Facebook YouTube
Регистрация

Пристанище Варна се нуждае от специализирани дълбоководни терминали

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 24.06.2013, Автор: Силвия Ценова
[1688 прочитания]


Доц. д-р Божидар Чапаров е роден
през 1970 г.
в гр. Бургас. През 1994 г.
се дипломира с отличие като магистър в Икономически университет – Варна. През 2008 г. защитава докторска
дисертация и става доктор в научно направление „Икономика и управление
(строителство)”. Заема редица ръководни постове в частни компании и публичната
администрация. От декември 2009
 г. е зам. изпълнителен директор на „Пристанище Варна”
ЕАД. От 30.05.2013 г е изпълнителен директор на дружеството. Доцент е в
Икономически университет – Варна. Основните дисциплини по които преподава са
свързани с инвестиции и строителство.<br>

Доц. д-р Божидар Чапаров е роден през 1970 г. в гр. Бургас. През 1994 г. се дипломира с отличие като магистър в Икономически университет – Варна. През 2008 г. защитава докторска дисертация и става доктор в научно направление „Икономика и управление (строителство)”. Заема редица ръководни постове в частни компании и публичната администрация. От декември 2009 г. е зам. изпълнителен директор на „Пристанище Варна” ЕАД. От 30.05.2013 г е изпълнителен директор на дружеството. Доцент е в Икономически университет – Варна. Основните дисциплини по които преподава са свързани с инвестиции и строителство.

Фотограф: Строителство Градът

Г-н Чапаров, отскоро сте изпълнителен директор на "Пристанище Варна" ЕАД. Какво е вашето виждане за развитие на пристанището? Кои ще са основните приоритети?
- Назначаването ми за изпълнителен директор на дружеството, от една страна, приемам като оценка на моите професионални и лични качества, а от друга -  като гаранция за приемственост на водената от управленски екип на порта политика. Амбициозна политика, насочена към утвърждаване водещата позиция на "Пристанище Варна" ЕАД в страната и превръщането му в сериозен пазарен фактор в региона на Черно море. Работим много упорито по привличане на нови товари. Едновременно с това  подобряваме качеството и ефективността от нашата работа.  Този процес поставя високи изисквания към условията на труд, трудовата дисциплина, безопасността и сигурността на персонала. Крайният резултат е запазване на финансова стабилност и подобряване на икономическите показатели на дружеството.
 
2012 г. беше много добра за пристанище Варна. Продължава ли тази благоприятна тенденция и през тази година?
- На фона на финансово-икономическа криза, засегнала по-голямата част от световната икономика, 2011 и 2012 г. се рекордни по отношение на постигнатия товарооборот. С обработени около 9 млн. тона товари годишно ние продължаваме да бъдем най-големият български пристанищен оператор за сухи товари. Данните за 2013 г. дават основание за обоснован оптимизъм. Към днешна дата регистрираме ръст от близо 10% на годишна база. Износът на зърнени товари регистрира ръст с около 20% в сравнение с предходната година. По-голям е и обемът на обработените контейнери. В условията на неблагоприятна макроикономическа среда и на фона на политическата нестабилност очевидно е, че зад всичко това стоят висока делова активност от страна на ръководството, компетентни и отговорни действия на целия персонал на порта и доверие от страна на нашите партньори.  Затова искам да изкажа благодарност на всички тях. 
 
Какво предвижда инвестиционната ви програма за тази година?
- Към месец май "Пристанище Варна" ЕАД има коригирана инвестиционна програма за 2013 г. на обща стойност около 9 млн. лв. В програмата са предвидени редица инвестиции, свързани с използване, поддържане, ремонт, реконструкция, модернизация и рехабилитация на обекти публична държавна собственост в двете съставни пристанища Варна-изток и Варна-запад. Подобряване на състоянието на пристанищната инфраструктура ние разглеждаме като необходима основа и условие за успешно внедряване на нова пристанищна техника. Тук е мястото да отбележа, че през тази година закупихме два нови модерни мобилни крана с товароподемност от по 63 т и друга съвременна пристанищна техника. С реализация на предвидените дейности се цели да се постигне подобряване на технологичните възможности, повишаване на безопасността на работа, грижа към природата и в резултат на всичко това увеличаване на конкурентоспособността на компанията.
 
