Сгради

Как да адаптираме производствените и логистичните сгради за новата реалност след COVID-19?

Фирмите в сферата на производството и логистиката имат предизвикателството да адаптират своите съоръжения, така че да подсигурят безопасни и ефективни условия на труд и производство. Редица тенденции, които бяха в ход още преди началото на епидемията, се очаква да продължат и дори да се ускорят. 

арх. Боян Панов, главен проектант на редица индустриални и логистични сгради в България, "Иво Петров Архитекти"

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА

На всички ни е ясно, че вече започналата автоматизация на много от производствените отрасли ще продължи и значително ще се ускори, за да може те да отговорят на все по-завишените изисквания по отношение на производителността и качеството на готовата продукция. Германия, Япония и Южна Корея са сред страните, успешно внедрили роботи, специализирано оборудване, поточни линии и софтуери за дистанционното им управление и контрол на качеството.

В дългосрочен план автоматизацията на производствения процес ще намали значително производствените разходи, както и ще увеличи производителността в пъти, което ще позволи на компаниите да наваксат загубите и изоставането си от извънредното положение.

Автоматизираните складови инсталации

Поради повишения риск от прекъсване на веригата за доставки новите сгради е добре да се планират с увеличен капацитет. Алтернативни решения са: интегриране на автоматизирани складови инсталации – VNA. 

Те представляват комбинация от високостелажни системи с тесни коридори, обслужвани от мотокари, движещи се с висока скорост и водени индуктивно от магнитно поле, създадено около водещ електрически кабел, интегриран в настилката на съответния коридор.

Индуктивното водене помага работата да се извършва с голяма плавност и бързина, като в същото време предпазва товара и стелажните системи от увреждане – изключва се до голяма степен факторът човешка грешка или невнимание. Редуцира се значително времето за намиране на съответната стока, тъй като всяко стелажно място със съответната стока се идентифицира със съответния адрес, което способства и за намаляване на времето за доставка.

Мобилните стелажи

Друго алтернативно решение е интегрирането на мобилни стелажи. То позволява съхранението на по-голямо количество стоки на по-малка площ, тъй като се спестява големият брой обслужващи коридори, необходими при конвенционалните стелажи. Самите стелажи се движат по релси, вградени в настилката, и са снабдени с редица аварийни датчици, отчитащи движението на хора по време на движението им, което намалява риска от трудови злополуки.

Оптимизация на BMS системите

Оптимизирането на разходите към експлоатационните дружества, както и изпълнението на конкретни изисквания като температура, влажност на въздуха и т.н. може да се постигне и посредством проектиране и изграждане и оптимизация на така наречените BMS системи, които могат да осъществяват контрол и мониторинг на голяма част от процесите, протичащи във всяко предприятие, като същевременно въпросният контрол може да се извършва и дистанционно. По този начин се редуцира драстично допирът с едни от най-експлоатираните повърхности. Подават се различни сигнали за аварии, наличие на пожар, спадане и покачване на температура или влажност на въздуха в определено помещение или зона, като в същото време се задейства и предварително заложеният отговор като противодействие на възникналото събитие. Всичко това спестява време, човешки ресурси и разходи. Могат да бъдат генерирани множество статистики и графики за много от процесите, следени от BMS системата, което позволява предприемането на навременни и адекватни мерки по отношение на функционирането на самото предприятие, което само по себе си представлява един жив организъм, състоящ се от множество органи и системи.

1 / 2

2 / 2

БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА ЗА РАБОТЕЩИТЕ

Новости в системите за контрол на достъп

На пазара съществуват вече нови терминали, които предлагат безконтактна идентификация с лицево разпознаване, безконтактна детекция на температура за здравен контрол и превенция.

Те се инсталират още на входа и следят за контрола на достъп посредством лицево разпознаване, като в същото време и за носенето на маски, измерват температурата на лицата, както и времето, прекарано на работното място, както и извън него на всяко от лицата с оторизиран достъп. При липса на маска на лице, което се опитва да осъществи достъп до сградата, терминалът възпроизвежда гласово предупреждение, с което напомня за задължителната употреба на лични предпазни средства.

Инсталирането на термокамери към съществуващи турникети във вече функциониращи обекти, чрез които се осъществява контролът на достъп към всяко предприятие, е друга алтернатива на терминалите. Могат да бъдат генерирани множество статистики и графики за много от процесите, следени от BMS системата, както и за здравословното състояние на служителите, което позволява предприемането на навременни и адекватни мерки по отношение на функционирането на самото предприятие, което само по себе си представлява един жив организъм, състоящ се от множество органи и системи.

1 / 2

2 / 2

Микроклимат и дезинфекция

Микроклиматът представлява белите дробове на сградата и в същото време е от ключово значение за здравето и работоспособността на служителите. Добрите практики при изграждането на вентилационни и климатични инсталации позволяват децентрализиран контрол на температурата в отделните помещения. По този начин параметрите на микроклимата се поддържат възможно най-коректно, което се отразява благоприятно на персонала, като същевременно се намалява рискът от простудни заболявания, отслабване на имунитета и предразполагането на организмът към вирусни заболявания. Понастоящем няма доказателства, че COVID-19 може да се разпространи чрез вентилационни или климатични системи. По данни на Eurovent никой от официалните здравни органи все още не е издал указания за правилното функциониране на (механични) вентилационни системи. Въпреки това следва всички те да бъдат обслужвани периодично от поддържащите ги фирми, като се почистват по-често от обикновено и се увеличи процентът на пресния въздух в системата, както и времето на работа.

Препоръчително е да се интегрират решения за дезинфекция на подавания към помещенията въздух като поставяне на ултравиолетови лампи или йонизиране на въздуха посредством монтирането на йонизатори. Монтажът на HEPA филтри невинаги е удачен от икономическа гледна точка поради времето, необходимо за интегрирането им към съществуващи вентилационни или климатични системи. Употребата на НЕPA филтри се предпочита при чисти производства, операционни, лаборатории, самолети и т.н. Тези филтри се използват за отделяне от въздуха на вируси, фини прахови частици, токсичен прах и др. Основният им недостатък е намаляването на относителната скорост на въздушния поток.  

Осигуряването на условия за поддържане на лична хигиена на работното място винаги е било приоритет, тъй като в много от производствата липсата на хигиена се отразява директно на качеството на готовата продукция – хранително-вкусовата промишленост например. Добре е да се предвидят необходимият брой санитарно-хигиенни звена и работно облекло, обезпечаващи всички служители в зависимост от максималния им брой на смяна. Следва да се въведат времеви буфери между отделните смени, които да позволят дезинфекция на работната среда. Човекопотоците да се диференцират и да не се позволява смесването им. Едната смяна се преоблича и си тръгва, като през това време се дезинфекцира работното място, след което в дезинфекцираните вече съблекални и работни помещения постъпва следващата смяна

Въвежда се задължително носенето на работно облекло, което да включва всички необходими предпазни средства – маска, шлем, ръкавици, престилки, шапки, обувки, калцуни и т.н. 

След ежедневната му употреба работното облекло се отделя в отделни контейнери, при положение че е предназначено за многократна употреба, и се изпира. В противен случай директно се изхвърля.

Монтират се диспенсъри с дезинфектант на определени места в производството, като през определен интервал от време се пуска звуков сигнал за дезинфекция на ръцете, смяна на маските, които се носят не повече от два часа, без значение дали са за еднократна или многократна употреба. Въвежда се еднопосочно движение с ясно диференцирани входове и изходи. Поставят се указателни табели или стикери в производствените и складовите помещения, с които да се ориентират служителите. Всички тези мерки следва да бъдат интегрирани и във вече функциониращите предприятия.

Социално дистанциране

Спазване на нормативните изисквания по отношение на минималната площ на работните места в дадено помещение, особено в съществуващите сгради, са от ключово значение при разпространението на вирусни заболявания. Много често се наблюдава пренасищане на броя на работните места в помещенията поради липса на достатъчно пространство, особено при разрастване на броя на служителите на компанията, без да се разширява сградният й фонд.

Алтернативни решения на този проблем са изграждане на паравани, отделящи работните места едно от друго, дистанционна работа или въвеждане на работа на смени. Ако такава вече е въведена, следва да се увеличи броят на смените, за да се редуцира броят на служителите на смяна.

Сепарирането на отделните работни места обособява лично пространство на всеки от служителите, като в същото време не го изолира напълно от останалите. Основно предимство е предотвратяването на директен контакт по въздушно-капков път. При употребата на подходящи материали като плексиглас или стъкло не се нарушава усещането за обща работна среда и не се изключва вербалната комуникация, необходима за нормалното протичане на работния процес.

Въвежда се употребата на така наречените безконтактни уреди, функциониращи посредством фотоклетки – врати, смесители и казанчета на санитарните прибори, диспенсъри за сапун и вода, сешоари за ръце, душове и т.н. До момента всички те бяха смятани като излишен лукс и неоправдан разход за предприятията. Оттук нататък употребата им е силно препоръчителна, тъй като по този начин се минимализират броят и площта на контактните повърхности, които представляват един от основните преносители на бактерии.

Храненето на персонала да се извършва на смени, като предварително се изготвят графици, обвързани с планираните работни смени и почивки на служителите. Всеки от тях има ангажимента да дезинфекцира мястото си след хранене преди последващата му употреба от негов колега.  В случай че компанията има сключен договор с кухня майка, която приготвя и доставя храната в специализирани опаковки, разделени на порции и готови за консумация след минимална термична обработка, е добре да се направи оглед на кухнята от страна на работодателя, както и да се синхронизира графикът на доставките с този за хранене на персонала. По този начин се предотвратява струпването на голямо количество хора в помещенията за хранене. Ако даденото предприятие не разполага със столова с разливна, се насърчава консумацията на домашно приготвена храна или такава, закупена от сертифициран доставчик, спазващ високо ниво на хигиена. Доставката на храна по възможност се извършва извън територията на работното място. Мярката се осъществява посредством раздаване на служителите на ваучери за храна като част от месечното им възнаграждение.

Транспорт

Увеличаване на броя на курсовете за сметка намаляване на броя на пътниците в случаите, когато служителите се транспортират до работното си място с организиран транспорт, осигурен от работодателя. В случай че такъв липсва, се насърчава споделеното пътуване до работното място за служители, които живеят в един и същ квартал, като превенция на употребата на градската транспортна мрежа. За целта персоналът се групира на базата на настоящия адрес и тази част от служителите, които разполагат с лични превозни средства, изготвят график за превоз на колегите си на ротационен принцип, споделяйки транспортните разходи. По този се намалява и трафикът по и бездруго натоварените основни пътни артерии. Възможно е предоставяне и на част от служебните автомобили при наличие на малък брой лични превозни средства. Друга алтернатива е предоставянето на ваучери за гориво с лимит, достатъчен да покрие транспортните разходи до и от работното място.

Организирано периодично тестване на служителите с бързи тестове за наличие на вируса на COVID-19, както и на антитела

Тестовете се извършват на територията на работното място, за да се предотврати посещението на лечебни заведения и евентуалния контакт със заразени. Резултати излизат в рамките на 24 часа и осигуряват така наречения screening на персонала, като същевременно демонстрират ангажираността на работодателя към здравословното състояние на работещите.

С взаимни усилия можем да преодолеем трудностите и ограниченията, които изпитва всеки от нас. Същевременно имаме възможността да положим основата към по нататъшното развитие на бизнеса си, предприемайки всички адекватни мерки, гарантиращи това още в процеса на проектиране. Наш ангажимент е да се адаптираме към новата реалност и да продължим напред.

Ние от "Иво Петров – Архитекти" като водеща архитектурна компания в България в областта на производствените и логистичните сгради споделяме нашия опит и проучване за тенденциите в бранша. С това уверяваме клиентите и партньорите на компанията, че сме съпричастни към затрудненията, през които премина бизнесът им по време на пандемията, и сме подготвени с алтернативни решения, които да им помогнат да наваксат изоставането и да се върнат обратно на върха.

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