Продукти и технологии

Енергийните паспорти: Предизвикателствата на пътя към устойчивото строителство за "по-зелено" утре

Често се казва, че можете да измервате здравето на една икономика със здравето на нейния строителен сектор. Като се има предвид значението на сградите за постигане на въглеродно неутрална икономика, насърчаването на строителството под формата на обновяване на нашите отоплителни системи би донесло както икономически, така и екологични ползи за ЕС. Въздействието на пандемията от коронавирус беше сериозно върху всички сектори и отоплителната индустрия не беше изключение. Тъй като ЕС сега пренасочва усилията си към икономическo възстановяване, ние в "Амакс Газ" и в лицето на нашия партньор Immergas подкрепяме идеята, че икономическият стимул за подкрепа на гражданите да заменят старите си, неефективни отоплителни съоръжения би имал изключително положителен ефект не само на локално ниво, но и във всички краища на ЕС. Това същевременно ще ускори нашия преход към въглеродна неутралност на сградите до 2050 г. и в комбинация с декарбонизацията ще се постигне устойчив икономически растеж.

Вълната от обновяване на стари и неефективни отоплителни инсталации също би донесла икономии за жилищата. Новите системи осигуряват енергийна ефективност и икономии, което е особено важно за около 50 милиона европейски домакинства, живели в енергийна бедност преди кризата с COVID-19. Начинът, по който гледаме на домовете си, значително се промени, след като в Европа бяха наложени мерки за изолация и социална дистанция в различна степен. Политическите усилия на ЕС за стимулиране на икономиката и постигане на неутралност на въглерода отразява именно точно това - да помогнат в осигуряването на по-добри и по-ефективно отопляеми жилища.

Около 75% от 210-те милиона сгради в ЕС не са енергийно ефективни и 75% до 85% от тях ще продължат да се използват през 2050 г. Осигуряването на високоефективен и напълно декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. е голямо предизвикателство. Следователно качеството на енергийното обновяване на нашия сграден фонд е от първостепенно значение. Въпреки доказаната икономическа и техническа осъществимост на обновяването на сградите и въпреки ползите за обществото и околната среда, които може да донесе, процентите на обновяване са все още ниски и значително под очаквано ниво. Собствениците на сгради и потенциалните инвеститори са изправени пред множество бариери за подобряване на енергийните характеристики на своите сгради. Заедно с трудния достъп до финансиране една от най-много често цитираните бариери е липсата на знания за това какво да се прави, откъде да се започне и кои мерки да се приложат в кой ред.

Осигуряването на високоефективен и напълно декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. е голямо предизвикателство. Следователно качеството на енергийното обновяване на нашия сграден фонд е от първостепенно значение

ЗАЩО ЕНЕРГИЙНИ СЕРТИФИКАТИ

Ефективната политическа рамка е от решаващо значение за системното насочване на строителството към устойчиво развитие и за стимулиране възприемането на устойчиви строителни практики. Изграждането на енергийни стандарти и етикетирането е неделима част от тази рамка и ключов фактор за ускоряването на преминаването от конвенционални към устойчиви сгради с ниска към свръхниска консумация на енергия. Европейската комисия, която през юли тази година предложи цел за енергийна ефективност от 30% за 2030 г., и новият доклад на Института за ефективност на сградите в Европа (Buildings Performance Institute Europe - BPIE), анализиращ националните подходи за сертифициране на ефективността на сградите, определят енергийните сертификати като решаващи за „идентифициране, измерване, отчитане и оценка на пълните ползи от инвестициите в енергийна ефективност“.

Енергийният паспорт, известен още като сертификат за енергийни характеристики (Energy Performance Certificate – EPC), е важен инструмент за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Основната му цел е да служи като информационен инструмент за собствениците на сгради, наематели и брокери на недвижими имоти. Енергийният паспорт е качествен етикет, който позволява лесно сравнение на енергийните характеристики на различни сгради дори и от краен потребител, който не е непременно експерт. Освен това той може да бъде и мощен пазарен инструмент за създаване на търсене на енергийна ефективност в сградите чрез насочване на подобрения като критерий за вземане на решения при сделки с недвижими имоти и чрез предоставяне на препоръки за рентабилно или оптимално за разходите изпълнение по надграждане на енергията, което и съответно да повлияе на сградата.[1] Повечето държави - членки в ЕС, обаче все още се борят с общественото приемане и навлизане на пазара.

1 / 1

Около 75% от 210-те милиона сгради в ЕС не са енергийно ефективни и 75% до 85% от тях ще продължат да се използват през  2050 г.

ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕТРИФИКАТ КАТО МЯРКА ЗА СПРАВЯНЕ С ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ

Въпреки че няма установена дефиниция на ЕС за енергийна бедност, терминът се отнася до липсата на адекватни основни услуги като топлина, охлаждане, осветление и енергия. Това може да бъде причинено от ниски доходи, високи енергийни разходи и високо потребление на енергия (особено причинени от неефективни строителни компоненти или уреди) или комбинация от всичко това. Неефективните сгради с ниска изолация и некачествени стени и покриви могат да изострят невъзможността да се поддържат минимални нива на комфорт и да се покрият енергийните разходи.  [2]

Според Националната стратегия за енергийна ефективност на България, публикувана за обществено обсъждане през юли т.г., продажбата и отдаването под наем на имоти ще може да се осъществява само след представяне на енергиен паспорт за съответното жилище от 2022 г. Това цели да повиши ангажираността на собствениците на сгради чрез стимули и санкции за изготвянето на енергийни паспорти на сградите и същевременно тези, които са санирани и са постигнали висока енергийна ефективност, ще разполагат с по-висок клас и ще бъдат по-привлекателни за потенциална продажба. От анализа на жилищния фонд, представен в стратегията, също става ясно, че основният разход на енергия в имотите е разходът за отопление, който е почти 80%, а прегледът на потреблението на енергия по енергоносители показва, че потреблението е небалансирано, със съществен дял на неекологични енергоносители.

Всички тези факти сами говорят защо ефективните действия за облекчаване на енергийната бедност трябва да включват мерки за енергийна ефективност заедно с мерките за социална политика, взимайки под внимание по-широките здравни, обществени и икономически ползи от обновяването. Описаните по-долу примери илюстрират това.

В Италия е задължително изискването на минимум 50% от общата произведена енергия за отопление, охлаждане и битова гореща вода да бъде от възобновяем източник – като например соларна система, термопомпа или хибридна система. Инициативата Superbonus, от друга страна, дава възможност за замяна на старата неефективна отоплителна система с централизирана технология за кондензация или термопомпен уред (включват се например хибридни термопомпи, интегрирани системи, фотоволтаични системи и други зелени източници), осигурявайки на потребителите да получат 110% възстановяване на покупната цена на отоплителната си система чрез петгодишни данъчни облекчения. Данъчното предимство се прилага за ремонтни дейности, които се таксуват от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. Потребителите също имат възможност да получат отстъпка до 100% върху покупната цена на отоплителна система директно чрез инсталатора на системата, който от своя страна става новият носител на кредита и може да кандидатства за данъчни облекчения. Като алтернатива потребителите могат да кандидатстват за получаване на възстановяване до 100% чрез „кредитна карта“ на инсталатора на отоплителната система, банка или друга трета страна. В този случай кредитът се продава или предава на нов приносител.

Италианският Superbonus е инициатива, от която печелят всички - както италианското правителство, така и потребителите. Финансовите ползи от Superbonus подтикват италианците да инсталират зелени енергийни източници, като осигуряват на потребителите по-лесен достъп до устойчиво и ефективно отопление, и същевременно означава, че правителството намалява производството на въглерод в жилищния сектор и намалява зависимостта на страната от изкопаеми горива.

Затова и Immergas е фокусирал усилията си върху термопомпените иновации и интегрираните системи, по конкретно  върху хибридната термопомпена технология. Основните предимства на тези системи са икономичостта и гъвкавостта в отоплителния сезон, както и удобството да изпълняват три основни функции в едно – отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода. Интелигентността на хибридната термопомпа се изразява в това, че тя автоматично избира по-икономичния източник към конкретния момент – природен газ или електричество, в зависимост външните атмосферни условия и нуждите на инсталацията. Всеки киловат електроенергия, използвана от хибридната термопомпа, генерира 3 до 4 пъти повече от възобновяемата топлина от външния въздух, което осигурява изключителна енергийна ефективност. Хибридната термопомпена система може да бъде до 35% по-ефективна от газовия котел, което води до значително енергоспестяване, възвращаемост на инвестиционните разходи и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Производителят Immergas е фокусирал усилията си върху термопомпените иновации и интегрираните системи, по-конкретно върху хибридната термопомпена технология

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложенията на енергийните сертификати са ключови моменти в жизнения цикъл на сградата (например отдаване под наем, продажба, промяна на предназначението, разширение, ремонт или поддръжка), при които извършването на енергийни обновления би било по-малко разрушително и икономически по-изгодно, отколкото в други моменти, тъй като реконструкцията или обновлението в сградата биха се случили независимо от това. [3]  Възползването от тези случаи би било много по-рентабилно и би улеснило инвестиционните решения за предприемане на дейности по енергийно обновяване. Те могат да бъдат подтикнати от практически възможности, лични обстоятелства или промяна на собствеността, както и неочаквани събития като пожар, земетресение или наводнение. Това, от друга страна, би предоставило допълнителни предимства като подобрено качество на въздуха в помещенията с положително въздействие върху комфорта, здравето и производителността ни.

