Инфраструктура

Линеен крайречен парк в "Манастирски ливади-изток"

Споделяне
ланд. арх. Стоян Начев, ланд. арх. Даниела Стайкова и к. ланд. арх. Рая Димитрова

Концепцията за линейния парк има за цел да предизвика диалог за нуждата от публични зелени площи в кв. "Манастирски ливади-изток"

Концепцията за линеен парк „Манастирски ливади–изток“ предоставя методи за повишаване на качеството на градската среда и има за цел да предизвика диалог за нуждата от публични зелени площи на територията. В разработката са съчетани както изискванията за една пълноценна паркова среда, така и необходимостта от ефективна, но естествена (тоест не бетонна) корекция на водното течение, която да гарантира превенция от наводнения. Рискът от сезонното или стихийно покачване на водите в двете реки е използван като инструмент за проектиране на средата вместо като неин недостатък. Концепцията трябва да послужи като основа за разработка в последващите идейна, техническа и работна фази.

Уcпopeднo и в cинxpoн cъc cъздaдeнaтa ĸoнцeпция в Haпpaвлeниe „Apxитeĸтypa и гpaдoycтpoйcтвo” ca пoдгoтвeни пpoмeни в ΠУП, ĸoитo дa пoзвoлят peaлизaциятa нa пapĸa. Целият процес се осъществява в сътрудничество с главния архитект на Столичната община, администрацията на район „Триадица“, както и на гражданския инициативен комитет „Манастирски ливади–изток“.

Koнцeпциятa зa линeeн пapĸ c шиpoĸ oбщecтвeн дocтъп в кв. "Maнacтиpcĸи ливaди-изтoĸ" въвежда нов подход в проектирането на зелената система на София. Разработката, дава принципно решение на пространствата и задава насоки за визия на парк, повишаващ качеството на обитаване на жителите на квартала.

Подготовката на концепцията е възложена на Viridis Landscape Architects от ОП "Софпроект". Паралелно с нея  ОП „Софияпроект“ разработва пpoeĸт зa ĸopeĸции на ĸopитата нa p. Бoянcĸa бapa и p. Бара Изливo. Ocнoвнaтa идeя e да се изследват възможностите на крайречните тeритории, като условия за изграждане на вътрешноквартален пapĸ. Основните цели на проекта могат да се разделят в две групи: осигуряване на качествена зелена среда за жителите на квартала и регулация на водите.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Към настоящия момент в кв. "Манастирски Ливади-изток" има недостиг на зелени площи с обществен характер, липса на улично озеленяване, облагородени пешеходни зони и велоалеи. Около 70% от жителите на квартала са активни млади хора на възраст до 40 години, а 17% oт обитателите са деца. Презастрояването и недоизградената улична мрежа създават допълнителни предпоставки за понижаване на качеството на живот в квартала. Нуждата от лесно достъпни зелени площи е изключително важна както за здравето и начина на живота на жителите на кв. "Манастирски ливади-изток", така и за самия град. Разработката се базира на обширни анализи на съществуващото положение, публикувани в доклада “Анализ на състоянието на кв."Манастирски ливади-изток”, изготвен от Съюза на урбанистите в България по задание и в сътрудничество с OΠ „Coфпpoeĸт-OГΠ“, допълнени със собствени проучвания на проектантите.

ФУНКЦИОНАЛНО ПАРКЪТ Е РАЗДЕЛЕН НА 7 ОСНОВНИ ЗОНИ

Зона 1: Споделена улица

Обхваща североизточните части на кв. "Манастирски ливади-изток" по поречието на р. Боянска бара и в зоната на нейното вливане в р. Бара Изливо. Терените, предвидени за озеленяване и корекция на реките, са значително ограничени от съществуващото застрояване. Допълнително усложнение е, че успоредно на реката се предвижда изграждане на улица. В по-широките участъци концепцията предвижда оформяне на пешеходна и велоалея, както и на ивица с дървесна растителност.

Зона 2а: Площен многофункционален парк

Обхваща зоната, заключена между ул. „413“ и ул. „Флора“. Основното преминаване се извършва по единия бряг на реката, като велоалеята е разделена от пешеходната посредством зелена ивица с цел избягване на конфликти между двете групи участници в движението. Предвидено е изграждане на водно огледало, което да задържа високите води и да предпазва зоната от наводнения. Около него са проектирани амфитеатрални зелени тераси с места за сядане, подходящи за почивка и съзерцание.

