strong>Фаза V</strong> е свързана с информация и публичност по проекта.  <br />
<br />
</em><br />

Възложителят: Обявихме търг за автор на формуляра за кандидастване, подписваме договора до края на юли

Град Русе е част от Рейнско-дунавския коридор от основната Трансевропейската мрежа (TEN-T) и е включен като възлова интермодална точка в него. Русе принадлежи на VII и IX общоевропейски транспортни коридори, част от коридора ТРАСЕКА, свързващ Централна и Източна Европа със страните от Закавказието и Средна Азия, а оттам и Далечния изток. Това са част от предпоставките, за да бъде избран град Русе за местоположение на интермодален терминал. В резултат на тези обстоятелства Русе е определен като ключова интермодална точка в Стратегията за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт. ИМТ Русе е включен в Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 на МТИТС. Чрез изграждането му се осъществява транспортна верига от типа „море - жп транспорт – река“. Проектът за изграждане на Интермодален терминал Русе е включен в приоритетния списък с проекти за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г., като индикативната му инвестиционна стойност е 43 млн. лв., а евентуалният период за строителство: 2017-2018 г.

Целите на проекта са:
- Подобряване интермодалността в Югоизточния район на ЕС и привличането на повече потребители и оператори, което ще доведе до увеличаване на международните интермодални превози със страните от региона на коридор ТРАСЕКА, Средна Азия и страните от Източна и Централна Европа
- Изпълнение на насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт
- Разширяване на мрежата от интермодални терминали, отговарящи на европейските стандарти и създаване условия за развитие на интермодалните транспортни коридори
- Балансиране на различните видове транспорт в полза на железопътния чрез привличане на товари от автомобилния към железопътния транспорт
- Подобряване техническото състояние на железопътните линии и съоръжения като част от Трансевропейската железопътна мрежа
- Увеличаване на националния и международния трафик на комбинирани превози
- Увеличаване конкуренцията на транспортния пазар посредством подобряване качеството на железопътните услуги
- Подобряване на социално-икономическите условия в региона.

Фазите на проекта са  пет
Фаза I е Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури
- Изготвяне на предпроектни проучвания - преглед и анализ на текущата ситуация относно техническия капацитет и услугите, извършвани в района на град Русе, определяне на алтернативите за местоположението на бъдещия терминал - завършен.
- Изготвяне на оценка на алтернативните варианти за местоположение на терминала и избор на икономически най-целесъобразната алтернатива. Извършване на действия по ОВОС - завършен, чака се решение на РИОСВ за необходимостта от доклад по ОВОС.
- Разработване на Идеен проект за изграждане на ИМТ Русе - предстои.
- Изготвяне на Стратегия за финансиране, изграждане и функциониране на интермодален терминал в гр. Русе с разгледани перспективите за ПЧП. Разработване на финансова схема за детайлен бюджет за реализацията и последващото опериране на терминала - предстои.
- Изработване на детайлен План-график за етапна реализация на проекта и Технически спецификации за предстоящите дейности - предстои.
- Разработване, съгласуване и одобрение на ПУП - ПРЗ и ПП - предстои.
- Подготовка на отчуждителни процедури - предстои.

Фаза II Изготвяне на Доклад за ОВОС – при изискване от компетентен орган
Стартирали са процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда. Очаква се до 1 месец решение на РИОСВ - Русе, за преценка необходимостта от изработване на Доклад за ОВОС.

Фаза III Археологически проучвания – теренно проучване - издирване на археологически обекти за опазване на културното наследство
Стартирали са процедурите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности. Изпратени са писма до Министерството на културата и Регионален исторически музей - Русе. До месец се очаква отговор за наличие на обекти, предмет на археологическо-културно наследство, и необходимостта от провеждане на предварително теренно археологическо проучване.

