Инфраструктура

ЕСРИ ГИС за зелени, устойчиви и умни градове

Къде са топлинните острови в града и какви ефективни мерки могат да се вземат за преодоляване на негативните последици от тях? Кои са най-подходящите места за разполагане на алтернативни енергийни източници и зелена инфраструктура? Каква е достъпността на жителите до градски, велосипеден и пешеходен транспорт и къде следва да се изгради допълнителна такава инфраструктура? Това са само малка част от стотиците въпроси, които са на дневен ред в усилията за зелена трансформация на градовете и постигане на „нулеви емисии“ в съответствие с целите на Зелената сделка на ЕС. Въпроси, за решаването, на които е необходимо събиране на огромни обеми от данни, извършване на различни анализи, моделиране и проиграване на сценарии посредством Географските информационни системи (ГИС).

ГИС технологиите осигуряват подход и платформа за синергия, както при анализирането на отделните аспекти на средата и в комбинация, така и при моделиране на сценарии за градското развитие. Те предоставят възможност за последващо дефиниране на политики, базирани на знание. Интегрираният поглед върху икономическите, социалните и екологичните аспекти, който Географските информационни системи осигуряват, е от ключово значение за постигане на устойчиво градско планиране и управление. Вече 50 години Есри ГИС платформата подпомага усилията на научни, държавни, общински и неправителствени организации не само за картографиране на състоянието на компонентите на околната среда и факторите на градската среда, но осигурява мощен и все по-лесен за използване софтуерен инструментариум за пространствени, транспортни, статистически и в реално време анализи, моделиране, онлайн комуникация и координация между заинтересованите страни. Есри ГИС технологиите се прилагат като основна платформа в много от европейските градове с цел зелена трансформация, постигане на устойчивост и повишаване качеството на живот на жителите. Така например, ArcGIS Urban се използва от стотици хиляди урбанисти и експерти по цял свят, тъй като дава възможност за проиграване на сценарии при градското планиране и проектиране посредством концепцията за Геодизайн, така че проектите да са екологично, икономически и социално устойчиви. Нещо повече - софтуерът позволява сътрудничество между всички заинтересовани страни, като позволява интеграция на данни от AutoCAD, BIM модели, както и параметрите от ОУП, кадастъра и др. Приложението ArcGIS Dashboard също е широко използвано при управление на градската среда, предоставяйки възможност за интеграция и мониторинг в реално време на данни от сензори, мониторингови станции и GPS устройства, включително следене на разнообразни показатели и параметри относно качеството на въздуха, трафика, полевите дейности и др. Есри ГИС платформата включва и много други приложения, сред които ArcGIS Field Maps и ArcGIS QuickCapture за теренно събиране на данни, които подпомагат оптимизирането на процесите и постигането на по-ефективно и интелигентно градско управление.

ГИС за зелена инфраструктура

Градовете консумират 78% от световната енергия и произвеждат повече от 60% от парниковите емисии. На помощ на градовете се явяват възможностите на ГИС за планиране най-подходящите места за разполагане и вид зелена инфраструктура или ВЕИ в зависимост от параметрите на средата и поставените цели. Мощните инструменти на ArcGIS платформата позволяват все по-лесно да се извършват анализ на градските топлинни острови, идентифициране на източниците на замърсяване на локално ниво, моделиране и оценка на разнообразни сценарии за преодоляване на негативните последици и подобряване качеството на живот и работа в града. Предложените планове могат да се публикуват бързо и лесно в уеб ГИС приложения, така че да са достъпни за всички заинтересовани страни с цел информиране, обществено обсъждане, получаване на обратна връзка и намиране на подкрепа за конкретните проекти за развитие на зелена инфраструктура. С уеб ГИС приложения гражданите също така могат да видят на практика къде се провеждат зелени инициативи и как могат да се включат в тях.

Как можем да създадем по-здрави градове?

С възможностите на Есри ГИС технологиите могат да се правят анализи и проиграват различни сценарии, така че градската среда да се развива устойчиво в посока по-здрави градове, включително чрез интелигентно зониране по отношение на автомобилен транспорт, отопление, зелени пространства и много други. Въпреки значителните подобрения в качеството на въздуха през последните години, замърсяването му все още е основен проблем в редица градове. Подобреното маршрутизиране на превозни средства спестява средства, увеличава удовлетвореността на гражданите и намалява въглеродните емисии. Агенцията „Transport for London (TfL)“ в Лондон, например, използва ArcGIS, за да предостави набор от схеми за намаляване на излагането на хората на вредни емисии и да подкрепи кампанията на кмета на града за създаване на здравословни улици. „Кметът на Лондон и TfL се ангажират да намалят въздействието на замърсяващите пътни превозни средства върху живота и здравето на хората в Лондон. Решенията, които TfL разработи с помощта на ArcGIS, му помагат да постигне тази жизненоважна цел.”, каза Джейми Краучър, ръководител на ГИС, Transport for London. Като се има предвид, че отоплителните сметки на сградите представляват повече от 50% от цялата консумирана енергия в Обединеното кралство, декарбонизацията на отоплението е основен приоритет за правителството на Обединеното кралство и Шотландия. Изследванията, проведени от greenspace scotland в Шотландия с помощта на пространствен анализ в ArcGIS, разкриха нови възможности за нисковъглеродни отоплителни решения, за да задоволят до 79% от градското търсене на отопление в Шотландия. Използвайки ArcGIS, организацията успява да изчисли потенциалния топлинен капацитет на зелените и сините пространства на Шотландия и след това да категоризира обекти за нисковъглеродни отоплителни решения според локализираното търсене на топлина. След това разпространява тази информация публично чрез интерактивни табла за управление в ArcGIS Online. „Инструментите на ArcGIS ни позволиха да анализираме големи обеми данни, свързани с енергията, до ниво на сградата, за да се справим с ключов географски проблем около нисковъглеродното топлоснабдяване. Работата укрепи нашата национална база от доказателства и повиши осведомеността за огромния потенциал на градските открити пространства за поддържане на нисковъглеродно отопление както в Глазгоу, така и в градска Шотландия", споделя Джули Проктър, главен изпълнителен директор, greenspace scotland.

ГИС за цифрова трансформация

Esri платформата предоставя възможности за прилагане на съвременните концепции за машинно обучение, изкуствен интелект и Internet на нещата за дигиталната трансформация на градското управление чрез ефективни процеси за планиране, анализ, провеждане на политики и мониторинг на резултата от програмите, проектите и мерките във всички направления на градското управление – от устройствено планиране, през екология и зелена система, до сигурност и здраве. Така например, Европейската агенция по околна среда прави своите анализи и следи напредъка на Европа по отношение на Зелената сделка именно върху Есри ГИС платформата.

ГИС за ангажираност, комуникация и координация

Есри ГИС технологията осигурява онлайн платформа за ефективна комуникация и координация между различните общински структури, както и с всички заинтересовани лица чрез ГИС портали, интерактивни карти, open data, хъбове и интегрирана работа в обща геопространствена среда, без необходимост от разменяне на отделни файлове и решаване на проблеми с актуалността на данните, несъвместимост на формати и др. Използването на ArcGIS Online и ArcGIS Hub предоставя модерен подход, който отговаря на информационните и технологични потребности на съвременното общество. На база Есри ГИС технологията е реализиран и порталът на ООН за целите за устойчиво развитие, създаден с цел по- добро сътрудничество и координация в посока постигане и мониторинг на изпълнението на 17- те глобални цели за устойчиво развитие.

Вижте статията в дигитален формат в брой 1/2022 на списание ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