Зона 2б: Площен многофункционален парк

Непосредствената близост с жилищни комплекси от затворен тип, търговски обекти, хотел и бизнес сгради обуславя високата натовареност на тази част от парка. Това предполага изграждане на площи, подходящи за разнообразни видове отдих. Предвижда се изграждане на детска площадка, кът за кучета, площадка за фитнес на открито, тенис маси, социални кътове и зони за рекреация около речното корито. Планирана е свободна зелена площ за активен и пасивен отдих, която служи и като резервен воден обем в случаи на високи речни води. Същата мултифункционална роля има и предвидения в концепцията амфитеатър.

Зона 3: Зелен градски каньон

Обхваща териториите около р. Боянска бара в участъка, сключен между ул. „Флора“ и ул. „Васил Стефанов“. Проектирани са социални кътове за хората, работещи в близките офис сгради. Те предоставят възможности за работа, обяд и срещи на открито. Речното корито е разнообразено чрез изграждане на баражи, даващи възможност за преминаване от единия до другия бряг на реката. В този участък се предвижда жилищно застрояване в непосредствена близост до границите на парка. Това създава възможност за хармонизиране на архитектурните обеми с парковата среда чрез създаване на специфични правила и норми като:

- отсъствие на огради с цел улеснен достъп до парка

- ветрилообразно отстъпление на сградите с цел осигуряване на по-добра гледка към планина Витоша

- естетически издържано, цялостно оформление на фасадите с лице към парковата територия.

1 / 1

Зона 4: Пейзажна част

Обхваща терена, заключен между ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Околовръстен път“. Това е територията с директен визуален достъп към Витоша, а естественият релеф предразполага за оформянето на езеро, изграждането на което е от голямо значение за задържане на водата при пролетното пълноводие на реката и обезпечаването на водното ниво през останалите месеци на годината. Предвидено е изграждането на остров, на който водоплаващи птици могат да гнездят необезпокоявани. Обособени са поляни за пикник и игра.

Зона 5: Зелено преминаване

Обхваща територията под далекопроводите, разположени на север, успоредно на ул. „Околовръстен път“. Предвижда се изграждане на зелена връзка с възможност за велосипедно и пешеходно преминаване, обединяваща териториите около двете реки. Под сервитута има възможност за експониране на скулптура и оформяне на цъфтящи поляни.

Зона 6: Зелено вело- и пешеходно преминаване

Предвижда се изграждане на споделена пешеходна и велоалея, коятода бъде алтернативен веломаршрут. Проектирани са кътове за отдих, детски площадки и поляни за игра. Обособена е алея за разходка на кучета.

Зона 7: Зелена улица

Обхваща протежението на ул.„Васил Стефанов“. Предвижда се обособяване на велоалея, която да бъде част от връзката между квартал „Манастирски ливади-изток“ и ПП „Витоша“. Трасето на тази връзка продължава от другата страна на бул. „България“ през кв. „Манастирски ливади-запад“.

РАСТИТЕЛНОСТ

По протежението на реките се среща предимно храстовидна и дървесна растителност, сред която има единични индивиди с висока декоративна стойност. В следващите етапи на проектиране предстои да се изготви експертна оценка, която да определи каква част от съществуващата растителност ще бъде запазена. Концептуалният проект препоръчва оформянето на дървесни масиви, редини, дървесно-храстови групи и солитери.

С цел редуциране на шума, идващ от ул."Околовръстен път", са предвидени изолационни насаждения. По протежението на пешеходните и велокомуникации са разположени дървета в редици. Предвидените цъфтящи поляни в пейзажната зона следва да допринесат за повишаване на естетическа стойност и положителното влияние върху екосистемите и биоразнообразието.

МОРФОЛОГИЯ НА РЕЧНОТО КОРИТО

В обхвата на парк „Манастирски ливади–изток“ попадат реките „Боянска бара“ и „Бара Изливо“. На този етап за тях е изготвен проект за корекция на речните корита, разработен от OΠ „Coфия проект“. В концепцията се залагат предложения за максимално запазване на реките в естествения им вид. Проектирани са разнообразни съоръжения с цел намаляване на речния градиент, редуциране скоростта на водния поток, предпазване бреговете от ерозия и предотвратяване на риска от наводнения в прилежащите територии.

ФАКТИ
Обект:
Линеен парк с широк обществен достъп по протежение на реките Бара Изливо и Боянска бара
Местоположение: кв. "Манастирски ливади-изток", София
Площ: 162 241 кв.м
Възложител: Столична община - OΠ „Coфпpoeĸт-OГΠ”
Проектант: Viridis Landscape Architects - ланд. арх. Стоян Начев, ланд. арх. Даниела Стайкова и к. ланд. арх. Рая Димитрова

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