Градът | 27 Февруари 2004, 23:00

Cписък на действащата към 01.01.2004 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството