Сгради

Новият корпус на УНСС е почти пасивна сграда

Споделяне

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор, Университет за национално и световно стопанство

Проф. Димитров, поздравяваме ви със завършването на новия учебен корпус на УНСС! Може ли да припомним хронологията на проекта и инвестицията?

- Инвестиционната ни програма има много тясна рамка. Това, което се стремим да направим за подобряване на материалната база, е в резултат на целеви средства или по програми. Такъв е и случаят с най-новата ни сграда – Корпус К. Това е една от големите инвестиции през последните години. Кандидатствахме по програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ с проект "Проектиране и изграждане (инженеринг) на нов корпус на Университета за национално и световно стопанство в София" по бюджетна линия BG16RFOP001-3.003 "Подкрепа за висшите училища в Република България". Общата стойност на проекта е 9 657 000 лв. без ДДС.  3 750 000 лв. без ДДС са отпуснати от оперативната програма, а 5 907 000 лв. без ДДС са целеви средства от Министерството на финансите. Договорът с Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше сключен в края на 2016 г. Тогава се проведе и обществена поръчка за избор на изпълнител. Договорът с него беше сключен същата година. Строителството започна веднага. По независещи от университета причини срокът на изпълнение на строителните дейности се удължи. Към момента имаме издаден Акт 15 и чакаме държавна приемателна комисия за издаване и на Акт 16.

Какви са основните параметри на сградата, кои са основните участници в нейната реализация?

- Сградата е на 4 етажа. Разполага с 4 учебни аули, всяка с по 250 места. На всеки етаж имаме още по 3 учебни зали, съответно за 120, 80 и 40 души, както и 19 кабинета за преподавателите и два тестови центъра, всеки с по 250 оборудвани места. Всички те са обзаведени и оборудвани. Вече са доставени и 20 броя интерактивни дъски, дарение от няколко банки, които ще бъдат разположени във всяка от залите и аулите.

Новият корпус осигурява безпроблемен достъп на хора с увреждания, в т.ч. и паркоместа. Предвидено е и помещение за студентски стол. Строителството е осъществено с висококачествени материали, покриващи всички изисквания за енергийна ефективност. Соларна система ще осигурява захранването с топла вода, а съвременна климатична система ще позволява поддържането на различна температура във всяка зала.

1 / 2

2 / 2

Какви потребности на университета се решават с новата сграда, какви ще бъдат нейните функции и как тя ще помогне за повишаване на качеството на обучението?

- Основният сграден фонд, в който работим и учат нашите студенти, е изграден 70-80-те години на миналия век - с други технологии, други материали, други виждания, друго отопление, осветление и водопровод. Сградата, която ще открием съвсем скоро, е ново поколение в строителството. По енергийна ефективност тя се доближава до пасивните сгради. Аудиториите са модерни, с напълно изградена технологична инфраструктура. Това ще позволи студентите да учат в по-добри условия. Отделно най-новият корпус ще облекчи доста натоварването на сега съществуващите зали. Досега заетостта на залите беше до 21:00 часа всяка вечер, включително събота и неделя.

Какво включва инвестиционната програма на УНСС и какви са плановете за бъдещето?

- Капиталовите ни разходи годишно не са достатъчни. С обещаните над 10 млн. лева от Министерството на образованието и науката предстои цялостно реновиране на три от студентските общежития, стопанисвани от университета.

Отделно със собствени средства се стараем, колкото е възможно, да поддържаме спортната ни база и сградния фонд. Предвидени са допълнително още 700 000 лв. за ремонти, включително аварийни, на студентски общежития. Предстои текущ ремонт на още 30 учебни зали, включително аули, след като миналата година извършихме частичен ремонт на 21 учебни зали. Продължаваме подмяната на осветителните тела с енергоспестяващи. През 2020 г. подменихме 2900, сега предстои да подменим още 3000 броя. Започваме реновиране на парковото пространство в Английския двор. Ще инвестираме в усъвършенстване на процеса по електронизация в университета, гарантиращ високо качество на учебния процес, и ще подобрим библиотечния фонд.  Ще подменим и компрометираната покривна хидроизолация.

През 2020 г. инвестирахме значителни средства, които подсигуриха всички аспекти за превенция от заразяване COVID-19. В университета са разположени 3 термокамери, които мерят температурата на влизащите, а в общежитията са монтирани термотаблети.

Как оценявате проекта и работата с основните участници в него?

- Както при всеки един такъв мащабен и сложен проект, е имало предизвикателства пред решението на определени трудности. Днес с удоволствие мога да кажа, че той върви към своето успешно приключване. В момента сме в процес на приемане на сградата и пускането й в реална експлоатация, за да може от новата учебна година да бъде ползвана от факултетите, за които е предвидена.