Facebook YouTube
Регистрация

Готов е идейният проект на пътя Ружинци – Монтана - Враца

Участък № 1: път І-1 Ружинци – Монтана от км 61+750 до км 102+060 е разработен в три варианта

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 27.01.2014, Автор: Силвия Ценова
[2602 прочитания]

Фотограф: СГ

Изпълнителят "Инжконсултпроект" ООД представи в Агенция "Пътна инфраструктура" първата фаза – идеен проект, от модернизацията на участъка Ружинци – Враца от път І-1 (Е79) Видин – Ботевград. Проектирането се извършва на два етапа. Първият е идеен проект, а след приемането му от възложителя се преминава към втория – изработването на технически проект. Целта е да се направи проект за скоростен път, който да бъде включен за изграждане в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020".

Релефът между Ружинци и Враца е хълмисто-платовиден. В територията на региона се срещат разнообразни релефни форми. Повечето речни корита имат полегати леви и стръмни десни склонове с разлики във височина до 30 - 40 и повече метра. Теренът се пресича от множество дълбоки и тесни дерета.
Проектантите от "Инжконсултпроект" ООД са разработили по три варианта за двата участъка от трасето Ружинци – Монтана и Монтана – Враца.

Техническите параметри на трасето в ситуация и надлъжен профил са решени като за скоростен първокласен път с Vпр=120 км/ч. Габаритът на пътя и за двата участъка е Г28 със следните елементи:
·  3.50 м разделителна ивица
· 4х3.75 м платна за движение
·  4х0.50 м водещи ивици
· 2х2.50 м ленти за спиране
·  2х1.25 м банкети.

В участъците с надлъжен наклон, по-голям от 4%, и дължина над 1500 м е развита трета лента за бавно движещи се МПС.
Всички входове и изходи на скоростния път се устройват в допълнителна лента за сметка на ивицата за спиране. Дължината на отсечката за вливане е приета да бъде 250 м. Дължината на отсечката за забавяне зависи от радиуса на кривата на отливане и варира от 170 м до 210 м.
Изготвени са два варианта за конструкцията на настилката по директното трасе:
·   Първи вариант: горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-60 мм)
·   Втори вариант: горен основен пласт от асфалтови смеси; среден основен пласт от трошен камък стабилизиран с цимент; долен основен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия (0-60мм)
Зона-А на земното тяло в насип ще се изгради от почви от група А-1.

 
Варианти на участък №1: път І-1 Ружинци – Монтана  от км 61+750 до км 102+060
Началните точки на участък №1 по различните варианти са обвързани в ситуационно и нивелетно отношение с вариантните решения на проектанта на предходния участък Видин - Ружинци - обединение "Виа План – Бурда", представен в бр. 46/2013 г. на "Строителство Градът". Разработените вариантни решения се явяват непосредствени продължения на тези от проекта за предходния участък.
Краят на участъка е при началото на обхода на Монтана (в момента в процес на строителство) при км 102+380.
Между двете точки са разработени три варианта, два по ново трасе и един при условие за максимално придържане към съществуващия път.
 
