Градът | 13 Февруари 2004, 23:00

Националната жилищна стратегия трябва да спре влошаването на сградния фонд и да осигури нови достъпни жилища

Стефан ХУБАНОВ, н-к сектор “Жилищна политика”, дирекция “Държавна собственост, жилищна политика и концесиониране” към МРРБ