Градът | 08 Април 2014, 14:46

Цонка Дрянкова, експерт ОП "Околна среда", МОСВ

Индикативният бюджет на ОПОС 2014 - 2020 е 1,494 млрд. евро