Инфраструктура

Да поговорим отново за развитието на градовете

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка

Бъдещето на нашата планета ще се определя от начина, по който изграждаме нашите градове.

И докато кризата, предизвикана от КОВИД-19, продължава да нанася вреди на икономиките по цял свят, публичните бюджети търпят съкращения, а множество урбанистични проекти се отменят. Градовете вече не разполагат с достатъчно финансиране за започване на проекти, свързани с  намаляване на замърсяването на въздуха, защита на пътищата от наводнения или подобряване на качеството на питейната вода. Сега градовете потребяват повече от две трети от световната енергия и другите ресурси, като този процент расте с нарастването на тяхното население.

Градовете са основните центрове на заетост, търговия и иновации. Те са двигателите на икономическия растеж. Те определят по-голямата част от културния облик и идентичността на дадена страна. В България 75% от населението живеят в градските зони. По-голямата част от икономическата продукция на страната се генерира в седемте най-големи града. 

Подкрепата за развитието на градовете в България ще подпомогне икономика на страната в настоящия момент и ще я подготви за множество предизвикателства за в бъдеще. Проектите за градска инфраструктура изискват много време за планиране и изпълнение и не могат да се променят бързо - затова е нужно да обмислим това правилно още от самото начало.  Сега е моментът да поговорим отново за урбанизацията.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) оказва подкрепа на България от 1992 г. Затова знаем, че българските градове се нуждаят от още много инвестиции. Техническата помощ и консултантската подкрепа могат да помогнат за идентифицирането, подготовката и изпълнението на тези проекти. Инвестициите ще спомогнат за стимулиране на българската икономика, поради което ЕИБ работи усилено за разширяване на дейността си в много градове в страната.

Справедлив преход за всички

Преходът към устойчиво, нисковъглеродно общество ще доведе до значителни промени в нашите икономики и начина ни на живот. Трябва да направим огромни инвестиции в модернизацията на градовете и в преустановяване използването на изкопаеми горива. Това изисква значителни промени в областта на транспорта, потреблението на енергия, производството на електроенергия и промишленото производство. Това представлява и огромна възможност да повишим конкурентоспособността на нашата индустрия, да създадем работни места и да осигурим ръст на икономиката.

Преходът към зелено общество няма да бъде лесен. Не всички региони и сектори имат една и съща стартова позиция. Трябва да гарантираме, че преходът няма да навреди на някои сегменти на обществото, докато помага на други. Никой не бива да бъде изоставен, когато браншовете се променят, а работните места се развиват. Необходимо е да създадем нови браншове и да предложим повече възможности за обучение, за да помогнем на всеки да извърши прехода успешно.

Подпомагането на икономиката и насърчаването на социалното сближаване са ключови елементи от мисията на Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия и ЕИБ ще продължат да работят съвместно в подкрепа на сближаването в рамките на Европейския съюз. Тъй като сме банката на ЕС в областта на климата, за нас екологичните цели вървят ръка за ръка с икономическото развитие и социалното сближаване.

Например в миннодобивния район около град Пловдив от дълги години KЦM преработва метали, предимно цинк и олово. Сега компанията модернизира дейността си, за да обработва металите по-ефективно, да опазва здравето на своите 1500 служители и да спазва по-строгите екологични разпоредби. През 2019 г. ЕИБ сключи договор за заем с КЦМ в размер на 65 млн. евро за модернизация на производствените процеси и увеличаване усвояването на цинк и олово от рециклирани материали като акумулатори, пепел от пещи и оксиди вместо добиването на нови метали. Заемът е подкрепен от Европейския фонд за стратегически инвестиции, тъй като той подпомага иновативно предприятие, което е единственият доставчик на олово и цинк в Централна и Югоизточна Европа.

Проектът на КЦМ включва инвестиции в нов завод за рафиниране на олово и инсталация за цинкова електролиза, заместващи съществуващи мощности, и модернизация на съоръжения за рециклиране на цинк, в резултат на което се намаляват производствените разходи, подобряват се екологичните показатели, нарастват обемите на рециклирани отпадъци, съдържащи олово и цинк, и се подобряват условията на труд.

Действия в областта на климата

За да помогнем на градовете и регионите да намалят въглеродните емисии, трябва да подкрепим нови отрасли, които не вредят на климата. Трябва да подкрепяме изследователската и развойната дейност и да подпомогнем навлизането на повече иновативни технологии на пазара. Това не само опазва климата, но и създава работни места и укрепва икономиката.

ЕИБ засилва своята техническа и финансова консултантска подкрепа, за да помага на клиентите да финансират своите нови идеи и да се развиват. Добър пример за подобна подкрепа е планът на Стара Загора за изграждане на лаборатория за виртуална реалност и модернизиране на първия Център за дигитални иновации в страната. Нашите експерти от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси помагат за успеха на този проект, като същевременно намаляват финансовия риск.