Вариант 1
Вариант 1 (показан със син цвят на обзорната карта) преминава по изцяло ново трасе, източно от трасето на съществуващия път, без да го пресича и без да навлиза в регулационните граници на населените места.
Началото му е при км 58+000 северно от с. Ружинци, а краят – при началото на обхода на гр. Монтана при км 97+541.45 (км 102+380 по проекта за обхода). Общата дължина на участъка е 39 541.45 м.
Геометрията на трасето е постигната чрез 21 прави, 20 циркулярни криви и 28 преходни криви. Кривината на трасето е 24.051 (grad/km). Минималният използван радиус на хоризонтална крива е R=720м, а максималният е R=3000 м.
Началото на Вариант 1 се намира на ≈1 км северно от регулацията на с.Ружинци при краен км 58+000 на проекта за предходния участък, със същия габарит Г28 и проектна скорост Vпр=120 км/ч. Развитието на трасето започва с дясна хоризонтална крива с радиус 900 м, посредством която проектното трасе преминава между регулациите на с. Ружинци и с. Белоптичене, като в този участък пресича река Лом при най-благоприятните за целта условия източно от с. Ружинци.
След пресичането на река Лом при км 60+635 следва преодоляването на хълм с денивелация 90 м. В този участък нивелетата е с надлъжен наклон 5%, поради което се устройва лента за бавно движещи се товарни МПС. Тя е с широчина 3.75 м и дължина 2150 м. В този участък ще се направи площадка за принудително (аварийно) спиране. Площадката е отделена от лентите за движение с остров с широчина 3.00 м и е оразмерена за спиране на 3 тежкотоварни автомобила.
Развитието на трасето продължава успоредно на съществуващия път приблизително на 2 км източно, обхождайки скалните образования в близост до с. Плешивец. При км 64+592 с пътен подлез се пресича път IV-10011 "Път I-1 (E79) – Черно Поле – Смирненски", след което пътят пресича двата основни притока на река Киселевска бара.
При км 72+745 се пресича път IV-11216 Белотинци - Одоровци - Буковец с пътен надлез, като на това място се изгражда пътен възел тип "диамант".
След възела от км 73+300 до км 74+060 се изграждат двустранни площадки за отдих, всяка с по 45 паркоместа за леки автомобили, като шест от тях са за хора с увреждания и 7 за автобуси или товарни автомобили. Предвижда се и изграждането на тоалетна или заведение за хранене с тоалетна.
Трасето продължава на 500 - 1500 м източно спрямо съществуващия път, като се пресичат двата основни притока на река Гостиля и река Коритарска, след което пътят преминава на 800 м източно от регулацията на с. Смоляновци.
Между селата Смоляновци и Винище проектната ос е на 400 м северно от съществуващото трасе, като при км 84+914 се пресича път IV-11222 "Път I-1 (E79) – Клисурица – Долна Рикса", като на същото място се предвижда изграждането на пътен възел тип "полудетелина". Следва пресичане на р. Войнишка бара при км 86+631, непосредствено след което преминава на 150 м северно от гробището на с. Винище.
При км 87+200 вдясно е предвидена площадка за изграждане на център за управление на движението с 5 служебни паркоместа и 150 кв.мразгъната застроена площ.
След с. Горна Вереница трасето преминава като обход в североизточната част на селото. Следва преодоляване на хълм с денивелация 120 м, след което пътят да се включи в обхода на Монтана, който е с габарит Г20. Проектът предвижда прехода в габаритите от Г28 на Г20 да се осъществи преди качването.
За връзка с републиканската пътна мрежа са предвидени три пътни възела и две директни връзки на две нива. Възлите са от II клас, при пресичане на пътища от I клас с останалите пътища:
- Пътен възел с път I-1 (E79) същ. трасе при с. Ружинци на км 58+651 тип "тромпет".
- Пътен възел с път IV-11216 Белотинци - Одоровци - Буковец при км 72+745 тип "диамант".
- Пътен възел с път IV-11222 "п.к. с път I-1– Долна Рикса" при км 84+914 тип "полудетелина".
- Пътни връзки със същ. път I-1 с.Долна Вереница- Монтана при км 96+876, обезпечаващи връзката със съществуващия  път I-1(Е79) при с. Долна Вереница в двете посоки.
Над реките и деретата на притоците им се изграждат мостове. Отворите им са съобразени с хидроложкия доклад, изготвен по част хидрология към този проект.
Големи съоръжения – мостове и естакади, ще се изградят при нивелетни разлики по-големи от 10-12 м и при пътните възли. Техният брой е 21 с обща дължина 2930 м.
 
Вариант 1 - по алтернативна връзка с обхода на Монтана
Вариант1 по алтернативна връзка с обхода на Монтана е показан с жълт цвят на обзорната карта. По този вариант скоростният път се свързва директно с обхода на Монтана преди връзката му със съществуващия път I-1 (E79) още в равнината част на терена. Между стария и новия път ще се изгради допълнителна пътна връзка и пътен възел тип "тромпет" към прекъснатия обход. За реализацията на този вариант ще се наложи преработка на 1300 м от проекта на "Рутекс" ООД за обхода на Монтана.

