Инфраструктура

Как ландшафтната архитектура може да бъде отговор на предизвикателствата на пандемията

Ланд. арх. Добромира Лулчева, съосновател и управител на LANDSCAPE DESIGN STUDIO

Дизайнерската общност определено реагира на постпандемичният свят с мерки, ориентирани към човека: напредване в сензорната и смарт технология, за да ограничим нуждата от докосване на повърхностите; проектиране на умни, гъвкави и адаптивни сгради, които да трансформират пространствата; оценяване на откритите пространства и желание за повече възможности за отдих на открито.

Всичко това е чудесно, но е като лейкопласт върху дълбока отворена рана. Докато не спрем да нарушаваме екосистемите, усилията ни са повърхностни.

Глобалната пандемия всъщност ни постави пред всички наши грешки и след като тя бъде преодоляна и икономиката се завърне към нормалния ритъм, ще трябва да възстановим и да регенерираме градските ландшафти. В градовете ще се концентрират над 80% от населението и ще трябва да се справим с това предизвикателство не само по отношение на предлагането на жилища, но и по отношение на предлагането на околната среда.

От десетилетия урбанизираме огромни площи сякаш няма утре. Консумираме територии, а заедно с това и флората и фауната, сякаш това е неизчерпаем ресурс. Тотално изгубихме принципа на устойчив дизайн, тоест да гарантираме нуждите на настоящото поколение, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да отговорят на техните нужди.

Сега вече нямаме време, трябва да регенерираме градовете си, трябва да предотвратим по-нататъшното потребление на почвата, трябва да намалим замърсяването на въздуха и водата, загубата на биоразнообразие, да поставим здравето на преден план и да предотвратим нови и по-големи пандемии. Трябва отново да върнем природата в града.

От началото на пандемията в световен мащаб ландшафтната архитектура се превърна в една от малкото области, които могат да катализират промяна в инструментите в дизайна на средата.

Тази промяна може да се идентифицира с няколко основни направления в справянето с предизвикателствата и устойчивото градско възстановяване, които ландшафтните архитекти имат уникалния набор от умения да водят.

Многообразието от растителни видове в комплекс ''Морени Клуб Резиденс'' създава целогодишен ефект и динамика от форми, текстури, цветове

Опазването на местообитанията и повишаване на биоразнообразието

Унищожаването на местообитанията и загубата на биологично разнообразие създават идеални условия за появата на много различни видове вируси и патогени. COVID-19 не е първата болест, която преминава от животинска към човешка популация, но вероятно е предвестник на по-масови пандемии и допълнителни смущения в световната икономика.

Когато разширяваме границите на градовете и атакуваме дивите местообитания, които приютяват толкова много биологично разнообразие, ние пренебрегваме значителен аспект от това биологично разнообразие - невидимите вируси и патогени. Тези микроби не са естествено човешки патогени. Те се превръщат в човешки патогени, защото човекът е отнел естествената им среда. Естествените екосистеми не представляват заплахата, но човешката дейност, която нарушава тези системи, е истинският виновник. Точно тук идва ключовата роля на ландшафните архитекти, имащи познанията и уменията да проектират „повторното подивяване“ и връщането на природата в града. 

"Дизайн за биоразнообразие" се налага като задължителен антипандемичен инструмент в планирането на средата.

Концепцията на жилищен комплекс „Морени“ поставя на първо място природата.

Освен високи стандарти  в архитектурата и средата проектът дава възможност за максимално запазване на съществуващата растителност и местообитания, за създаване на нови местообитания чрез засаждане на много дървета и храсти, осигуряващи храна и подслон за дивата природа, за изграждане на многофункционална зелена инфраструктура и управление на ландшафта и водите. Освен стандартните за жилищен комплекс частни дворове, зони за спорт, активности и забавление в комплекса са проектирани и различни екологично позитивни зони:

 - Екологичен коридор - сервитутът на бъдещия лифт е превърнат в коридор за биоразнообразие чрез максимално запазване на старите местообитания и добавяне на местни тревисти и храстови видове, приканващи дивата природа обратно. Ефектно решение покрай пътеките за разходка в сервитута на лифта. Разнообразната растителност има ефимерен характер, създаващ постоянно променящ се пейзаж целогодишно, и свързва хората с природата ефективно чрез своето многообразие от цветове и текстури, създавайки градски оазис. Повече от 30 вида диви треви и цветя, които осигуряват храна и местообитание на опрашители, птици и дребни бозайници. Поддръжката е незначителна. 

- Горски хабитат – малки зони в периферията с гъсто залесени дървета с различен хабитус, създаващи усещане на гора. Горската среда е дива, притежаваща спокойствие, подходящо за ежедневна рекреация. Насажденията от дървета допринасят за качеството на въздуха, задържането на вода, охлаждането и осигуряват сянка през слънчевите дни.

- Влажна зона – привлекателна и просторна зона с езеро за разходки и почивка. Основен композиционен елемент, който допринася за създаването на комплексна екосистема. Част от устойчива дренажна система за събиране на дъждовни и дренажни води и ползването им за поливни и битови нужди.

 

Борбата с изменението на климата

Целенасоченото унищожаване от страна на човечеството на биологичното разнообразие на планетата е още по-опустошително в ерата на бързите климатични промени. Сушите, наводненията, топенето на ледниците и горските пожари допринасят за ускореното изселване на милиони видове. Тази промяна причинява травма на популациите на животните. Стресираните животни, точно като хората, стават имунокомпрометирани и по този начин са по-податливи на болести. Този риск от патогени, възникващи поради климатични промени, не се ограничава само до тропиците или до нехигиеничните пазари в развиващите се страни. Наскоро изследователите обявиха откриването на 28 неизвестни досега вируса, погребани за 15 000 години в топящ се ледник в Тибет.

Тъй като планетата продължава да се затопля, възможно е дори повече патогени като тези да бъдат освободени в околната среда, а последиците да бъдат непредсказуеми.

Изменението на климата може да се нарече спешен въпрос, който става все по-належащ с наближаването на 2030 година, която според мнозина е повратната точка, след която няма да има връщане назад. Ландшафтната архитектура е една от малкото професии, която е в състояние да предостави решения, които отдалечават тази повратна точка чрез климатично позитивни дизайни,  основани на природата и използването на инструменти като ‘‘пионерни‘‘ проекти, които освен своето екологично, икономическо и социално въздействие предоставят данни и обосновка за въздействието върху градската среда. В тази отдавна обсъждана тема и дългосрочна тенденция ландшафтната архитектура започва да заема водеща роля за смекчаване на бъдещи предизвикателствата, пред които е изправено човечеството. Все повече ще се търсят дизайнерски и иновативни решения като реакция на проблемите с качеството на въздуха, топлинните острови, наводненията, пожарите и други екстремни явления. Като професия ландшафтната архитектура вече демонстрира своята стойност чрез планове за устойчивост, за да отговори на градските предизвикателства с качеството на въздуха, топлинните острови, наводненията, пожарите и други екстремни явления.

Тенденцията за климатично позитивен дизайн за екологични сгради и структури, които не само не вредят на околната среда, но и допринасят положително за екосистемите и дори помагат за ‘‘излекуването‘‘ на нарушени пейзажи, завладява света. Ако през изминалото десетилетие високите сгради, ‘‘облечени‘‘ с дървета, бяха по-скоро феномен, то сега се превръщат в архетип. Преди години работата на ландшафтния архитект се е възприемала като наука и дейност, която интегрира сградите в околната среда. Днес съвременните тенденции са насочени двустранно – едновременно интегриране на природата в сградата и сградата сред природата. Идеята да се „хибридизират“ многоетажна сграда и дървета има голям смисъл не само от архитектурна, градска и техническа гледна точка, но демонстрира високата си стойност за климата и екологията.

Сградите – вертикални гори и вертикални паркове, определено се превръщат в модел за устойчива архитектура и метрополно залесяване, допринасящ за възстановяване на околната среда, климатичните промени и градското биоразнообразие, без това да влияе на разширяването на града по територия.

Кристалните градини на NV Tower - етажи 14, 15, 16 - богато озеленени с дървета и декоративна храстова и перенна растителност

Дизайнът на NV TOWER, първата в България висока сграда-вертикален парк

е показателен пример за климатично позитивен дизайн. Проектът предвижда терасите по всичките и 21 етажа да бъдат богато озеленени с дървесна и храстова растителност. Дърветата са най-евтиният и най-ефективният начин за намаляване на замърсяването на въздуха, градските топлинни острови и шумовото замърсяване.

Според паркоустройствения проект сградата ще приютява около 200 бр. дървета и над 6000 бр. декоративни храсти, треви и перенни видове. Това означава, че след завършване на озеленяването ще абсорбира 4 тона въглероден двуокис годишно и ще произвежда над 13 кг кислород на ден. Създаването на подобна градска екосистема, където различна растителност създава вертикална среда, е магнит за птици и насекоми и следователно превръща сградата в убежище за дивия живот в града.

В дизайна на покривните градини е търсено вдъхновение и символика от природата – динамичните форми на естествените кристали и едно от най-изразените им свойства – техният цвят. Цветовата гама на храстовата растителност във всяка покривна градина съответства на кристала, на който е наречена. Символично с изкачване на етажите ‘‘стойността‘‘ на кристалната градината нараства, за да достигне до най-ценният кристал - диаманта.

Озеленените тераси и покриви не могат да заменят въздействието на парковете и градините в града по отношение на климата. Един климатично позитивен и социално ангажиран проект следва да направи своя принос към града и обществото. Освен богато озеленяване на сградата проектът предвижда и създаване на атрактивна паркова част, която да бъде експозиция на открито на естествени минерали и ценни декоративни дървесни видове, отворена за достъп на обществото. Фонтанът в центъра на парковото пространство има декоративен ефект и подобрява микроклимата в района, като овлажнява въздуха. 

Социални взаимоотношения при повече пространство и чист въздух в дома

COVID-19 и социалната изолация по време на извънредното положение се отразиха в отношенията между хората и промениха начина ни на живот и работа.

След пандемията от коронавирус светът вече няма да е същият. Вълната от COVID-19 промени всеки аспект от нашия живот. Намеси се в ритъма, динамиката, стила на нашето ежедневие. Преобърна представите за социално общуване, работа, свободно време, спорт и развлечения. Изведнъж всичко стана дистанционно – работа, учене, пазаруване, спортуване.

За да прекарваме повече време вкъщи, се нуждаем от жилищно пространство, което едновременно може да осигури социална изолация, като и ни позволява безопасно да излизаме на чист въздух. Повече от бягство от рутината и градския хаос, домът сега предлага убежище от вируси и инфекции.

Домът се превърна в офис за нас и училище за децата ни. Това ни показа огромната нужда от открити пространства в близост до дома ни.

Teндeнциятa да живееш в нeпpиĸocнoвeн дoceг c пpиpoдaтa e вeчe нe пpocтo мoдepнa, a жизнeнo нeoбxoдимa. Жилищните комплекси, където хората и природата съжителстват в симбиоза и пълна хармония, определено се превръщат в предпочитано място.

Дворните пространства в ''Ривър парк'' са проектирани така, че да осигурят възможност за повече време навън за семейството сред природна и чиста среда

Цялостната визия на откритите пространства в "Ривър парк" търси да наподобява естествена природна среда и ландшафт.

Ландшафтът е проектиран така, че комплексът да осигури дом едновременно на хората и природата. Да бъде място, където да живее, работи, почива и забавлява сред чиста, здравословна и природна среда. Това се постига чрез осигуряване на големи и ефективни озеленени пространства, които освен с естетични качества са наситени с разнообразни функции – социална, здравословна, екологична и др.

Самостоятелни дворни пространства към всяка жилищна единица осигуряват интимна обстановка и пространство за работа, спорт или почивка и осигуряват красива и спокойна среда за нуждите на всяко семейство.

Едновременно с това наличието на богато озеленени общи площи с пешеходни алеи, места за почивка, спорт и детски площадки осигуряват достатъчно пространство за социални контакти при спазване на дистанция в една сравнително контролирана среда.

Интегриране на градското земеделие и продуктивни ландшафти в нашите проекти е необходимост, за да се подобри продоволствената сигурност. Социалната градина, в която се отглеждат плодни дървета, зеленчуци и билки, както и  пикник зона с барбекю е своеобразен социален хъб на открито. Това е идеалното открито пространство, където едно малко общество, живеещо в затворен комплекс, може заедно да отглежда и приготвя храната си.

 

Преосмисляне на офис пространствата

От години се набляга на естественото осветление, вентилация и свързаност с природата като начини за подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите в офис средата. Сега, когато коронавирусът е много по-вероятно да се предава на закрито, може да се направи сериозна стъпка за преместване на част от офис работа изцяло навън. Преосмислянето на външните пространства и покривите на съществуващите офис сградите в озеленени и активни офис площи на открито е решение на нуждата от повече пространства за работа, почивка и социални контакти на служителите.

Покривите на ЕТЦ са превърнати от повърхност в пространства за разнообразни активности и социални дейности

Превръщането на покривите на Европейски търговски център в социално активно и богато озеленено пространство

е показателно за ролята на ландшафтната архитектура като инструмент за подобряването на средата и благосъстоянието на служителите в офис сградите. Проектът е разработен така, че да интегрира различни функции и осигурява зони за  разнообразни дейности като изцяло социално ориентиран проект при максимално използване на откритите пространства на чист въздух и слънчева светлина.

Във функционално отношение покривът е обособен на няколко основни зони:

АКТИВНА ЗОНА
Основното и най-голямо пространство, в което са намерили място различни дейности:
- СОЦИАЛНИ И АРТ ДЕЙНОСТИ – място за събиране на групи хора, мултифункционално пространство с възможност за реализиране на различен тип дейности и събития с периодичен характер.

- КОНФЕРЕНТНИ СРЕЩИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЪБИТИЯ – място за организиране на тиймбилдинги, фирмени презентации, рекламни дейности с мултимедия. Амфитеатрални компоненти с над 30 седящи места и възможност за допълване с преместваеми елементи на обзавеждането.

- ЗОНА ЗА ПАСИВЕН ОТДИХ – близо до ръба, където се открива красива гледка към града с множество места за сядане. Дървесна и декоративна растителност отделя визуално пространството и осигурява изолация и засенчване.

- ЗОНА ЗА АКТИВЕН СПОРТ – поляна, на която могат да се разположат игрища за бадминтон, петанк, миниголф, тенис маси и други. Най-активната зона.

- МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ЗА СПОРТ и ЗАБАВЛЕНИЕ – свободно място, където според предпочитания график могат да се разполагат стелка за йога, джъмпинг фитнес, танци  или просто място за слънчеви бани.

- МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ – като нови притегателни елементи - пейки, острови, подиуми и арт инсталации, както и преместваеми мебели, даващи възможност за трансформиране на пространството спрямо хората и заниманията.

ТИХИ ЗОНИ
- ИЗТОЧНА ЗОНА ЗА РАБОТА И ПАСИВЕН ОТДИХ
– слънчева сутрин, сенчесто следобед място за работа на открито, тиха почивка и спокойни дейности.

- ЗАПАДНА ЗОНА ЗА ТИХИ ДЕЙНОСТИ – място за релакс, съзерцание, медитация и игра на шах на тревата.

ТЕТРИС ПЕЙКА
Двете основни зони са обединени от ТЕТРИС пейка, която изцяло скрива издигнатия борд между твърдата настилка и озеленените площи. Облечена в дърво, контрастира на студената сива фасада и създава топлина и уют. Дава възможност за различно ползване – като пейка, лежанка. Ползва се двустранно – откъм настилката и откъм зелените площи. Тетрис формата създава различни по големина сепарета и възможност за събиране на много или малко ползватели на едно място.

ВЕГЕТАТИВНИ ОБЕМИ
Формират новите пространства и създават връзка между тях. Декоративни храсти и перенни са продължение на ходовите линии и настилките, като допълват тетрис визията на цялото пространство, създават колорит и динамика от цветове, текстури и форми. Дървесната растителност е приютена от парковата мебел. Зелени екрани прикриват архитектурни и инженерни несъвършенства, едновременно осигуряват визуална естетизация и звукова изолация.

Пандемията носи много предизвикателства, но също така предоставя възможности и отваря очите за инструментите на ландшафтната архитектура не само по отношение на изграждането на балансирани, здравословни и зелени градове, но по отношение ролята им в намаляване на отрицателното въздействие на човечеството върху средата и предотвратяване на бъдещи пандемии.

Мултифункционална паркова мебел сепарира местата за почивка, работа или срещи
Обратно нагоре ↑