Инфраструктура

Прогноза за София: Населението няма да нараства драстично

Споделяне

Населението в София няма да се увеличи прекомерно в близките години, въпреки че градът е притегателен център за много хора от страната. Това показват резултатите от национално представително социологическо проучване “Потенциална миграция на населението в страната към София”, подготвено по инициатива на общинското предприятие „Софпроект“. Целта на изследването е да направи оценка на размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столичната община в следващите години. Резултатите показват факторите, формиращи миграционното поведение на населението, и дават типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на София.

Направените прогнозни оценки са валидни за нагласите на населението преди възникването на пандемията от COVID-19. Безспорно всяка по-значима промяна в икономическия и социалния живот, в каквато се намираме в момента, ще повлияе върху бъдещите решения на хората. Засега обаче е невъзможно да бъдат предвидени факторите, които ще формират миграционното поведение на населението след края на пандемията.

 

Как ще нараства населението в София в близките години?

Според проучването 20% от населението в страната (или 908 хил. души) на възраст между 16 и 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее. Тринадесет процента от потенциалните мигранти планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще дойдат от областните градове и 4% от селата. Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души.

Същевременно 11% от анкетираните столичани (или 93 хил. души) на възраст 16 - 65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място (60% от тях в чужда държава). Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат.

При съпоставянето на данните за потенциалната миграция в двете направления от и към София може да се направи прогнозна оценка, че в близките години в резултат на механичния прираст на населението в общината то ще нарасне с 2700 души на възраст 16 - 65 години (при 12% реализация на миграцията).

Как се е развивала миграцията към София досега?

Над 64% от анкетираните столичани са заявили, че живеят от рождението си в населените места на Столичната община. Останалите 36% са се преселили тук в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, развод, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование.

Най-много са мигрантите (31%), дошли от малки градове извън границите на Столичната община. Близък по стойност е и делът (28%) на пристигналите от областните градове в страната. Преселилите се от села извън територията на общината са 15 процента.

Относително голям е делът на преселванията между населените места в самата Столична община. Два процента и половина от хората, които са се преселили в София, са дошли от селищата около столицата. Много по-голям по обхват (22%) обаче е потокът от града към периферията на общината.

Най-голям е делът на мигрантите в Столичната община (30%), които са се преселили в нея през последните 10 години. Около 28% от преселниците живеят тук в период от 11 до 20 години. В следващия времеви интервал - от 21 до 30 години, делът на мигрантите е 22 процента. Около 20% от неродените в Столичната община живеят в нея над 30 години.

Какъв е профилът на потенциалните заселници в София?

София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни (около 70% от анкетираните). По-малък процент (20%) попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. Останалите (5%) са на възраст над 50 години.

Най-много от потенциалните преселници в София (49%) са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23 процента. С по-ниско образование са 27 процента. По своя социален статус 43% работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11% са безработни.

За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот. Осигуряването на работа е мотив за 51% от тях. Започването на работа по придобитата квалификация и получаването на желаното образование са цели за 28 процента. За 20% това е осигуряването на по-добра обществена среда. Толкова е и делът на тези, които се стремят към по-добри битови условия на живот.

 

Какъв е профилът на планиращите да напуснат столицата?

Потенциалната миграция на населението, живеещо в момента в Столичната община, е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията са около 3 процента.

Най-много от потенциалните емигранти (46%) от Столичната община са млади хора на възраст от 16 до 29 години. В следващия възрастов интервал - от 30 до 49 години, попадат 40% от столичаните, планиращи да заживеят на друго място. Най-малко - 13%, са на възраст от 50 до 65 години.

Около 41% от потенциалните емигранти от Столичната общината имат висше образование. Приблизително същият е обхватът на мигрантите със средно образование – 40 процента. Основно образование имат 19% от тях.

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в Столичната община е осигуряването на по-високи доходи. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти. Втората посочвана причина е намирането на работа - тя е стимул за 33 процента.

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти. Желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за около ¼ от потенциалните желаещи да напуснат Столичната община.

 

Какви са плановете на преселниците за икономическа дейност?

Потенциалните мигранти в страната споделят различни намерения и очаквания за икономическата си дейност след преселването. Само 30% от тях заявяват, че имат предварително осигурена работа, 9% посочват, че няма да работят. Близо ¼ от бъдещите преселници възнамеряват да се преместят в друго населено място във връзка с продължаване на образованието им. На второ място по обхват (12%) са икономическите дейности в областта на строителството. Толкова е и делът на тези, които посочват, че в новото населено място ще се занимават със спорт и изкуство. От 5 до 7% е относителният дял на потенциалните мигранти, които ще работят в търговията, селското стопанство, транспорта и туристическата индустрия (хотелиерство, ресторантьорство). От всички икономически активни лица 83% в момента работят в същите населени места, в които живеят, а 17% всекидневно пътуват до други места, за да работят или учат.

Подобни са намеренията на столичаните, които планират да напуснат София. Близо 17% от тях заявяват, че искат да продължат своето образование. Малко над 6% смятат да работят в областта на търговията и ремонт на техника. Около 5% възнамеряват да се занимават със селскостопанска дейност, а 7% - с финансови и бизнес услуги. Относително голям е делът (29%) на жителите на София, които все още нямат ясна позиция по въпроса и очакват да изберат сфера на реализация, когато пристигнат в новото населено място.

В очаквания брой на потенциалните заселници в София не са включени имигрантите (български и чужди граждани), които идват от чужбина и се установяват да живеят в общината. Техният брой по статистически данни през последните 5 години средногодишно е около 5000 души. В проучването не е включено и населението на възраст до 16 и над 65 години. Пълният доклад от изследването е публикуван на интернет страницата на “Софпроект” https://sofproect.com/2020/04/02/migracia/.

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