Градът

МБАЛ „Сърце и Мозък“, Плевен – онкология, гама-нож и лъчетерапия

МБАЛ "Сърце и Мозък" приема пациенти от края на февруари 2017 г., като през 2021 г. стартира работа и най-новото болнично крило. Болниците „Сърце и Мозък“ в Плевен и Бургас, наричани от пациентите дворци на здравето, са най-новите попълнения в семейството на Българския Кардиологичен Институт (БКИ), състоящ се от още 5 специализирани кардиологични болници и 15 медицински центъра в цялата страна. БКИ е създаден през 2007 г. като част от водещата здравна организация в страната "Търговска лига". Част от нея са фармацевтичният производител "Чайкафарма Висококачествените Лекарства", застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве" и пенсионноосигурителното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве".

„Сърце и Мозък” - Плевен е високотехнологична съвременно оборудвана многопрофилна болница, специализирана в лечението на сърдечносъдови, неврологични, онкологични заболявания, лъчелечение и заболявания на опорно-двигателния апарат. Инвеститор на проекта е „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД, а проектант – „Архитектурно и строително бюро Хелвеция“ ЕООД.

Първоначалната инвестиция през 2017 г. надхвърля 35 млн. лв.

Изградени и оборудвани са клиники и отделения по кардиохирургия, съдова хирургия, неврохирургия, кардиология, електрокардиостимулация, анестезиология и интензивно лечение, неврология, интензивно лечение по кардиология и кардиохирургия, неинвазивна и инвазивна кардиология и образна диагностика. Разполага с клинична и микробиологична лаборатория. В болницата се извършват научни и учебни дейности, както и интервенционални и неинтервенционални клинични изпитвания, а капацитетът е 130 легла. Северното крило включва 7 многофункционални оперативни зали с възможност за приложение на иновативни за България здравни технологии, включващи единствената в България хибридна кардиохирургична операционна зала с интраоперативен ядрено-магнитен резонанс и роботизирана кардиохирургична зала. Изградена е електронна сървърна система, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите.

Новоизграденото южно крило, построено и стартирало работа в рамките на само една година, представлява втори етап от развитието на болничния комплекс в Плевен. Инвестицията в изграждането му е в размер на 40 млн. лева. Общо болничните легла в целия лечебен комплекс вече наброяват 550, операционните зали - 14, а разгънатата застроена площ е над 17 000 кв.м.

Архитектурната концепция развива и усъвършенства подхода от съществуващата структура.

Новото болнично крило създава заедно със съществуващата сграда единна П-образна композиция, в която отделните елементи на комплекса са групирани по функционален признак. Партерният етаж надгражда диагностично-консултативния блок на болницата с изцяло нов лабораторен сектор, включващ както основен тип лаборатории с голям капацитет – клинична и микробиологична лаборатория, така и специализирани лаборатории по вирусология, клинична патология и молекулярна генетика. Приемните лекарски кабинети са оборудвани с екрани, представящи образователни и информационни програми, и така предоставят възможност за гъвкаво и мултифункционално използване, например при организиране на ваксинации. Второто ниво интегрира 7 нови полифункционални операционни зали към операционния блок на комплекса. Разширението включва и увеличаване на капацитета на стационарите към първото крило с допълнителни отделения по кардиохирургия, неврология и рехабилитация. Получена е сложна, но безпрепятствено организирана структура с осигурени потоци за пациенти, персонал, стерилни и нестерилни материали, както и с необходимото инсталационно обезпечаване.

Особена гордост представляват клиниките по гръдна хирургия, обща и онкологична хирургия, ортопедия и травматология, клиниката по медицинска онкология и отделението по лъчелечение. Комплексният онкологичен и радиохирургичен център e без аналог на Балканите – сравним единствено с водещите онкологични центрове в Западна Европа и САЩ. Пациентите се диагностицират, лекуват и дългосрочно се проследяват от водещи специалисти. Лекарите работят с последно поколение лъчетерапевтична апаратура - единствения в България гама-нож, позволяващ лечението на практически всяка цел в мозъка с ненадмината прецизност. Отделението разполага с линеен ускорител последен модел, 4D скенер, дозиметрично оборудване, както и обслужващите ги бази данни и компютърен софтуер за планиране, провеждане и контрол на качест­вото на лъчелечение и радиохирургия на заболявания на цялото тяло и особено на главния мозък и централната нервна система. Непосредствената близост на онкоцентъра, хирургичните и диагностичните отделения в болницата дава възможност на пациентите да получат бърза и коректна диагноза и да продължат без всякакво забавяне назначеното им лечение. Всички отделения и специалности са свързани в обща диагностична и терапевтична информационна мрежа, което преди всичко улеснява болните и техните близки, предотвратява загубата на съществена информация, забавянето на диагностичния и лечебния процес и подобрява значително качеството на медицинското обслужване.

