Сгради

GREEN PAGES: Стандарти за устойчиво строителство на жилища - за по-качествен продукт и по-комфортен живот

Весела Вълчева-Макгий, управител на "Трипъл Грийн Билдинг Груп - България"

Пазарът на жилища в България и как "Зелените страници" да дадат полезна информация, да спомогнат за прехода към устойчиво строителство, зелена икономика и всичките хубави идеи за политики и бъдещи стратегически цели в сектора.

Наскоро участвах в дискусия за критерии, които да фигурират при селекция на имот за награда, кръгът бе високо професионален с лидери на пазара на имоти и предприемачество в жилищния сектор. В разговора стана ясно, че идеята за качество през призмата на "зелени критерии" с конкретни мерки за намаляване на отпечатъка върху околната среда и мерки, гарантиращи високо качество на вътрешната среда за обитателя, все още се счита за "иновативна" и за неподходяща като критерий за оценка на жилищен имот. Единствено енергийната ефективност – този доста изтъркан термин – се е установила като релевантен фактор за оценка, макар и често без ясни параметри и конкретика.

Критериите за устойчиво проектиране и строителство в жилищния сектор не са иновативни. Те са задължителен стандарт поради много причини – като започнем от държавните политики и цели на ЕС, с които трябва да се съобразим, до оценка за качество, приета навсякъде с оглед продуктът да остане релевантен след 10 и 20 години - до намаляване на риска при изпълнение за инвеститора и при покупка - за потребителя, до това, че младите купувачи са все по-заинтересовани не само от първоначалната цена, но и от качеството на живота и здравето си. Докато не приемем зелените сгради за стандарт и не започнем да питаме за тях, когато си търсим имот, ще продължат да ни предлагат много хубави нови жилища за "обикновения" български купувач – този, който пести малко днес, като краде повече от себе си в бъдеще.

С поглед напред

Да кажем, че не ни интересува толкова силно нито отпечатъкът върху околната среда, нито енергийната ефективност - и наистина най-жизнено ни вълнува финансовият аспект от купуването на нов дом. Не отричаме, че това е реалност за много от нас. Поради този факт, който е истина не само в България, пазарът предприема различни механизми за стимул към зеленото строителство. Нека разгледаме два различни пазарни механизми към зеленото – от една страна е продукт, ориентиран към купувача, желаещ да живее в зелен дом, а от друга - продукт за инвеститори, желаещи да инвестират в устойчиво строителство.

Зелени ипотеки

При зелена ипотека банка или ипотечен кредитор предлага преференциални условия на купувача на къща, ако те могат да докажат, че имотът, който желаят да купят, отговаря на определени екологични стандарти. Това може да е жилище от ново строителство с признат зелен сертификат или жилище, където кредитополучателят се ангажира да инвестира в обновяване на съществуваща сграда, за да подобри определени екологични показатели. С други думи, зелена ипотека е ипотека, специално насочена към зелени сгради. Като стимул за кредитополучателя банката предлага или по-нисък лихвен процент, или увеличена сума на кредита.

Какво определя „зеленото“ в зелената ипотека и защо заемодателите се интересуват?

Определението за "зелено" е приведено в съответствие с основния бизнес казус за заемодателите да предлагат зелени ипотеки. За банките става въпрос за намаляване на риска. Има все повече доказателства, че зелените сгради (и техните обитатели) представляват инвестиция с по-нисък риск за банките по следните причини:

  • В дългосрочен план зелените сгради ще струват по-малко поради намалените сметки за комунални услуги, което означава, че кредитополучателят е в по-добро финансово състояние, за да може да изплати заема си, като по този начин намалява това, което банките наричат ​​„вероятност за неизпълнение“.
  • Смята се, че зелените сгради имат повишена стойност - известна като „зелена стойност“, в сравнение с еквивалентен имот без никакви зелени характеристики, както и че са по-устойчиви на пазари, където по-малко зелени имоти стават все по-непривлекателни. Очаква се тези два ефекта да се увеличат с течение на времето, което е особено важно съображение, тъй като ипотечните кредити често имат 25- или 30-годишни срокове за погасяване. Ако картината на съотношението „заем към стойност“ изглежда по-здравословна, това може също да оправдае отпускането на по-големи суми на зелени сгради спрямо останалите.

Възможности и предизвикателства пред зелените ипотеки

Сградите консумират много енергия, а в Европа по-голямата част от сградите, които ще използваме през 2050 г., вече са построени. Има спешна нужда да се увеличи настоящият темп на енергийно ефективно обновяване на сгради от 1 на 3 процента годишно, за да се постигнат целите за изменението на климата, определени в Парижкото споразумение.

Зелените ипотеки имат потенциала да революционизират енергийната ефективност в домовете. Зелената ипотека предлага начин за отключване на допълнително финансиране за обновяване от частния сектор чрез включване на изцяло нова група заинтересовани страни в кампанията за зелени сгради - ипотечни банки.

От друга страна, има многобройни технически и социални бариери, които трябва да бъдат преодолени, преди зелените ипотеки да станат нещо обичайно. Доклад за проекта LENDERS от Съвета за зелено строителство на Обединеното кралство подчерта, че настоящите изчисления за достъпност на ипотечни кредити в Обединеното кралство не отчитат енергийните характеристики. Банките трябва да свършат повече работа в разбирането на зелените сгради и разработването на достатъчно данни, за да докажат, че „зеленото“ наистина означава по-нисък риск.

От гледна точка на кредитополучателя съсредоточаването само върху бизнес случая не е достатъчно. Въпреки доброто финансово изплащане на редица мерки за енергийна ефективност много собственици на жилища не желаят да инвестират. Концепцията за зелена ипотека се нуждае от по-добра маркетингова стратегия, за да бъде успешна.

Зелените ипотеки вече съществуват в някои страни и Европейската ипотечна федерация (EMF) работи с група от около 20 водещи банки и финансови институции, активно ангажирани в инициативата. Мнозина обаче чакат да видят дали има желание от финансовите регулатори да подобрят условията на зеления ипотечен дълг, ако банките могат да докажат, че значителният размер на ипотечния дълг, който притежават, е с по-нисък риск. Както при всеки преход, има вероятност да мине време между ранните участници и останалата част от пазара, така че може да минат още няколко години, преди да видим навлизането на зелени ипотеки в масовия пазар.

Зелени облигации

Преходът от зависимостта от въглерод към нисковъглеродна икономика е сериозно предизвикателство. За да се постигне целта от 53 млрд. долара инвестиции в чиста енергия, необходими до 2035 г., за да се поддържа глобалното затопляне под две градуса, Международната енергийна агенция предлага да се използват няколко инструмента, един от които е зелени облигации. Зелените облигации могат да ускорят приемането на иновативни нови технологии, да финансират проекти, които осигуряват зелени работни места, и да насърчават икономическата и климатична устойчивост в регионите.

Зелените облигации са важни в сектора устойчиво строителство, защото дават възможност за набиране на капитал и инвестиции за нови и съществуващи проекти с ползи за околната среда. Те представляват всякакъв вид облигационен инструмент, при който постъпленията ще се използват изключително за частично или цялостно финансиране на нови или съществуващи допустими зелени проекти в съответствие с четири основни компонента.

Принципите зад зелените облигации представляват доброволни насоки за процеса, като препоръчват прозрачност и оповестяване за емитентите, което инвеститори, банки, инвестиционни банки, инвестиционни посредници и други пазарни участници могат да използват, за да разберат характеристиките на всяка отделна зелена облигация. Четирите основни компонента са разпределение на постъпленията, процес за оценка и подбор на проекти, управление на постъпленията и отчитане. От тях най-важната е разпределението на постъпленията към екологични проекти, включително и други свързани и поддържащи разходи, като например научноизследователска и развойна дейност, които трябва да бъдат описани в правната документация за инвестиционния инструмент.

Какви проекти се финансират от зелени облигации

Всички посочени зелени проекти трябва да предоставят ясни екологични придобивки, които следва да бъдат оценени и, където е възможно, количествено определени от емитента. Принципите за зелени облигации признават няколко широки категории за допустимост за екологични проекти с цел да се обърне внимание на ключови области от екологична гледна точка като изменението на климата, изчерпването на природните ресурси, загубата на биоразнообразие и замърсяването на въздуха, водите или почвата. Най-често използваните видове проекти, които се поддържат или се очаква да бъдат подкрепени от пазара на зелени облигации, включват следните категории:

• възобновяема енергия

• енергийна ефективност

• предотвратяване и контрол на замърсяването

• екологично устойчиво управление на живите природни ресурси и използване на земята

• опазване на сухоземното и водното биоразнообразие

• чист транспорт

• устойчиво управление на водите и отпадъчните води

• адаптиране към изменението на климата

• екологично ефективни продукти, производствени технологии и процеси

• зелени сгради, които отговарят на регионални, национални или международно признати стандарти или сертификати.

Какви са ползите

- Търсене и диверсификация на инвеститорите - инвеститорите все по-често изискват възможности за социално отговорни инвестиции (SRI) и изразяват силен апетит за зелени облигации. Докато инвеститорите на дребно изискват устойчиви инвестиции от своите брокери и мениджъри на фондове, институционалните инвеститори използват зелени облигации, за да отговорят на мандатите на ESG (околна среда, социални дейности, управление). В резултат на това издаването на зелени облигации привлече нови нови видове инвеститори, осигурявайки нов потенциален пазар.

- Активиране на проекти с по-ниска цена на капитала - зелените облигации са отличен начин за осигуряване на големи количества капитал в подкрепа на екологични инвестиции, които по друг начин може да не са налични или които могат да бъдат неикономични при използване на по-скъп капитал. Зелените облигации са подходящи за мащабни проекти за устойчивост като развитие на вятърна и слънчева енергия, които често изискват капиталови инвестиции преди приходите и които генерират умерени приходи за по-дълъг инвестиционен хоризонт.

- Лидерство - в обозримо бъдеще емитентите на зелени облигации са лидери в развитието на устойчивото развитие. Ранните участници ще проправят пътя за останалата част от пазара във финансирането на екологични проекти. От своя страна правителствените лидери могат да участват в работни групи и коалиции, които оформят пазара, разработват стандарти и осигуряват траен успех.

- Зелени облигации пред други опции - зелените облигации предлагат вълнуваща възможност както за инвеститорите, така и за емитентите да насърчат устойчив растеж, като същевременно водят инвестиционната общност. Зелените облигации предоставят няколко предимства пред други възможности за финансиране. Те осигуряват на институционалните инвеститори начини за достъп до устойчиви инвестиции на пазара с фиксиран доход с познат нискорисков инструмент. Издаването на този нововъзникващ тип защита изпраща силно, проактивно съобщение до заинтересованите страни, като същевременно привлича нова база за инвеститори. Зелените облигации също така предоставят на общините идеалната възможност да развият публично-частни партньорства, за да ускорят напредъка на новите технологии и енергийната ефективност.

Това са някои от тенденциите в зелените проекти. Има много възможности. Да не забравяме, че пазарът се променя - от една страна, с предлагане на нови опции, и от друга, с търсене на по-добри решения. Следващия път, като купувате имот, попитайте какви са му зелените характеристики - за да могат те да станат стандарт и за да живеем в по-добри условия с по-качествен продукт.

Обратно нагоре ↑