Вариант 2
Вариант 2 (показан с червен цвят на обзорната карта) също преминава по изцяло ново трасе. Целта при изготвянето на Вариант 2 е да се намери такова трасе, което да е различно от това на съществуващия път и по възможност да минава извън границите на населените места, като алтернатива на Вариант 1.
Този вариант преминава предимно източно от трасето на съществуващия път, като го пресича на 5 места при км 63+898, км 71+200, км 73+570, км 85+575 и км 90+635. При спазване на условията за привързване към предходния проектен участък (Видин - Ружинци) в началото си Вариант 2 преминава през регулацията на с. Ружинци, като от км 60+040 до км 60+350 с дължина от 310 м преминава през незастроена територия, собственост на завод за метални конструкции.
Следва пресичане на река Лом при км 61+011 и преодоляването на хълм с денивелация 75 м. В този участък нивелетата е с надлъжен наклон 5% и отново се предвижда трета лента за бавно движещи се товарни МПС и площадка за аварийно спиране.
Обхождат се от източната страна скалните образувания в близост до с.Плешивец, следва пътен надлез за пресичане с път IV-10011 "Път I-1(E79) – Черно Поле – Смирненски", след което пътят пресича трите основни притока на река Киселевска бара, преминава северно от с.Белотинци, като засяга скалните образувания, пресича път I-1 (E79) с пътен подлез, както и път IV-11216 Белотинци - Одоровци - Буковец с пътен подлез при км 73+948.
От км 74+750 до км 75+510 се изгражда двустранно площадката за отдих. Тя е същата както при Вариант 1.
Следва участъкът от км 77+000 до км 84+500 с дължина 7500 м, в който Вариант 2 ситуационно съвпада изцяло с Вариант 1, като разликите са единствено в по-високата нивелета.
При км 85+575 проектното трасе пресича съществуващия път I-1 (E79) с пътен подлез, след което се осъществява обход на с. Винище в югозападната му част, без да се засяга регулацията на селото. В този участък се пресичат притоци на реките Войнишка, Брусовица и Онаа бара, след което отново се пресича съществуващият път I-1(Е79) при км 90+635 с пътен възел тип "полудетелина".
С цел постигане на алтернативно трасе спрямо Вариант 1 от км 94+800 до края на участъка при км 98+755.74 проектното трасе съвпада със ситуационното развитие на съществуващия път I-1 (Е79), преминаващо като южен обход на с. Долна Вереница, след което се привързва към обхода на Монтана при км 102+380 (по километража на проекта за обхода). При км 97+643 е предвиден пътен подлез за връзка - изход от с.Долна Вереница в посока Монтана.
Площадката на центъра за управление на движението се намира при км 93+950 (дясно) в непосредствена близост до с. Горна Вереница.
За връзка с републиканската пътна мрежа са предвидени два пътни възела и две директни връзки на две нива:
- Пътен възел с път I-1 (E79) - съществуващо трасе при с. Плешивец при км 63+898, тип "полудетелина
- Пътен възел с път I-1 (E79) - съществуващо трасе между с. Винище и с. Горна Вереница при км 90+635, тип "полудетелина".
- Пътни връзки с. Долна Вереница - Монтана при км 97+643, обезпечаващи връзката с  пътя със с. Долна Вереница.
Големи съоръжения – мостове и естакади, ще се изградят при нивелетни разлики по-големи от 10-12 м и при пътните възли. Техният брой е 29 с обща дължина 4515 м.
 
Вариант 3
Вариант 3 (показан със зелен цвят на обзорната карта) преминава по или максимално близко до съществуващото трасе на път I-1 (E79). Началото му е при км 58+000 северно от с. Ружинци, а краят – при началото на обхода на Монтана при км 98+899.31 (км 102+380 по проекта за обхода). Общата дължина на проектното трасе на участъка за Вариант 3 е 40 899.31 м.
Старото трасе на пътя се ликвидира и върху него се изгражда новият скоростен път. Само където е необходимо да се приложат по-високите технически изисквания за път с Vпр=120 км/ч, се излиза извън габарита на съществуващия път.
Началото на Вариант 3 от км 58+000 до км 61+500 съвпада изцяло в ситуационно и нивелетно отношение с Вариант 1.
След с. Смоляновци поради малките радиуси на хоризонталните криви по съществуващия път проектната ос е геометрирана успоредно, средно на 100 м северно от съществуващото трасе.
Проектното трасе продължава по следата на съществуващия път, преминава североизточно покрай регулацията на с. Винище, без да я засяга. От км 89+300 до км 91+400 трасето преминава по нов терен поради невъзможността (малки радиуси на съществуващите хоризонтални криви) да продължи по следата на съществуващия път.
От км 95+400 до края при км 98+899.31 на Вариант 3 напълно съвпада в ситуационно отношение с Вариант 2, като разликата е единствено в нивелетите. 
За връзка с пътната мрежа са предвидени общо седем пътни възела и две директни връзки на две нива.
Броят на големите съоръжения е 26 с обща дължина 3420 м.

-----
Идейният проект на Участък №2: Път І-1 "Монтана – Враца"  от км 111+305.50 до км 140+008 очаквайте в следващ брой на "Строителство Градът".

Обект:              Модернизация на път І-1 (Е79) "Видин – Ботевград"
                          Участък №1: Път І-1 "Ружинци – Монтана"  от км 61+750 до км 102+060
                          Участък №2: Път І-1 "Монтана – Враца"  от км 111+305.50 до км 140+008
Фаза:                Идеен проект
Възложител:   Агенция "Пътна инфраструктура"
Изпълнител:   "Инжконсутпроект" ООД, гр. Варна

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg