Сгради

Многофункционална спортна зала - Стара Загора

Споделяне

С решение 10-00-2953 от 31 декември 2019 г. община Стара Загора открива процедура с предмет: „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в УПИ I „за спорт, атракции, озеленяване, рекреация“ в кв. 334а, Стара Загора“.

Теренът, отреден за многофункционална спортна зала, се намира на стратегическо място в града, с добър транспортен и пешеходен достъп, в сърцето на новоизградения парк „Артилерийски“ (бивш военен терен) в кв. „Казански“. Паркът граничи с главен булевард на града от север - бул. „Цар Симеон Велики“, военен терен от запад с излаз на две улици - ул. „Одринска епопея“ от изток и бул. „Христо Ботев“ от юг.

Според заданието основна цел на проекта е „създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда с пластично фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор“.

С решение 10-00-2489/15.10.2020 г. община Стара Загора обявява резултатите от конкурса и класира на първо място проектa на архитектурно студио „АТЕК-ВД“ ЕООД.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

Разположена в централната част на парк „Артилерийски“, залата е комуникационно привързвана с ул. “Одринска епопея“ от изток и ул. “Христо Ботев“ от юг, с лесен достъп към основните направления и главните артерии на градско и извънградско ниво. Това е от особена важност за безпрепятственото реализиране на значими събития от градско, регионално и дори национално ниво. Ясно изявена е и връзката на парка с бул. “Цар Симеон Велики“, следващ посоката на развитие на общественото обслужване от административния и търговски център на града към периферията.

Денивелацията от около 10 м между най-високата и най-ниската точка на терена е пълноценно използвана за реализацията на две нива, полуподземни паркинги, директен достъп от двете прилежащи улици – ул. “Одринска епопея“ от изток и ул. “Христо Ботев“ от юг.

Основният пешеходен подход е от югоизток към кръговото кръстовище. Проектирани са и няколко второстепенни вход-изхода - към парка и прилежащите улици, обвързани с покрит външен пасаж, който осигурява и достъп до множество търговски обекти.

 

ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ИНТЕГРИРАНЕ В ГРАДСКАТА ТЪКАН

Проектното решение на залата има за цел деликатно, но убедително вписване в изградената урбанизирана среда в няколко основни направления:
• равнинно - тя е своеобразен фокус (център) на елегантната композиция, описана от алейната мрежа и функционалната структура на парка;
• обемно - влиза в хармоничен пространствен диалог с обемите на околното, предимно жилищно - средно и високо, етажно застрояване;
• функционално – множеството обществено обслужващи обекти - магазини, музей на спорта, кафе-ресторант и др., превръщат комплекса на залата във вторичен градски обслужващ център, създаващ възможности за удовлетворяване на широк спектър от социални потребности;
• комуникационно – основният подход е целесъобразно ориентиран към кръстовището на ул. “Христо Ботев“ и ул. “Одринска епопея“.

 

ВИЗИЯТА

Обемната композиция на залата е органичен образ, отразяващ „искрено“ функционалната гъвкавост и целесъобразност на пространствата. Същевременно концепцията на формообразуването отправя поглед и към хронологическото развитие на името на града. Исторически то се променя от Берое към СТАРА ЗАГОРА - Древен град, зад планината. Планината е Средна гора - с плавен, хълмист силует, който деликатно се „намесва“ във фоновото изображение на старозагорския пейзаж. Логичният подход към формообразуването използва за отправна точка планинския силует, на фона на който е разположен градът, и цели харамонично вписване в пейзажа и емблематичност на визията. 

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

Правилното разделяне на различните посетителски потоци и тяхното безконфликтно и независимо движение е в основата на функционалността на залата. Предвидени са отделни входове за зрители посетители и хора с увреждания, ВИП гости, спортисти, журналисти, служители и персонал. Към някои от тях са обособени също и отделни наземни паркинги.

Осигурена е независимост на функционално допълващите търговски площи като хранителен супермаркет, магазини със самостоятелни входове, кафе-ресторант с изглед към парка, музей на спорта, фитнес център. Предвидените обслужващи обекти, работещи на пазарен принцип, ще се ползват от жителите на целия град. Те удовлетворяват широк спектър от социални потребности и генерират финансов ресурс, който е от ключово значение за експлоатационната независимост и устойчивост на сградата.

Главният вход за посетители е от югоизток към кръговото кръстовище. Той е разположен на кота 0,00 – над нивото на терена от югоизток, достъпен чрез монументално стълбище. Симетрично спрямо оста й са разположени още два допълнителни входа от североизток и от югозапад.

Директна връзка към основното ниво и игралното поле е осигурена чрез два прохода откъм северозападната страна на нивото на терена. Те са оразмерени така, че да осигурят безпроблемното внасяне на техническо оборудване в основното зално пространство, както и бърз достъп на специализирани автомобили за спешна медицинска помощ до игралното поле. В тези проходи се обособяват съответно и вход за спортисти от север и вход за журналисти и вход за персонал от запад. От тази страна има осигурен и самостоятелен вход за тренировъчната зала.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

ФУНКЦИОНАЛНА ГЪВКАВОСТ

Основното зално пространство е проектирано за провеждане на множество, разнородни дейности:

• спортни събития – локални, национални и международни състезания по баскетбол, волейбол, хандбал, тежка атлетика, тенис, борба, бокс, футзал, художествена гимнастика, спортна гимнастика и др;

• културни събития - концерти, конференции, изложения, изложби и др.

Лесната и бърза промяна на параметрите на залата е постигната посредством реализацията на три основни вида трибуни:
- стационарни – с капацитет 4200 места – неподвижни, върху стоманобетонна конструкция;
- подвижни – с капацитет 1000 места – с възможност за автоматизирано стифиране;
- преместваеми –  аранжирани при необходимост върху самото игрално поле.

Социалният профил на ползвателите на залата е съставен от активни – спортисти и артисти, и пасивни – зрители. Едната група взаимодейства със залата ежедневно, докато другата основно при организирани събития. Общото комплексно функционално решение на залата се стреми към удачно и пропорционално оразмеряване и балансиране на различните видове помещения, както и към тяхното ясно и логично взаимно обвързване в единен цялостен организъм с оглед безконфликтно протичане на многообразните функции, заложени в дефиницията за „многофункционалност”.

Флексибилност е търсена и в тренировъчните зали и конферентната/медия зала. В тях са предвидени възможности за разделяне на пространството на две и провеждане на повече от едно занимание. Зоната за журналисти и коментатори има възможност да се използва и като зона за провеждане на бизнес мероприятия. Фоайето за зрители лесно се превръща в изложбено пространство. Зоната за физиотерапия също може да се използва изцяло самостоятелно.

ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНО ИЗГРАЖДАНЕ

Проектната разработка има за цел оптимално усвояване на наклона на терена с оглед на реализацията на повече използваеми площи без допълнителни изкопи и застрояване на тектоничен обем, който се вписва в хармонично в структурата на парка.

Балансираното надграждане на строителните обеми осигурява тяхното благоприятно вписване в терена и допълва общия облик на ареала.

Намереният баланс между „отвор” и „плът”, между метал и стъкло, придава на сградата едновременно спокойствие и динамика, ненатрапващ се, но уникален характер. Този похват позволява ефективно постигане на една от основните цели на проекта - създаване на настроение и неповторима атмосфера на територията, които отразяват спортния дух и ориентирания към бъдещето, поглед на обществото.

КОНСТРУКЦИЯТА

Рационалната обемно-функционална структура на залата води до ефективна конструктивна композиция, като се премостват средни по големина отвори с дължина около 73 метра. Хибридното решение, съчетаващо преимуществата на монолитното строителство за етажното строене и трибунната част и олекотено сглобяемо строителство на стоманена конструкция за покриване на залата, е в основата на конструктивната концепция. Използвано е иновативно решение за главните покривни дъги с обтегач и прилежащите покриви по периферията, като така се постига оптимален разход на стомана. Подовите конструкции са предвидени като гредови стоманобетонни плочи, които поемат постоянните и експлоатационните товари и надеждно ги предават на вертикалните елементи от конструкцията. Трибуните представляват стъпалообразни плочи, които „стъпват“ на греди, развити по наклона.

Използването на леки решения в строителството води до по-малки маси на конструкциите и по-малки инерционни сили при сеизмични въздействия. Вследствие на това е постигнато цялостно технико-икономически издържано строително решение.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕТАЙЛИ

Техническото оборудване на залата е проектирано с оглед на по-ефективна експлоатация на комплекса, като следва:
• настилки на игралното поле – два вида – паркет и винил. Паркетът е основната настилка на залата с възможниост за демонтиране и полагане на друг вид с оглед на състоящото се събитие. Вторият вид настилка – винилът, се полага върху паркета при конкретните спортни събития и се съхранява в складове.
• мобилни трибуни с ел. задвижване – с цел увеличаване на капацитета на залата, но и запазване на нейната флексибилност, са проектирани мобилни (телескопични) трибуни с места за сядане. Те представляват редици от няколко нива на затворени платформи за седалки, които се съхраняват в затворено положение, под стационарните трибуни, когато зоната се изисква да се ползва за други цели.
• сгъваема текстилна завеса - комбинация от плътна и ажурна част, с електрическо задвижване за разделяне на пространството на тренировъчната зала.

ЕКСПЛОАТАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ И ИНОВАЦИИ

Проектът за многофункционалната спортна зала цели икономически рентабилно използване на наличните ресурси и употребата на „зелени“ алтернативни източници на енергия.

В покрива на сградата се предвижда да се монтират покривни люкове за димоотвеждане, в които да се вградят фотоволтаични сфери (клетки) - иновативна система, която позволява прихващането на слънчевите лъчи от всички посоки. Сферичната им повърхност позволява навлизането на повече светлина, респективно генерирането на повече енергия. Материалът, от който се изработват клетките, е рециклируем. За сравнение - с конвенционалните панели ефективността им е близо 1,5 пъти по-висока.

ОВК инсталациите следват принципа на „симбиоза на формата“. Оптимизираният използваем обем на залното пространство редуцира количеството въздух, който трябва да се вентилира, охлажда или подгрява.

Електрическата инсталация е проектирана така, че залата е разделена на 4 зони с близко разположени табла. Същевременно с това различните типове консуматори са групирани така, че когато не се използва дадена част (зона) от сградата, тези консуматори да бъдат изключени с цел икономия на енергия.

ВиК инсталацията предлага иновативно и модерно решение за управление на дъждовните води, така че да се предотврати опасността от наводняване и същевременно те да бъдат използвани за поливни нужди.

УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

Авторският колектив предвижда в процеса на планиране, проектиране и експлоатация прилагане на поредица от управленски подходи, които повишават социалната и икономическата ефективност на сградата:
• усъвършенстване на комуникационното и градоустройственото решение с оглед подобряване на пространствената среда и увеличаване на паркоместата;
• привличане на бъдещите ползватели на публичните обекти (хипермаркет, ресторант, фитнес и пр.) като възложители и инвеститори още в процеса на проектиране;
• разработване на план за управление с оглед осигуряване на максимална финансова целесъобразност и самофинансиране.

ЗАЛАТА КАТО ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА КОМПЛЕКСНА ГРАДСКА СРЕДА

Многофункционалната спортна зала е урбанистичен комплекс за обслужване, спорт, отдих, атракции и развлечения и ще бъде един значим за града и региона обект. Ще носи послания със своята емблематичност, архитектурно-композиционни качества, ще акумулира финансов ресурс съгласно разбиранията за интегрално устойчиво локално и регионално развитие, ще провежда събития на национално и световно ниво. Освен основните спортни и културни събития наличието на обекти на услугите и търговията ще спомогне за активното интегриране на залата на локално ниво. Комбинацията с парка и развлеченията в него ще даде възможност за формиране на една комплексна среда за спорт, отдих, атракции и развлечения, наситена както с една ежедневна виталност, така и с вълнението от атрактивни спортни и културни събития.

Залата ще се превърне във важен структорообразуващ елемент на една модерна, комплексна градска среда, като:
• придаде на територия нов широк спектър обслужващи дейности: търговия, хранене, спорт, битови услуги, култура;
• се впише елегантно и естествено в създадената вече и успешно функционираща градска и паркова среда;
• се превърне в основен урбанизационен фокус и модерна зона за широк спектър от социални активности.

Пълният текст - в бро 6 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