Фаза IV Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за осигуряване финансиране на изграждането на ИМТ Русе по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г.
На 22 юни 2015 г. е обявен търг за избор на изпълнител. Очаква се до края на юли подписване на договор. До края на октомври следва изготвеният формуляр да бъде внесен в Управляващия орган  на ОПТТИ 2014 - 2020 г. Във връзка с режима на държавни помощи при финансирането на строителството е проведена процедура и е избран изпълнител на услуга за подпомагане на ДП НКЖИ в тази дейност. Предстои подписване на договор с него.

Фаза V е свързана с информация и публичност по проекта.Фотограф: Строителство Градът

Входно
На  24 юни представиха фаза 1 и фаза 2 на проекта за Интермодален терминал Русе. Възложител е Национална компания "Железопътна инфраструктура". Изпълнител е обединение "Дунав", съставено от "Евротранспроект" ООД и "Мигети" ЕООД. Стойност на техния договор е 3 898 900 лв. без ДДС. До този момент са изпълнени всички дейности по фаза 1. Извършени са предпроектни проучвания, на тяхна основа ДП НКЖИ утвърди площадка на интермодалния терминал на терена на гара Русе–изток разпределителна. Изпълнителят подготви варианти на генерален план на площадката на ИМТ и ще бъде избран най-ефективният вариант на разположение на елементите на интермодалния терминал. Всички институции - национални администрации, местни институции, експлоатационни дружества, са уведомени за инвестиционното предложение за изграждане на ИМТ Русе. Започната е процедурата за преценка на приложимите, свързани с оценка въздействието върху околната среда. Предстои подготвянето на идеен проект за избраната площадка в 3 варианта.


От общо 5 възможни площадки (А, В, С, D и Е) експертите избират вариант С. Той се намира на мястото на бившата Гара разпределителна на Русе, която някога е изградена, за да поеме международния трафик от Румъния. Тома Йоцов, ръководител на проекта, съуправител на "Евротранспроект" (част от обединение "Дунав"), казва, че най-големите предимства на варианта са достъпът до него. До вариант С има пътен и жп достъп от всички посоки - директна пътна и жп връзка с Варна, София, Дунав мост, Силистра, Източната индустриална зона на Русе. Друго предимство е здравината на земната основа - теренът е бил жп гара някога. Почти цялата територия е собственост на НКЖИ и почти  няма да се налагат отчуждения. Теренът според предвижданията на ОУП на Русе е предназначен за транспортно-складови дейности. Площадката също така отстои на 3 км от р. Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, който идва по вода - 10% от общите.
Терминалът е с дължина 992 м и широчина 128 м. Общата площ на пътните настилки е 80 093 кв.м, общата дължина на железния път е 7420 м, а общата площ, на която е разположен терминалът, е 12.4 ха.
Максималният капацитет на съоръжението е 115 200 TEU (twenty foot equivalent unit)- интермодални единици, а инвестиционната му стойност е 21 792 543 евро.
Според проучванията през 2020 г., когато се очаква терминалът да заработи, на седмица ще има по 7 чифта контейнерни влакове (1 контейнерен влак има 26 вагона), или всеки ден ще има по един влак в двете посоки от различни зони на Централна Европа, Турция, Западна Европа, Гърция, вътрешността на страната, Румъния и др.
На самия вход на интермодалния терминал има сканиращо устройство за влакове. Техните състави влизат в зоната, за да бъдат разтоварени или натоварени, маневрират и излизат от зоната. За камионите има отделна сканираща рамка и външен паркинг преди оградата на терминала. Сканиращите рамки събират информация за габаритите на превозното средство, товара, номера му, броя на вагоните, контейнерите, теглото му и т.н. След входния портал се намира административно обслужващата сграда, вътрешен паркинг за автомобили, митница, площадка за ремонт на механични средства, отделен автомобилен кантар, площадка за ремонт и почистване на контейнери, вътрешен паркинг за автомобилни влекачи и др.
Интермодалният терминал има 5 входни места: 2 за влизащи коли, 1 за излизащи, отляво и отдясно има по още една лента за аварийно влизане и излизане.
Проектната част ще бъда завършена до края на 2015 г. Строителството може да започне през 2017-2018 г. - ще бъде необходим и технически проект.
Милена ВАСИЛЕВА

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg