Конференцията BalREc насърчава устойчивото развитие на българските градове
Пилотното събитие в Бургас показа, че общината има проектна готовност да подкрепи икономическия растеж и да повиши качеството на живот

Бургас има готовност да реализира серия от инвестиционни проекти със собствено, европейско и частно финансиране, които ще подкрепят икономическия растеж и ще подобрят качеството на живот чрез запазване и развитие на околната среда, като така ще поставят града на пътя на устойчивото развитие.
Това показа първата регионална конференция BalREc, която се проведе в морския град на 9 юни.

Експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие", финансирана от ЕС, областният управител, кметът на града, браншовите организации в строителния бранш показаха, че дори в период на икономическа криза правилно планираното градоустройствено развитие може да бъде силен стимул за обновяване и разнообразяване на източниците на доходи и на икономически растеж.
В момента градът е в процедура по приемането на общ устройствен план, който трябва да го трансформира от индустриален в туристически център. В града съжителстват химическо производство и защитени територии от мрежата Натура 2000, отбеляза кметът Димитър Николов при откриването.
Основна цел на плана е повишаването на качеството на живот, посочи главният архитект Веселина Илиева. В него са заложени няколко ключови градоустройствени проекта, които ще имат значителен принос за развитието не само на общината, но и на целия регион. Най-важният от тях е "Супер Бургас" – усвояването на старата територия на пристанище "Бургас-Изток" чрез създаването на обществено достъпни пространства, изложбен център, търговски център, логистичен център и административни сгради. В основата на този проект е създаването на терминал за круизни кораби и яхтено пристанище, които ще подобрят достъпността на града и ще дообогатят възможностите за привличане на туристи в региона. Проектирането ще възлезе на около 5 милиона евро, а инвестициите в този етап – на около 70 млн. евро.

Предвижда се в крайния си вариант той да обогати града и с нови функции като изложбен център, нови административни сгради, търговски и развлекателни площи и логистична база, разказа Павел Маринов, изпълнителен директор на "Зона за обществен достъп – Бургас" АД, съвместно дружество на държавния пристанищен оператор, държавната компания за управление на пристанищната инфраструктура, транспортната и инфраструктурната железопътни компании и общината.
"Говорим за икономика, образование и туризъм в най-високото му качество – в сферата на услугите, не на строителството на легла и база, както и за инфраструктура, която да даде възможност да бъдат посетени интересните места в региона", каза Павел Маринов.
Развитието на "Супер Бургас" е пряко свързано с разрастването на пристанището и изграждането на терминала за генерални товари с т. нар. японски заем. С нов заем предстои строителството на контейнерни терминали на пристанищата във Варна и Бургас, които значително ще увеличат капацитета им за превози на този тип товари, посочи Стойчо Димов от "Пристанище Бургас".

Освен "Супер Бургас" общината представи още четири проекта – "Северна индустриална зона", Високотехнологичен парк в град Българово, които са свързани с предоставянето на среда за развитие на малки и  средни предприятия и високотехнологични производства, и Атанасовска коса и парк "Езерото", които са основно с туристически функции и използват съществуващите ресурси от лечебна луга.

Общините трябва да подредят собствените си приоритети, посочи арх. Белин Моллов, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. "Ако всички тези проекти ги сложим в еди чувал и ги финансираме, те няма да имат този ефект", посочи арх. Моллов, който биха имали по неговите думи, ако приоритетите бъдат интегрирани. "Управлението и интеграцията съдържат огромен потенциал", заяви той. "Парите са на второ място".

Снежина Славчева, заместник главен директор на Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към МРРБ, посочи, че общините могат да финансират проектите си за градско възстановяване и развитие с евросредства по Оперативна програма "Регионално развитие". "Условие на ОПРР е интегрираното въздействие на територията на града", каза експертът.Тя съобщи още, че предстои откриването на схема за финансиране на изработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие с бюджет 45.4 милиона лева, пари, предназначени за създаването на общински програми за инвестиции на базата на техните общи устройствени планове и плановете им за икономическо и социално развитие. Част от средствата ще може да се използват и за актуализация на общите устройствени планове там, където такива няма или не са актуализирани. Седемте най-големи града може да получат до 1 милион лева всеки, за да направят програмите за инвестиции в територии с неблагоприятни социални характеристики, за въздействие върху зони с потенциал за икономическо развитие и за възстановяване на градски центрове.
Освен че ще избистрят визията за икономическо и териториално развитие, тези планове ще са задължително условие за местните власти да кандидатстват за финансиране в следващия бюджетен период на ЕС след 2014 г. за проекти за развитие на инфраструктурата, обновяване на обществени пространства и значими сгради.Интегрираността на общинските проекти ще бъде условие за властите да могат да кандидатстват за финансиране по инициативата Jessica на Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка. По нея европейските средства ще се използват за проекти, които могат да генерират възвръщаемост, както и за подпомагане на общественото участие в публично-частни партньорства.

Европейското финансиране може да се интегрира и да допълни частното при публично-частни партньорства в областта на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, подчерта Мариана Итева, директор за Бълария на международната компания "Веолиа вода".

Устойчивото развитие на градовете няма да е възможно, преди да имаме Национална комплексна устройствена схема, заяви арх. Петко Йовчев, председателят на Камарата на архитектите в България. НКУС е на практика общият устройствен план на държавата, с който би трябвало да се съобразят всички планове и проекти от по-нисък ранг. Липсата й в момента означава, че общините и регионите правят собствени устройствени схеми и планове, както и планове за развитие, които не са координирани помежду си.

Арх. Йовчев подчерта, че планирането е на първо място в устойчивото развитие – икономически растеж при запазване на околната среда и ресурсите.
"Принципите на устойчивото развитие не са свързани само с технически решения, които би трябвало да бъдат прилагани по най-добрия начин в сградите и строителството. Те се коренят от НКУС, с която се гарантирара, че изпълнението на определени дейности ще бъде най-близко до техните суровинни източници, че ще има най-малко транспортни рзаходи, най-малко движение на работна ръка, защото в съответния регион има достатъчно квалифицирани кадри. Това са факторите от най-висок ранг", каза арх. Йовчев.

Устойчивите проекти вече навлизат и в полезрението на банките с постепенното им отваряне към финансиране на нови инвестиции. Теодора Стоянова, мениджър обслужване на клиенти в Българо-американската кредитна банка,  каза ,че БАКБ е специализирана в предлагането на клиентско-ориентирани кредитни програми за финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката, както и на фирми в отраслите на туризма и строителството. Българо-американската кредитна банка има готовност и в кредитирането на инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, посочи Тодорина Докторова от институцията.

"Девня цимент", производителят на външни настилки от бетон Zemmelrock и българските строителни хипермаркети Masterhaus подкрепиха усилията на общината и бизнес общността в Бургас да реализират устойчиви инвестиционни проекти.
15-20 милиарда лева са инвестирани в Бургаска област в последното десетилетие, отбеляза Димитър Янакиев, председател на Областното представителство на Камарата на строителите в България. Той подчерта, че строителните фирми от областта държат около 15% от българския строителен капацитет и че те ще бъдат готови да помогнат със знания и ресурси за реализирането на приоритетните проекти за региона и общината.

За BalREc-региони
BalREc-региони е част от конференциите BalREc, организирани от "Градът медиа груп", чиято цел е да насърчи развитието на българските градове и региони чрез обществени дискусии с участието на държавата, общините и бизнеса. Темите на конференцията покриват основните приоритети в устойчивото развитие на общините: икономическо развитие, стратегическо планиране, частни и публични инвестиционни проекти, инфраструктурно развитие и екологични инвестиции в сградния фонд. Следващата конференция ще се проведе в Стара Загора на 23 юни. Програмата на BalREc предвижда подобни събития да се проведат и във Варна, Пловдив и Русе (за Дунавския регион).