Стереотактичната радиохирургия (SRS) е „хирургичната“ лъчетерапия.

Тя се използва за лечение на функционални аномалии и малки по размер мозъчни тумори чрез прецизно насочена радиация. Единствената платформа, създадена специално за лечение на мозъчни заболявания, е гама-нож. Технологията се използва при всички видове тумори в областта на главата, като oптимален ефект се постига при тези с големина до 3 см. Апаратурата се калибрира ежедневно преди процедурите, а точността на позицията на пациента се следи постоянно по време на облъчване.

Комбинирането на гама-нож от последно поколение и линеен ускорител, допълнително окомплектован с уникални за страната и региона специализирани системи, позволява освен радиохирургия в областта на мозъка (SRS), прилагането на радиохирургия на области от цялото тяло (SBRT), както и на всички видове конвенционално лъчелечение и съчетано лъче-химиолечение на туморите в областта на централната нервна система (главен и гръбначен мозък), глава и шия, бял дроб и млечна жлеза, тумори на медиастинума, тумори на черния дроб и панкреаса, тумори в областта на корема, тумори на пикочния мехур, тумори на женските полови органи (шийка и тяло на матката и др.), тумори на мъжката полова система (тумори на простата, тестисите и др.), тумори на правото черво и ануса, нетуморни заболявания с агресивен растеж и други. Модерните технологии за управление на движението са от решаващо значение за точното насочване на мощна стереотактична лъчева терапия при ранен стадий на неоперабилни белодробни тумори и метастази, както и при дефинитивно облъчване с висока доза при простатен карцином и при лечение на тумори и метастази на черния дроб, панкреаса, надбъбрека. Специализираният компютърен томограф за планиране на лъчелечение и линейният ускорител интегрират 4D образна верификация, насочване и контрол в реално време на облъчването. Линейният ускорител разполага с усъвършенствани системи за позициониране и имобилизация, включително 6D роботизирана корекция на положението на пациента.

Най-предизвикателната задача по време на проектирането и строителството е интегрирането на тежкото (над 40 т) и с изключително високо ниво на йонизиращо лъчение оборудване в архитектурната композиция. Подземните бункери с бетонни стени и тавани с дебелина над 2 м осигуряват необходимата защита, както и цялата инфраструктура за ултрапрецизната радиохирургия. Основна цел на проектантския екип е включването на тази модерна технология безпроблемно в интериорната концепция, като същевременно се създаде среда, фокусирана върху удобството за пациента. Решенията за интериорен дизайн допълнително развиват удачно мащабираните комуникационни пространства, ясните линии и цветови схеми от първата фаза на проекта, засилващи чувството за увереност и комфорт на пациентите.

1 / 2

2 / 2

Пътят на пациента във високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“

е строго индивидуализиран и внимателно планиран, за да осигурим максимално добри клинични резултати при максимална безопасност и комфорт. Неоспорим факт е, че пациентите получават най-добра грижа именно в мултидисциплинарни болнични центрове с комплексен подход в лечението, където на едно място са събрани не само високи технологии, но и отлично подготвени специалисти за провеждане на пълния курс на лечение. Ние осигуряваме равен достъп до качествени медицински грижи както по време на диагнозата и активното лечение, така и в периода на проследяване; индивидуално адаптирани стъпки в грижата за хората; индивидуално ориентиран терапевтичен план; приложение на нови диагностични инструменти; персонализирано лечение и подобрение на качеството на живот.

МБАЛ „Сърце и Мозък” - Плевен, има изключително важна социална мисия за пациентите и икономиката в осем области от страната: Плевен, Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе. В момента в болницата работят 25 хабилитирани лекари, 176 лекари, 46 специализанти, 173 медицински сестри, 37 лаборанти и 362 души друг персонал. С разрастване на структурата от отделения и разширяване на предлаганото лечение се разраства и възможността за ползване на допълнителни (външни) услуги, което стимулира бизнес средата и генерира допълнителни приходи за малки и средни компании в региона. 

Обратно нагоре ↑