Градските и регионалните власти в Европа осъзнават, че екологосъобразните политики носят незабавни ползи за качеството на живот и за икономиката. Например ЕИБ помага на България да подобри водоснабдяването си. Този проект ще намали драстично загубите, тъй като половината от всеки литър вода, която влиза в тръбите, се “губи” поради течове или други проблеми. По линия на подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, познато като PASSA, ЕИБ ще предостави технически консултации за разработването на проекти с прогнозна стойност 1 млрд. евро, предназначени за водния сектор в цялата страна. 

Консултантска помощ

Градовете в Европейския съюз често срещат затруднения при инфраструктурните проекти, защото нямат познания за планирането на проектите и не могат да си осигурят правилното финансиране през ранните етапи от развитието на проектите. От много години ЕИБ предлага консултантска подкрепа на градовете в България. Страната е един от най-големите бенефициенти на подкрепата, предлагана от ЕИБ за технически и финансови консултации. Съвместната помощ за подпомагане на проекти в европейските региони, позната като JASPERS, помага на българските власти да изготвят проекти, подкрепяни от структурните и инвестиционните фондове на ЕС. Много от тези проекти включват отпускане на заеми от ЕИБ.

Добър пример за проект по линия на JASPERS е столичното метро, което също получи финансиране от ЕИБ. Заедно с Европейската комисия ние консултираме и проект за подобряване на достъпа до спешна медицинска помощ, дори и в отдалечените райони. Екип на JASPERS бе включен на ранен етап, за да помогне при структурирането и подготовката на този проект. По линия на JASPERS са изпълнени 130 консултантски задания в публичния сектор в България, като е оказана подкрепа на 99 проекта с обща инвестиционна стойност над 9 млрд. евро.

Тази година Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси на ЕИБ одобри проект за техническа помощ на Бургас при подготовката на проект за изграждане на първата детска болница в България. Центърът ще помогне за изготвяне на предпроектното проучване и идейните проекти за болницата. Новата болница ще използва технологии с нулеви емисии и ще бъде свързана с бургаската университетска болница. Това е пример за постоянното сътрудничество на центъра с "Фонд Мениджър на финансови инструменти в България" (ФМФИБ) с цел подобряване на проектите за градска инфраструктура и подпомагане на научните изследвания и иновации чрез европейските фондове.

 

ЕИБ и "Прокредитбанк България" разширяват подкрепата си за малки и средни предприятия и насърчават дейностите в полза на екологията в България

Повече дейности в цялата страна

От началото на своята дейност в България ЕИБ е предоставила 5.5 млрд. евро за проекти, които намаляват регионалните различия, повишават жизнения стандарт на хората и правят предприятията по-конкурентоспособни. Банката финансира изграждането на пътища, както и разширяването на летище София. Освен това помогнахме на София при разработването на интегрирана система за управление на отпадъците, която допринася за развитието на кръговата икономика, намалява емисиите от парникови газове и произвежда възобновяема енергия.

Сега целта ни е да реализираме повече дейности извън София. Това лято одобрихме заем за Фонда за органите на местното самоуправление в България, т.нар. Фонд ФЛАГ, в подкрепа на обновлението на градовете в цялата страна. Така ще бъдат допълнени други дейности, подкрепяни от Фонда за градско развитие за периода 2014 - 2020 г., който се финансира с европейски средства. По този начин се осигурява по-голямо финансиране, но също така и се разширява географският обхват на нашата работа. Това е уникална възможност да се помогне на малките градове за подобряване на транспорта, енергийната ефективност, опазването на околната среда, социалните дейности, туризма и водоснабдителните или канализационните им системи.

През януари 2020 г. ЕИБ, ФМФИБ и Фонд ФЛАГ се споразумяха да създадат Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Така ще бъде изграден нов механизъм за сътрудничество и ще бъде осигурено още по-голямо финансиране за развитието на градовете в България. Това е ярък пример за сътрудничеството, необходимо за бързото изпълнение на общинските проекти и подобряване на качеството на живот в цялата страна.

Освен това ЕИБ ще продължи да подкрепя малките и големите предприятия, като отдава приоритет на иновациите. През 2019 г. групата на ЕИБ помогна на 3800 дружества и подкрепи близо 80 000 работни места в България.

Докато възстановяваме нашите общества и предприятия след кризата, предизвикана от КОВИД-19, трябва да обърнем специално внимание на градското развитие и да се уверим, че изграждаме градове, които ще процъфтяват както днес, така и в далечното бъдеще. Каня ви да се присъедините към нас в тази дейност, която носи ползи за всички. 

Пълният текст - в брой 5 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