Налице е ясна връзка между качеството на сградата (офис, училище, фабрика и т.н.) и броя на болничните дни (отсъствия). Проучванията съобщават, че по-добрата сграда може да доведе до 0,4-1,5 по-малко болнични дни на служител годишно [4], докато друго проучване заключава, че всяко 1 евро, инвестирано в изолация, води до 0,78 евро обезщетение при намалени болнични дни [5]. По-добрата сграда може също да подобри производителността с 11-16% в офисите и 13-20% в училищата поради по-доброто качество на въздуха, топлинния комфорт, светлината (електрическа и естествена), акустиката и контрола [6]. Насърчаването на екологичните ползи от подобренията на енергийната ефективност по отношение на намалените емисии на въглерод и използването на енергия може да подобри връзките с обществеността с подобрена организационна репутация.

За да се гарантират очакваните резултати, политиките, идентифициращи задействащите точки, могат да бъдат съобразени с типа сграда (например еднофамилни сгради срещу многофамилни сгради, училища и детски градини срещу офис сгради и др.), придружени от допълнителни целеви мерки, насърчаващи дълбоко обновяване (като паспорти за обновяване на сгради и минимални изисквания за енергийни характеристики за конкретни типове сгради като търговски и обществени) и съответно правилното им интегриране в средносрочното и дългосрочното планиране [2].

Пример в това отношение е политиката на Полша. В Полша в случай на ремонт на сгради реконструираните елементи трябва да отговарят на съществуващите нива на топлоизолация за нови сгради. Например, ако външната стена е възстановена, тя трябва да бъде изолирана, съобразявайки се с текущите изисквания за U-стойност.

Във Франция законът за енергиен преход за екологичен растеж предвижда задължение за обновяване на частния жилищен сектор, чиято първична консумация на енергия надвишава 330 kWh/m2. Това се отразява на всички сгради с рейтинг на енергийните характеристики в някоя от двете най-ниски честотни ленти, F или G. Тези сгради, както наети, така и заети от собственици, трябва да бъдат реновирани, както следва:

• До 2025 г. всички сгради от клас F и G трябва да бъдат реновирани. Подобренията трябва да са близо до изпълнение на нова сграда.

• До 2050 г. всички сгради трябва да бъдат в клас A или B (въз основа на френския EPC), достигайки ниво на ниска енергийност

Друг пример, отново в Италия, в автономната провинция Болцано, от 2019 г. на собствениците на сгради е разрешено да разширяват повърхността на жилището си с до 20% или до 200 кв.м, но само ако обновената сграда постига енергийна нужда от отопление под 70kWh/кв.м годишно. Това допълнително стимулира собствениците на сгради да се насочат към енергийно ефективни източници на енергия.

1 / 2

2 / 2

СТРОИТЕЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Докато европейските сгради са уникални и разнообразни и отразяват културата на нашия континент, много от тях също са стари и неефективни. Те са отговорни за около 40% от общото потребление на енергия в ЕС и 36% от емисиите на парникови газове от енергията. Обновяването на сградите е от решаващо значение за справяне с този проблем, за постигане целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за превръщането на Европа в климатично неутрална до 2050 г., както и за повишаване на устойчивостта на климатичните въздействия.

Днес обновяването намалява консумацията на енергия на сградите само с 1% годишно. Сериозните ремонти, които подобряват енергийните характеристики на сграда с поне 60%, се извършват годишно само в 0.2% от сградния фонд и само в една пета от случаите енергийната ефективност се подобрява значително. Обновените домове, които са енергийно и ресурсно ефективни, ще намалят сметките ни за енергия, като същевременно подобрят нашето здраве, комфорт и благосъстояние. Обновяването е възможност за 34-те милиона европейци, които не могат да си позволят да поддържат дома си адекватно топъл, да се справят с енергийната бедност [7].

За да се оптимизират енергийните характеристики на сградите има ясна необходимост не само да се гледат външната „опаковка“ и енергийният източник, но и пълното използване на потенциала на техническите сградни системи, дигитализацията, саморегулиращите се устройства и автоматизацията на сградите. Фокусирането върху модернизацията може да помогне за повишаване на потенциала за ефективност, интегриране на нови компоненти като инфраструктура за зареждане на електронни превозни средства и осигуряване на сгради, които са по-приспособими към нуждите на обитателите.

Фокусирането върху модернизацията може да помогне за повишаване на потенциала за ефективност, интегриране на нови компоненти като инфраструктура за зареждане на електронни превозни средства и осигуряване на сгради, които са по-приспособими към нуждите на обитателите

СТРОИТЕЛНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

Докато европейските сгради са уникални и разнообразни и отразяват културата на нашия континент, много от тях също са стари и неефективни. Те са отговорни за около 40% от общото потребление на енергия в ЕС и 36% от емисиите на парникови газове от енергията. Обновяването на сградите е от решаващо значение за справяне с този проблем, за постигане целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за превръщането на Европа в климатично неутрална до 2050 г., както и за повишаване на устойчивостта на климатичните въздействия.

Днес обновяването намалява консумацията на енергия на сградите само с 1% годишно. Сериозните ремонти, които подобряват енергийните характеристики на сграда с поне 60%, се извършват годишно само в 0.2% от сградния фонд и само в една пета от случаите енергийната ефективност се подобрява значително. Обновените домове, които са енергийно и ресурсно ефективни, ще намалят сметките ни за енергия, като същевременно подобрят нашето здраве, комфорт и благосъстояние. Обновяването е възможност за 34-те милиона европейци, които не могат да си позволят да поддържат дома си адекватно топъл, да се справят с енергийната бедност [7].

За да се оптимизират енергийните характеристики на сградите има ясна необходимост не само да се гледат външната „опаковка“ и енергийният източник, но и пълното използване на потенциала на техническите сградни системи, дигитализацията, саморегулиращите се устройства и автоматизацията на сградите. Фокусирането върху модернизацията може да помогне за повишаване на потенциала за ефективност, интегриране на нови компоненти като инфраструктура за зареждане на електронни превозни средства и осигуряване на сгради, които са по-приспособими към нуждите на обитателите.

Обновените домове, които са енергийно и ресурсно ефективни, ще намалят сметките ни за енергия, като същевременно подобрят нашето здраве, комфорт и благосъстояние. Обновяването е възможност за 34-те милиона европейци, които не могат да си позволят да поддържат дома си адекватно топъл, да се справят с енергийната бедност

Интелигентен индикатор за готовност (2018)

Взискателността на средата подтикна комисията да разработи незадължителна обща схема на ЕС за оценка на интелигентната готовност на сграда до 31 декември 2019 г., която все още е в процес на определяне. Това включва както дефиниция, така и методология, на която ще се основават изчисленията. Според Директивата за енергийни характеристики на сградите (Energy Performance Building Directive – EPBD) рейтингът на интелигентна сграда „ще се основава на оценка на способностите на сградата или на това сградата да адаптира своята работа към нуждите на обитателя и мрежата, подобрявайки енергийната ефективност.”

Предложението за интелигентен индикатор за готовност (Smart Readiness Indicator - SRI) показва потенциалната интелигентност на даден имот чрез оценка на „нивото на функционалност“ на различни услуги на сграда. Тези услуги са групирани в 10 категории: (i) отопление, (ii) битова гореща вода, (iii) охлаждане, (iv) механична вентилация, (v) осветление, (vi) динамична обвивка на сградата, (vii) производство на енергия, (viii) управление от страна на търсенето, (ix) зареждане на електрически превозни средства и (x) наблюдение и контрол.

Предполага се по-високо ниво на функционалност, което да осигури по-благоприятно въздействие на потребителите на сградата и/или свързаната мрежа. Колкото по-умни са услугите, толкова по-висок е резултатът на този индикатор [8]. Интелигентният индикатор за готовност трябва да даде възможност на крайния потребител (собственик на сграда, обитател или инвеститор) да разбере какви услуги може да предостави сградата и да допринесе за интеграцията на строителния сектор в електрическата мрежа и пазари. Целта му е да повиши осведомеността относно интелигентните технологии в сградите, да мотивира потребителите да инвестират в своите сгради и да подкрепи внедряването на технологични иновации в строителния сектор [9].

Интелигентните технологии в сградите са от решаващо значение за ефективната декарбонизация на строителния и енергийния сектор. Сградите могат да функционират като високоефективни микроенергийни центрове, които консумират, произвеждат, съхраняват и доставят енергия, правейки системата по-гъвкава и ефективна [10]. Това ще им позволи да помогнат за балансирането на бъдещата енергийна система, характеризираща се с голям дял променливи възобновяеми източници, в отговор на търсенето и осигуряването на здравословна и комфортна среда за живот и работа на обитателите.

За повече информация относно интеграцията на енергийно ефективни системи във вашия жилищен, обществен или индустриален проект, моля, свържете се с фирма "Амакс Газ" ООД, официален представител на Immergas за България.

Обратно нагоре ↑