Facebook YouTube
Регистрация

Приети са плановете на комплекс "Обеля" в София

С двата проекта е запазен характерът на комплексите

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.05.2008, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[518 прочитания]

Фотограф: СГ

Подробните устройствени планове - план за регулация и застрояване на жилищните комплекси "Обеля" 1 и 2, са приети на експертен съвет по устройство на територията към дирекция "Архитектура и градоустройство" на Столичната община. Те се разработват на базата на общинска програма за преструктуриране на панелните жилищни комплекси. Проектите във фаза окончателен проект са разработени от колектив на Националния център за териториално развитие.
Плановете и на двете части са направени на базата на специализирано проучване за територията.
"Обеля" 1 обхваща територия, включваща квартали с номера 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45, с обща площ, възлизаща на 17.44 ха, и около 8 хил. души според данни на дирекция ГРАО.
"Обеля" 2 обхваща територията между бул. "Панчо Владигеров", бул. "Ломско шосе", жп ареала ул. 14, ул. 10, ул. 11 и ул. 2, като общата й площ възлиза на 76.93 ха. Населението е около 12 хил. души по експертни данни на дирекция ГРАО.
Характерно и за двата жилищни района е комплексното застрояване предимно с панелни блокове с етажност от 7 до 16. Предвижданията на действащия регулационен план са реализирани в повечето случаи. Основните изводи, които са направили проектантите от специализираното проучване, са, че степента на благоустроеност на вътрешнокварталните пространства, където са разположени детските площадки, са в режим Ожс и за тях няма обособени урегулирани поземлени имоти с отреждане за озеленяване. Местата за паркиране са недостатъчни. Терените, които са заети с обекти на обслужването, са само 3.74% от общата територия.

Проектът предвижда развитие на жилищната зона
Като основен резерв за развитието й са реституираните имоти, върху които се отреждат самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ), когато това не е в конфликт с другите блокове. Основното ново жилищно строителство е до пет етажа. С предстоящото обявяване на плана ще се даде възможност за допълнително изясняване на желанията на собствениците, посочиха проектантите.
По отношение на комуникациите в "Обеля" 1 и 2 всички съществуващи пътни артерии се запазват. Главните улици, които обслужват комплекса, са бул. "Ломско шосе" от север и бул. "Панчо Владигеров" от изток. Те са улици от втори и трети клас. Четвъртокласната улична мрежа се състои от ул. "Илия Георгиев", "Ефрем Чуч­ков", "Обелско шосе", ул. 14, ул. 104 и ул. 10.
В "Обеля" 2 се предвижда да има и разширение на метрото от първи диаметър, което ще е основно подземно на бул. "Ломско шосе". Сега се подготвя технически проект за него.
В двата комплекса има завършени и изградени обществени паркинги както по уличната мрежа, така и във вътрешнокварталните пространства. Съществуващите паркоместа в "Обеля" 1 са общо 869. С проекта се предлага да се изградят и нови. Те са решени на подземно ниво и са общо 1137.
В "Обеля" 2 местата за паркиране са 2190 по уличната мрежа и във вътрешноквартални пространства, а новите, които се предлагат с проекта, са общо 530. С това се спазват нормативните изисквания на Наредба 2, обясниха проектантите.
Характерно за почти всички зелени площи в комплекса е, че не са поддържани. В някои от тревните площи има изградени детски площадки, реализирани по първоначалния замисъл на комплекса.
С проекта се предвижда обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за всички зелени площи. Такива са предвидени във всеки квартал. Предвиждат се и велосипедни алеи.
Съществуващите магазини, ресторанти и обекти на общественото обслужване се запазват. В кв. 38а в "Обеля" 1 и в кв. 1 в "Обеля" 2 са отредени УПИ-та за детски заведения.
С подробните устройствени планове се запазват всички озеленени площи и детски площадки.

С двата плана са отразени реституираните имоти
В много от реституираните имоти има предложения за ново жилищно строителство. Реституираните имоти са с различна площ от 600 кв.м до 4000 кв.м.
В двата проекта е запазен характерът на комплексите, какъвто е според действащия план за регулация и застрояване, и не са надвишени показателите за плътност и интензивност на застрояване. Постигнатата плътност на застрояване в проектите е 20%, а коефициентът на интензивност на застрояване (Кинт) е 1.6.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg