Сгради

Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД - Стара Загора

Споделяне

Фабрика за печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД - Стара Загора

Инвеститор: "АТЕ Пласт" ООД
Главен проектант: "Кордеел България" ЕАД
Главен изпълнител: "Кордеел България" ЕАД

Реализацията на новата производствена сграда на „Ате Пласт“ ООД е пример за успешно прилаганията от „Кордеел България“ design & build принцип. Известен още като „пълен инженеринг“, подходът обхваща комплексното проектиране и строителство и включва на първо място отговорността на строителя в рамките на пълния цикъл на обекта. Директната ангажираност на главния изпълнител през целия процес позволява минимализиране на рисковете за крайния клиент и оптимизация на строителството, функционалността, времето за изпълнение, устойчивостта и бюджета, постигайки краен резултат без аналог. През юни 2021 г. „Кордеел България“ ЕАД стартира проекта с изготвянето на задание, отразяващо нуждите и изискванията на клиента и разработването на архитектурна концепцията за новата производствена сграда. Обектът е разположен в урбанизираната територия на индустриална зона „ЗАГОРЕ“, Стара Загора, а реализацията на необходимото разширение на производствения капацитет на „Ате Пласт“ ООД приключи през септември 2022 г.

Компанията инвеститор е с основна дейност производство, ламиниране, конфекциониране и печат на гъвкави опаковки за хранителната промишленост. Сградата е проектирана и изградена изцяло съобразно специфичните и утвърдени от инвеститора технологични процеси, добри практики за санитарно-хигиенни норми и правила за пожарна безопасност и здраве по време на производствения процес.

1 / 2

2 / 2

Имотът, в който е ситуирана сградата, е с площ 20 657 кв.м. Основното застрояване е със застроена площ 6623 кв.м и разгъната застроена площ 6850 кв.м. Строежът се класифицира в първа категория съгласно чл. 137 от ЗУТ. Силуетът на сградата е подчинен изцяло на функцията и типичен за индустриалното строителство с правоъгълни едромащабни форми и изчистени архитектурни елементи. Сградата в обемно-пространствено отношение е композирана от два отделни обема - склад и производство, с височина 8,65 м, и долепен по-нисък обем с височина 5,8 м, в който са разположени административни помещения, технически и спомагателни помещения. И двата обема са решени със сглобяема стоманобетонова конструкция. В товаро-разтоварната зона е предвиден навес със стоманена конструкция, под който са обособени зона за пресконтейнери за отпадъци и товарно-разтоварна рампа за микробуси и двуосни камиони, обезпечена с ръчна товарна платформена система.

Във функционално отношение разпределението на сградата е съобразено с технологичния процес за печат на гъвкави опаковки, утвърден от инвеститора. Предвидени са склад за суровини, склад за мастила, зона за 3 броя флексопечатни машини, зона за обработка на основата за печат - ламиниране, конфекциониране и други, помещение за обработка на клишета за печат, склад готова продукция. Предвидени са и необходимите работни помещения за складови служители, организатори и отговорници за работния процес и административни служители, разположени в съответните зони на сградата с цел оптимален производствен процес. В товаро-разтоварната зона са предвидени общо четири товарни платформи с нивоизравнители, както и две секционни врати, осигуряващи директен достъп до складовите площи посредством външна автомобилна рампа. За обезпечаване на енергийните потребности на производствения процес в имота са проектирани и изградени трафопост с мощност 1350 kW и площадка за бутилкова инсталация с газ. Изградени са площадкови инсталации в целия имот, обезпечаващи и бъдещо разширение на производствените мощности в терена. Предвидени са и зони за служебен паркинг, контролно-пропускателни пунктове. Ажурна метална ограда е изградена по периметъра на имота, като са организирани две входно/изходни точки за имота, контролирани посредством автоматични плъзгащи се метални ажурни врати.

1 / 2

Ситуация

2 / 2

Партер

В проекта са интегрирани съвременни технологии за устойчиво и екологосъобразно бъдеще с оползотворяване на дъждовни води за нуждите на поливна система и предвидени паркоместа за електромобили. Предвидено е и покривно осветление, съчетаващо и противодимни люкове за димоотвеждане и ежедневна вентилация на помещенията. Върху покрива на сградата е предвидено изграждането на фотоволтаична инсталация. Проектирани и изградени са съвременни и енергоефективни инсталации за функциониране на съвременна високотехнологична производствена сграда.

Основен аспект е климатизирането на помещенията, което се осъществено с индивидуални топловъздушни апарати с външни VRF тела за покриването на топлинни и охладителни товари в двутръбно изпълнение на директно изпарение с хладилен агент. Енергоефективна система е интегрирана в производството, която в зимен режим оползотворява голяма част от топлия въздух, изхвърлящ се от технологично оборудване, като го рекуперират и изхвърлят над покрива. Пресният въздух минава през филтърна секция, рекуператор и след това се обработва и се нагнетява в помещението. В летен режим рекуператорът е снабден с байпас и топлият въздух от технологичното оборудване се изхвърля директно над покрива на сградата. За зона "Мастила за печатане на гъвкавите опаковки" иновативна технология се грижи за отоплението и охлаждането чрез взривозащитени топловъздушни апарати със самостоятелни външни VRF тела за покриването на топлинни и охладителни товари в двутръбно изпълнение на директно изпарение с хладилен агент със 100% пресен въздух.

Съвместната работа между екипа на „КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ръководството и служителите на „АТЕ ПЛАСТ“ ООД през целия процес на проектиране и строителство доведе до успешното реализиране на проекта и създаването на нова производствена база, осигуряваща съвременен производствен капацитет, допълващ и надграждащ портфолиото на инвеститора. Добре структурираната работа на обекта, обезпечаването на обекта с квалифициран човешки ресурс и механизация, регулярен съвместен контрол на строителния процес, осигурен със съвместните усилия на инвеститор и главен изпълнител, доведе до срочната реализация на проекта в извънредните обстоятелства на 2022 г. Предвидената в проекта зона за разширение на сградата е предпоставка за още един бъдещ успешен DESIGN&BUILD проект с участието на „КОРДЕЕЛ“ и „АТЕ ПЛАСТ“, който ще спомогне за допълнително развитие на производствения капацитет и утвърждаването на инвеститора като един от най-големите производители на гъвкави опаковки за хранителната промишленост в България и Европа. Изпълнявайки прецизни принципи на работа, екипът на „Кордеел България“ се фокусира в детайлното познаване на спецификата и характерните особености на бизнесите на своите клиенти и по този начин предоставя най-практичното сградно решение за техния бизнес.

 
Обратно нагоре ↑