Инфраструктура

Обновената пешеходна зона на Враца

Награда на Интерарх‘2020 на Международната архитектурна академия Проект: „ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014”/Миодизайн Реализация: 2020

Проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров

Новото решение на пешеходните пространства в центъра на Враца е успех за авторите си, заслужено отбелязан с Първа награда в категория Градско планиране, от международния архитектурен конкурс на Международната архитектурна академия/ ИНТЕРАРХ 2020.

Това разбира се е успех и за българската практика в обновяване на централни градски пространства от последните години.

На фона на значимите постижения от 70-те и 80-те години, някои градове като Видин, Тетевен, Варна, Пазарджик и др. през новия  ХXI век и то само, за да бъдат усвоени пари от европейски  програми, понесоха морални и физически щети от бърза и некомпетентна пренаправа. Обичайните грешки при цитираните примери са липса на адекватен градски мащаб, слабо познаване на материалите за употреба на открито, отсъствие на художествено качество в проектното мисленне, криворазбран съвремене дизайн за елементите на градското обзавеждане.

Напротив, Враца за пореден път през изминалите 40 години получи добър шанс.

Припомням, че първата пешеходна зона у нас се изгради именно във  Враца през 1974 г. Това беше част от пространството на булевард „Никола Войводов“. Пешеходната настилка беше реализирана със скромни средства (тънки  мраморни плочи, често подменяни). Озеленяването и градското обзавеждане бяха оскъдни, но общият ефект от тази реализация се оказа толкова голям, че през следващите години започна масово изграждане на пешеходни пространства във всички големи, средни и дори малки градове. Само за едно десетилетие нашата страна се нареди на едно от първите места в Източна Европа по реализиране на пешеходни улици и площади.

Националният градоустройствен конкурс за центъра на гр. Враца, проведен през 1975 г. и спечелен от колектив на „Главпроект“ (Архитекти: Марта Петрова,  Иван Битраков и Яким Петров) стана добра основа за съхраняване на богатото архитектурно наследство в центъра на града  и за  архитектурно-художествено оформяне на главните площадни и улични пространства. По-нататък следват: изграждане на комплекс от театър и районен исторически музей, разположен непосредствено до средновековната „Пашова кула“ и на  фона на изключителния силует на  Стара планина (Архитекти: М. Соколовски, Б. Камиларов и Ц. Хаджистойчев); архитектурно-художествено оформление на площада с паметник на Хр. Ботев (Арх. И. Иванчев и скулптор Вл. Гиновски); изграждане на пешеходна улица „Търговска“ (Архитекти: Г. Гунджолов, Х. Ямантиев и П. Велев); архитектурно-художествено оформление на площада пред сградата на общината, на пространството пред ж. п. гара и др.

Оформя се пределно ясна картина на наслагвани във времето функции, обогатяващи централно-градската зона. На всеки етап се отразяват и доминантни художествени принципи, извеждани в съвместна работа на архитекти, скулптори, художници, ландшафтни архитекти, инженери. Това е развитието на богатата историческа основа на наследеното централно градско пространство.

През 2015 г. бях в състава на жури по обявения от Община Враца национален анонимен конкурс за „Реконструкция на централната пешеходна зона на града и прилежащите територии“ (от улица „Поп Сава Катрафилов“ до площада пред приемната сграда на жп гара, включително ул. „Търговска“ и прилежащите територии). Конкурсът с кратките срокове и множество изисквания беше очевидно изпитание за участниците. Представени бяха само две, но затова пък ярко защитени решения.

Журито единодушно избра проекта на колектив  „ОБЕДИНЕНИЕ ВРАЦА 2014“, с участници Мария и Орлин Давчеви, Цветелина Йорданова и др., на които общината възложи следващите фази на проекта. Журито избра техния проект на основание на: убедително функционално зониране и предложени решения за избягване на  разностилието в архитектурно-художественото оформление на съществуващите пешеходни  пространства чрез  подчертаване на основните направления на пешеходния поток в линеен растер, преминаващ през всички площади, улици  и зелени площи.

Направен е задълбочен анализ на всяка от тях и са предложени идеи, които не само отчитат, но и обогатяват емблематични сгради, паметни знаци и прилежащите им пространства.

Авторите кодират в споменатата графична система на настилките идеята за ствол на дърво, разпростиращо степенуваните си елементи до различни по стойност функционални зони. Тази обща мисъл се разчита по-ясно ако погледът е отвисоко, имайки предвид, че петата фасада се възприема най-добре с радиус от  8 – 10 линейни метра. Едрото членение на растера, който визуализира главните посоки на движение в уличните и площадни пространства би понесло и по-дребно локално членение, което да подчертава спецификата на различните пространства и да въвежда необходимия  мащаб за пешеходеца. Поредица от елементи на градското обзавеждане реабилитират изискванията към мащаба. Тези елементи с времето ще се увеличават и ще допринасят в обживяването на зоната.

Проектът и реализацията, въпреки трудностите с недостиг на информация особено в опорните планове, са постигнали добър резултат на комплесното изграждане. Проектантският екип има определен принос в архитектонизиране на инженерните системи чрез обмислен дизайн на детайлите – решетки, осветление. В този успешен порядък се намират и останалите елементи на градско обзавеждане и организация на събития – пейки за почивка, събиратели за отпадъци, оформяне на детайли към зелени и водни площи, информационни табла, велосипедни стойки, декоративни осветителни тела, площадки за тематични работилници, базари, временни изложби, занимални за деца и др.

Важно постижение при реализацията е постигната благоприятна атмосфера на обединение на много функции и усещане за добре мащабирано и наситено с удобства пространство – оживена среда през повече часове от денонощието и повече дни през седмицата.

В сегашната световна кризисна здравна обстановка много функционални типове губят основания за ефективно използване, а някои направо са застрашени от изчезване. На този фон откритите градски пространства придобиват нова актуалност. Там все още се срещаме и този позволен социален контакт се превръща в репер на психичното здраве. Споделеното открито градско пространство придобива нова функционална значимост и оттам поставя изисквания за естетическо качество.

Ако се запитаме какво става в обширния свят на архитектурните идеи и дори стилове, ясно се вижда, че сме пред прага на ново дизайнерско движение, което би трябвало да заменя постепенно съществуващите подходи с нови, водещи до по-хуманни резултати.

Голямата заслуга на реализираните идеи от проекта на „Миодизайн” се съдържа както в постигнатата цялостна съвременна визия така и в добрия дизайн на елементите, създадени за хората.

ПРОЕКТАНТИ
МИОДИЗАЙН ЕООД, ръководител ПРОЕКТ: д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова, ръководител ОБЕКТ: проф. д-р арх. Орлин Давчев
АРХИТЕКТУРА: проф. д-р арх. Орлин Давчев, доц. д-р арх. Мария Давчева, арх. Пламена Георгиева, арх. Веселина Мирева, арх. Мария Иванова, арх. Борислава Манолова, арх. Костадин Малинов
ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО: д-р ланд. арх. Цветелина Йорданова, ланд. арх. Надежда Стоянова
КОНСТРУКТИВНА: инж. Елена Марангозова, инж. Радиан Митов
ЕЛЕКТРО: инж. Мирослава Йорданова, инж. Иво Иванов
ВиК: инж. Юлиян Димитров
ГЕОДЕЗИЯ: инж. Кирил Ефремов
ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО: инж. Лони Осенски.

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ВМ ВРАЦА 2018 ДЗЗД с ръководител проект: инж. Тони Петров, инж. Веселин Рашоевски

СНИМКИ: miodesign, Стоян Христов

Обратно нагоре ↑