Предстои актуализация на генералните планове за развитие на пристанищата. С какво ще трябва да се съобрази новият генерален план на пристанище Варна?
- Развитието на пристанищата се извършва в съответствие с техните генерални планове. Предмет на дейност на ДП "Пристанищна инфраструктура" е изграждане, реконструкция... на пристанищата за обществен транспорт с национално значение освен в случаите, когато това е възложено на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала. Екипът на "Пристанище Варна" ЕАД разполага с необходимия капацитет и проявява инициативи и извършва анализи и разработки, отнасящи се до бъдещото развитие на пристанища Варна-изток и Варна-запад. Винаги сме изразявали готовност и реално сме съдействали на ДППИ за развитието на пристанището. В резултат на многобройните обществени обсъждания, инициирани от МТИТС и организирани от нас, е постигнато обществено съгласие, че във варненския пристанищен район е необходимо да бъдат изградени дълбоководен контейнерен терминал, специализиран зърнен терминал, терминал за опасни наливни товари, модерен пасажерски и спортно-рекреативен терминал. Ние приветстваме  идеята да се работи върху актуализация на генерален план за пристанище Варна, където ясно да се очертаят територии за бъдещо развитие на необходимите пристанищни мощности. Разполагаме със собствени разработки и виждания, които се надяваме да бъдат възприети.
 
Доколко изградената пристанищна инфраструктура отговаря на съвременните тенденции?
- Отговорът на този въпрос кореспондира тясно с казаното дотук. Ние като ръководство водим пълна статистика и извършваме задълбочени анализи, в резултат на което имаме пълна яснота за технологичните възможности на пристанищната инфраструктура, която ползваме като оператор. В резултат на това може да се обобщи, че при обработка на обичайните за нас товари с обичайните кораби все още разполагаме с резервна пропускателна способност. За да можем обаче обработваме контейнеровози от ново поколение и големи зърновози, на нас са ни необходими специализирани дълбоководни терминали. В момента за съжаление в района на Варна, такива кораби не могат да бъдат обработени. На първо място ни трябва дълбоководен контейнерен терминал и модерен зърнен пристанищен терминал. Много полезен ще бъде и модерен терминал за опасни наливни товари, който може да привлече допълнителни количества товари. Смея да твърдя, че ако не се действа ускорено и решително, пристанище Варна рискува да се превърне в пристанище с регионално значение. Нашата цел е много по-висока и ще я преследваме. Имаме активна позиция и към момента получаваме пълно разбиране от ресорния министър.
 
Мисия възможна ли е преместването на пристанище Варна-Изток? От какво зависи това?
- Неведнъж вече съм имал възможността да изразя становище, че, ситуирано в центъра, пристанището и града взаимно си пречат и преместване на мощностите е необходимо. Още повече че почти всички стари пристанища от европейска и световна величина за каквото ние претендираме, че сме, в историческия план са дали много за развитието и разцвета на съответните градове, но с времето от търговски те са се превърнали в пасажерски терминали, спортни и рекреативни градски зони. Обработката на товари е преместена на нови подходящи за целта места. Следва обаче да се отчете, че пристанище Варна-изток обработва близо 3 млн. тона товари. Това е зърнената врата на България. Разглеждано в този аспект, ние считаме за недопустимо ликвидиране на тези пристанищни мощности. Застъпваме становище, че преместването следва да става едва след или в краен случай паралелно с изграждане на алтернативни такива.
 
Круизен и яхтен туризъм. Разполага ли пристанище Варна с адекватна инфраструктура за да поеме обслужването им?
- В рамките на съществуващото пристанище Варна-изток има обособена зона за обслужване на плитко газещи кораби. През 2010 г. за пръв път пристанището бе домакин на световноизвестната регата Тall ship. С малко инвестиции и много труд за кратко тогава успяхме да променим организацията на движение и режима на работа на голяма част от терминала. В резултат на това гражданите и гостите на града получиха свободен и обезопасен достъп до пристанищната територия и възможност за свободно паркиране на личните си автомобили. Осигурени бяха необходимите санитарно-хигиенни условия. Разположени бяха хранителни и увеселителни обекти от временен характер. На пристанищната територия беше организирана интересна художествена изложба. За един кратък период пристанищната зона със своя нов имидж беше посетена от няколкостотин хиляди човека. Всичко това приемам като доказателство, че имаме потенциал за развитие в тази посока. Доказателство за това е фактът, че пристанище Варна е предпочетено за домакина на регатата през 2014 г.
 
Какво трябва да се направи, за да се превърне Варна в модерно и конкурентоспособно пристанище? Каква е ролята на държавата и общината в този процес?
- Пристанище Варна оперира в реална пазарна среда. В рамките на морска България ние се конкурираме с редица пристанищни оператори. Всеки от тях има своите пазарни предимства. Ние залагаме на последователна и предсказуема пазарна политика, съчетана с прозрачност при ценообразуване. Всеки клиент е еднакво важен за компанията. Изключително много държим на качеството на предоставените услуги и поетия срок на изпълнение. Инвестираме в инфраструктура и техника. Внедряваме модерни технологии и създаваме съвременна организация на работа. Следим и изучаваме опита на водещи пристанищни оператори. Останалото оставяме на политиците.

Интервюто взе Силвия ЦЕНОВА

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg