Градът | 04 Септември 2004, 00:00

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, НАРЕДБА № 1/04.04.2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

Публикувана в "Държавен вестник", брой № 68 / 03.08.2004 г.