Facebook YouTube
Регистрация

5 млн. лв. за задания и проекти на ОУП на общини през 2015

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.05.2015, Автор: Силвия ЗЛАТКОВА
[1661 прочитания]

Фотограф: Строителство Градът

5 млн. лв. са предвидените средства в бюджета на МРРБ за 2015 г. по процедурата за финансово подпомагане на изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини по сключени споразумения между общините и закритото МИП. Това информира на Четвъртата национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране, организирана от НСОРБ, арх. Лидия Станкова, директор на дирекция "Устройство на територията и национална експертиза" в МРРБ. Необходимо е подписването на нови споразумения, тъй като тези от 2014 г. са прекратили действието си. Към днешна дата са изпратени проекти на споразумения до всички общини, които са одобрени за финансиране през 2015 г.
Необходимият ресурс за финансово осигуряване на общините със сключени споразумения през 2014 г. надвишава 9 млн. при осигурен за тази дейност бюджет на МРРБ за 2015 г. 5 млн. лв. Приоритетно са разгледани заявленията на общините, които през 2014 г. са провели процедури по ЗОП и вече имат сключени договори с изпълнител за изработване на проект на ОУПО, както и тези в процедура за избор на изпълнител.
Дейността по финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на общи устройствени планове през 2015 г. продължава при финансовите условия, приети през 2014 г., в изпълнение на разпоредбата на §123, ал. 3 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ - изм. ДВ, бр. 98/2014 г., и на §1 от ПРЗ на ПМС №8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2015 г.
Одобрена е методика от министъра на регионалното развитие "Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ по изпълнение на §123, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД  на ЗУТ (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини".
С писмо от февруари т.г. на МРРБ общините, които не са получили средства за финансово подпомагане през 2014 г. или са получили част от средствата, са били уведомени за действията, които е следвало да предприемат през 2015 г., съгласно одобрената методика.
166 общини са кандидатствали за финансово подпомагане при изработването  на задание или на проект на ОУПО, включително и след 16 март т.г., в резултат на предприетите от общините действия и подадени документи в определения за това срок. Постъпилите искания са разгледани от работна група и е определен поименен списък на общините, за които ще бъде осигурено финансиране през 2015 г. за изработване на задание.
3 680 132 лв. е общата стойност на разплатените средства за 2014 г. съгласно подписаните споразумения към 92 общини. 35 общини са подпомогнати с пълната сума по сключените споразумения за изработване на задание и опорен план, или общо с 490 096 лв.
31 общини са представили договори с избран по реда на ЗОП изпълнител и са получили авансово плащане съгласно сключените през 2014 г. споразумения за подпомагане изработването на проект на ОУПО. По тях разплатените суми възлизат на 697 559 лв.
26 общини са представили сключени договори с избран изпълнител по реда на ЗОП и изготвен предварителен проект на ОУПО и са финансово подпомогнати с пълната сума по сключените споразумения, или с 2 492 477 лв.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg