Градът

Арх. Здравко Здравков: Качеството на градската среда е критерий за комфорта на обитаване

арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община

- Арх. Здравков, каква е вашата равносметка за успешна работа след 7 години като главен архитект на столицата?

- През последните 7 години под мое ръководство в Направление „Архитектура и градоустройство“ в СО се реализираха десетки мащабни проекти за подобряване на градската среда, пешеходната свързаност, мобилността, социалната и техническата инфраструктура. В работата ми като главен архитект се изправих се пред поредица от нови предизвикателства, включително тези, свързани с опазването на сградите, представляващи недвижими културни ценности, зелената система и разбира се, със задължителната промяна в нагласата ни към ежедневните „трудови” пътувания. През тези години трябваше да се съобразя и с множество непредвидени фактори – обявеното извънредно положение през 2020 г. заради COVID-19, довело до огромен спад не само в приходите на Столичната община, но и в последвалите инфлационни процеси, както и множеството съпътстващи непредвидени разходи, свързани с осигуряване изпълнението на противоепидемичните мерки, включително и значителното намаляване на придвижванията с градски транспорт (за сметка на личните превозни средства).

Считам за огромен успех приетите промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) през 2018 г., целящи ограничаване на неконтролируемия инвестиционен натиск върху територията и премахване възможностите за спекулативно надвишаване на устройствените параметри. Законопроектът, подкрепен от г-жа Фандъкова, бе насочен изцяло към подобряване на контрола в пространственото развитие на столицата и даде възможност за създаване на нови подзаконови актове, касаещи транспортно-комуникационното обезпечаване, облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Вследствие през декември 2020 г. с пълно мнозинство Столичният общински съвет прие и Наредбата за градската среда на СО, която за пръв път регламентира естетически изисквания към оформянето на публичните пространства. Тази наредба представлява нов управленски инструмент, с който общината ще може да прилага мерки за подобряване на облика на града по съвременен начин, като използва механизми и примери от водещите европейски практики.

През 2019 г. под мое ръководство в Направление „Архитектура и градоустройство“ се проведе най-значимият в последните десетилетия международен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя“. Авторитетното жури определи за победител в конкурса италианското Студио ФУКСАС. Проектът на арх. Масимилиано Фуксас бе избран заради професионалното отношение към контекста и предложените съвременни градоустройствени намеси. Реконструкцията на площад „Света Неделя“ предвижда изцяло ново функционално зониране на пространството. Голямо значение е отредено на създаването на две нови пешеходни направления, които съответстват съответно на доминиращите зрителни и исторически оси – оста север-юг и оста изток-запад. Предлагат се създаването на малък градски парк в западната част на площада, наземна и подземни връзки с Ларгото и премахване на архитектурните наслоения от последните години.

Но истинската ми битка беше свързана с дигитализацията и подобряването на процесите на администриране в управлението на територията на СО, както и трансформацията на всички услуги. В рамките на България това бе пилотен проект, който обхваща онлайн подаването на заявления за разрешение за строеж, разрешение за поставяне, виза за проектиране, удостоверение за устройствен статут и др. Новите дигитални услуги позволяват изцяло електронно заявяване, проследяване за статуса на обработка на документа, както и електронно получаване на готовия резултат. Всеки, предприемал някакво строителство, знае, че една от най-мъчителните процедури е промяната в подробния устройствен план. Дори „срещането“ на данни от различни институции понякога е мисия невъзможна. През 2022 г. бяха разработени и въведени 17 броя нови електронни услуги, свързани с разрешаване на устройствена процедура за изработване на подробен устройствен план (ПУП) и процедура за одобряване на ПУП от главния архитект на СО. По този начин се поддържат в актуално състояние и публичните електронни регистри, като всеки административен акт е георефериран – отбелязано е местоположението на имота и/или обхватът на разработката на карта. Картната основа на портала се надгради неколкократно с добавени слоеве, свързани с данни от ОУП, регулационни и застроителни планове, кадастрална карта, схеми и др. Базата данни на НАГ към момента се състои от повече от 420 000 файла.

- Реабилитацията на компактния град - това ли е най-големият приоритет и най-големият ви успех?

- За изминалите три десетилетия осъзнахме, че не количествените, а качествените показатели са в основата на по-добрата среда за живот. Промяната на начина на обитаване, по-специално не наличието на повече притежавана площ, а качеството на обкръжаващата ни среда и човешкият мащаб, наличието в непосредствена близост на градски парк, социална и инженерна инфраструктура, достъпност до спирките на МГТ все по-трайно променят и модела за търсене на нови домове.

За да преосмисли своето бъдещо развитие, София трябваше внимателно да преразгледа досегашното развитие на територията си и посредством потенциала на терените с отпаднала необходимост да заложи на тях за дългосрочно енергийно и транспортно независимо урбанистично ревитализиране. Това не може да стане единствено на база силната собствена воля на градското ръководство, а следва да се преразгледа механизмът на публично-частните партньорства (ПЧП) за привличане на предприемачи и бизнес на база ясни правила и с ръководната роля на ГРАДА.

Пространственото развитие в бъдеще следва да се обвърже с ясна икономическа логика, като първоначално се направи анализ на всички възможни територии с подходящ потенциал, като в изменението на ОУП се предложи „изнасяне” на терени, характеризиращи се с несвойствени дейности, по периферията. След тази оценка на ИНТЕРИОРНИЯ РЕСУРС следва да се катализират и необходимите градски промени.

- "Визия за София" направи комплексен анализ на столицата - как най-успешно се прилагат данните за развитието на столичния град?

- Всички приети за последните години 7 стратегически документа, свързани с развитието на СО, доказват факта, че общинското ръководство се старае чрез своите програми и конкретни проекти да поддържа едно постоянно ниво на устойчив растеж, с внимание към мерките за компактно развитие и съхраняване и възстановяване на биологичното разнообразие. Важен е и фактът, че обществото ни днес ясно осъзнава, че ефективният просперитет на града се основава на отворен и прозрачен процес с активно включване на гражданите и всички заинтересовани страни (СО, представители на бизнеса, граждански сдружения, НПО и др.).

Така още в най-ранна фаза на планиране пред нас като професионалисти се налага да посочим отговорите на следните три въпроса:

- Какъв ще е векторът на урбанизация на променящата се София след 2023 г.?

- Кои са онези законови промени, които да създадат устройствените инструменти за провеждане на активна и пълноценна пространствена политика от страна на градското ръководство?

- Какво и кой ще инициира най-големите проекти за бъдещото градско развитие и ревитализация – ПАЗАРЪТ или ГРАДЪТ?

Отговорите на тези въпроси могат да бъдат дадени само чрез задълбоченото изследване на действащите до момента стратегически документи и регулаторни механизми в сферата на устройственото планиране и чрез анализиране на реализираните параметри в зоните, предмет на инвестиционна активност през изтеклото десетилетие. По този начин управлението в София ще има възможност да излъчи ясен сигнал относно необходимостта от задължителни промени във всеки район – най-често чрез устройствените параметри и стимулиране на една или повече градски функции или обратно, с ограничаване развитието на преобладаващата функция с оглед преодоляване на бъдещото й компрометиране.

- На какъв етап е подготовката на цялостната актуализация на Общия устройствен план на столицата?

- Действащото Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на Столичната община, прието с Решение №960 от 16 декември 2009 г. на Министерския съвет, е безусловно най-значимото и положително явление в процесите на планиране и управление на териториите в столицата. Във висока степен то успя да регулира строителните дейности, да възпрепятства стремежа към максимална финансова изгода, да оптимизира рамката на инвестиционните инициативи, да приоритизира определени социални потребности и интереси.

В условията на уникален за историята ни преход от централизирана икономика и автократично държавно управление към пазарно стопанство и управленски плурализъм в България протекоха успоредни, но и безпрецедентни процеси на възстановяване на частната собственост, както и създаването на обвързаните с тази политика поредица от реституционни закони, оказали абсолютно негативно влияние върху градското развитие в условията на пазарна икономика. Но и неопровержим факт е, че ОУП предостави на общинските управленски структури немалко регулативни лостове в процесите на териториалното устройство на столицата и овладя един хаотичен процес в развитието на града.

През 2020 г. обаче Конституционният съд премахна „недосегаемостта“ на общите устройствени планове, закрепена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които до този момент не подлежаха на съдебен контрол. И тук следва един много важен въпрос, който трябва да си зададем - дали при едно бъдещо изменение в ОУП няма да бъдем изправени пред угрозата да загубим редица от защитените вече публични мероприятия.

Трябва да си дадем ясна сметка, че общият план е предвидил огромен брой имоти, които да бъдат отредени за паркове, градини и озеленени площи, които все още са частна собственост, и ако ние противопоставим собствениците им срещу цялото общество, бихме рискували да се лишим от значителна част от тези терени. И в тази връзка считам, че ИОУП 2009 на града е стабилизирал тези „крехки“ взаимоотношения и ние трябва да направим следващата намеса само там, където планът не работи добре – на принципа на акупунктурата.

В международния конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Св. Неделя“ авторитетното жури определи за победител в конкурса италианското Студио ФУКСАС

- В коя посока ще се развива столичният град за комфортно обитаване и жилищно застрояване - мястото на северните територии и изчерпан ли е потенциалът на южните територии?

- Тенденциите от последните години за постоянно нарастващо потребление на нови жилища извън рамките на компактния град, характеризиращо се с бърза трансформация на неурбанизираните територии по периферията, доведоха до трайно разрастване на столицата, без да бъдат отчетени последиците върху околната среда, социална сегрегация и проблемите в общата градска мобилност и инженерната инфраструктура. Ревитализацията на изоставените и маргинализирани зони най-вече в северните територии се явява като основна алтернатива, която може да преодолее тези проблеми и да допринесе за създаване на по-устойчив и компактен град. За да се подкрепи тази пространствена стратегия, е необходимо да се разработят поредица от насърчаващи инструменти, специално адаптирани към „интериорни” проекти на територията на СО.

За да преосмисли своето бъдещо развитие, София следва внимателно да преразгледа досегашното развитие на територията си и посредством потенциала на терените с отпаднала необходимост да заложи на тях за дългосрочно енергийно и транспортно независимо урбанистично ревитализиране. Затова трябва да потърсим скритите пространствени ресурси на града, като се преразгледат съществуващите 26 производствени зони, локализирани около железопътните ареали и входно-изходните ни магистрали. Голяма част от тези зони днес са с отпаднала необходимост и са следствие на „индустриализацията“ на София, проведена през втората половина на XX век. Те често са неприветливи, понякога и силно маргинализирани, неотговарящи на съвременните градоустройствени изисквания, но са с изградена техническа инфраструктура и дори чисто топографски се намират на перфектни локации. Считам, че е целесъобразно да преместим фокуса си на урбанистично развитие към скрития „интериорен“ потенциал на тези терени.

- Как се развиват бизнес сититата в София и какви са предизвикателствата пред тези райони?

- През последните десетилетия сме свидетели на постоянно нарастване на територията на компактния град, провокирано до голяма степен и от бурния икономически растеж на СО, който в последните години доведе до факта, че брутният вътрешен продукт (БВП) на града е близо до 60 млрд. лв. за 2022 г. В същото време тук се предлага и най-големият пазар на труда, който се провокира от съществуващия човешки капитал и тенденцията за постоянен механичен прираст на население (съставено предимно от млади и активни хора), като едновременно с това се допуснаха и катализираха урбанистични процеси на неустойчиво дисперсно развитие по периферията.

Внимателното анализиране на „визуалните коридори“ е една от задачите ни през следващите години, с които трябва да се заемем след приключилата работа по" Визия за София 2050". Градът ни се развива динамично през последните години, което неизбежно променя и неговия силует. Строителството на нови високи сгради (тип СИТИ) поставя сериозни предизвикателства пред опазването на ценните гледки и перспективи в града. Довършването на анализа на бъдещите “визуални коридори”, разработен от ОП „СОФИЯПЛАН”, ще предлага допълнителен инструмент за защита на важните гледки както към знакови места в самия град, така и от София към околните планини и най-вече към Витоша.  Времето, което имаме до приемането на следващото изменение на ОУП, ще ни даде възможност за правилно осмисляне границите на тези зони, свързаните с тях транспортно-комуникационни, екологични и визуални проблеми, както и прецизиране параметрите им на застрояване.

- Районът на Централна гара – нов хъб за бизнес и обитаване?

- Анализът на територията на СО показва, че не само в района на Централна гара, а в целия обхват на жп възел София заедно с контактните бивши индустриални зони - тип НПЗ, попадат четири потенциални територии за градско възстановяване и развитие с обща площ, надвишаваща 240 ха. Собствеността на имотите на разглежданите терени в по-голямата си част е държавна. Необходимо е да се премести фокусът на градско планиране към тези изоставени територии, създаващи значителни градски бариери, допринасящи за развитието на социални и икономически дисбаланси в контактните квартали, както и причина за поредица от екологични предизвикателства от натрупване на отпадъци до изчистване на почвите от замърсяване.

Предвид непрестанното нарастване на столичния град, намирането на устойчиви решения за развитие в рамките на компактния град се явява единствената алтернатива пред разрастването по периферията и ще изисква и нов подход за връщането на тези изоставени територии към живот. Необходимо е да се отбележи, че за да се създадат устойчиви квартали в реализираната градска тъкан, не е достатъчно просто да оценим физическите, устройствените и екологичните променливи, свързани с плътността, микса на функции и мобилността. Необходимо е да се вземат предвид и всички натрупани социални, политически и икономически въпроси и проблеми, свързани с гарантирането на устойчивото ревитализиране на районите в градския контекст, както и да се създадат нови модели на управление.

1 / 2

Пешеходен мост над ул. "Бяла черква" - конкурсен проект на Студио "Боеле" - Чехия

2 / 2

Обществен асансьор за хора в неравностойно положение и реконструкция на прилежащо пространство между ул. "Будапеща" и ул. "Московска" - проект на Студио "А и А Архитекти"
Анализът на територията на СО показва, че не само в района на Централна гара, а в целия обхват на жп възел София заедно с контактните бивши индустриални зони - тип НПЗ, попадат четири потенциални територии за градско възстановяване и развитие с обща площ, надвишаваща 240 ха. На илюстрацията: първопремиран проект за района на Централна гара на екип с ръководител арх. Ангел Захариев

- Бившите НПЗ - развитие и равносметка? "Хладилника" - добър пример за комплексно развитие и планиране на бизнес и инфраструктура?

- Действащият ИОУП 2009 г. насърчи развитието на бившите НПЗ единствено чрез дефиниране начина на бъдещото им земеползване през устройствените зони и „щедро” раздадените параметри на застрояване (тип „бонус площи“), от което капитализираха единствено собствениците на поземлените имоти и предприемачите, без да е възможна намесата на градската управа. В резултат на прилагането само и единствено на тези инструменти се достигна до пълната липса на контрол върху краткосрочните интереси на бизнеса. Проблемът в този подход е, че той бе фрагментарен и доведе до значими и забавени във времето негативни ефекти, с които общината и гражданите, а не предприемачите, ще трябва да се справят в бъдеще.

С други думи, ръководството на СО в бъдеще ще трябва да РАЗПОЛАГА с:

- нов набор от градоустройствени инструменти за управление на пространствения ресурс чрез приоритизиране на намесите;

- механизъм за управление и насърчаване на градското развитие на града през местните данъци и такси;

- анализ на липсващите елементи и промяна в подробните устройствени планове чрез механизми за стимулиране смесването на функциите на конкретни територии;

- промяна в „статичните“ устройствени параметри за стимулиране, ревитализиране и опазване на определени имоти и устройствени зони;

- анализ на ефективността на изпълняваните градски намеси и управленски политики през действителната пазарна стойност на имотите.

Очевидно в досегашния опит за ревитализиране на съществуващите постиндустриални територии тип НПЗ ЛИПСВАТ устройствени инструменти, които да осигурят:

- Нормативни регулации, контролиращи създаването на правилния микс от ФУНКЦИИ, СОЦИАЛНО МНОГООБРАЗИЕ и ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ;

- УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ на предприемачите и собствениците за споделено изграждане на социална инфраструктура;

- КООРДИНИРАНЕ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ТРАНЗИТНОТО ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ с особено внимание към пешеходеца и велосипедиста и обвръзка на новите зони със системите на МГТ.

Възможен изход е чрез промяна на действащото законодателство (ЗУЗСО) с регламентиране на специфични правила за интегриране и „съшиване” към градската структура на постиндустриални територии, като се създаде възможност на СО да синхронизира и дефинира развитието им, като умело координира бъдещия функционален микс. Същевременно е необходимо в процеса на ревитализация да се създаде задължение към всички собственици на имоти да се включат в общия проект с ясен времеви хоризонт, като това ще гарантира общата трансформация в цялата зона.

- Развитието на Софийския околовръстен път е голям успех - какво предстои?

- Със заповед от 4 май т.г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството бе приет подробният план за трасето на Софийския околовръстен път в участъка от АМ „Струма“ – при кръговото кръстовище за гр. Банкя, до ул. „Киевска“ и р. Владайска. За съжаление, срещу административния акт постъпиха две жалби и същите са изпратени към съда за решаване.

За последната част от СОП, която е от бул. „България“ до р. Владайска, заповедта за допускане изработването на ПУП също премина през съдебен контрол и предстои съобщаване на плана.

1 / 1

Детска градина за 12 групи в ж.к. "Младост" - идеен проект на "Тилев архитекти" ЕООД

- Какво е развитието на столичните рингове? Бъдещето пред софийското метро като фактор за развитие на града?

- За изминалите 4 години Дирекция „Инвестиционно отчуждаване” успя да финализира процедурите по придобиване на имотите, попадащи в трасетата на множество важни булеварди: „Рожен“, „Източна тангента“, „Т. Каблешков“ „Ф. Кутев“ и „Копенхаген“. По този начин дадохме „зелена светлина“ за изграждането на липсващите звена от първостепенната улична мрежа. Успоредно с това продължаваме да работим по програмата, заложена от СОС за придобиване на имоти, като само за 2022 г. успяхме да обезпечим терените за изграждане на 5 нови детски градини и значителен брой имоти, предвидени за развитие на техническата инфраструктура и зелената система.

Важно е да отбележа, че с последната промяна в ОУП на СО се позволи да бъде разширен обхватът на третата линия на софийското метро. Изменението в част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ на плана бе прието с Решение 672/15.09.2022 г. на Министерския съвет. Предвижда се разклонението на линия 3 на метрото да бъде от бул. „Евлоги Георгиев“ при Военна академия „Г. С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“. Трасето ще преминава по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред зала зала „Арена София“ и по бул. „Цариградско шосе“. Съкращаването на необходимото време за придвижване в столицата е условие за единно и по-ефикасно функциониране на пазара на труда, а оттам – за по-добри икономически резултати за града, общината и столичната агломерация.

Разширяването на индивидуалния териториален обхват на достъпност на хората при намаляване или запазване в приемливи граници на времето за пътуване има и ценни социални измерения на приобщаване - чрез улесняване и подобряване на достъпа на всички граждани до необходимите им услуги, здравеопазване, образование и култура. И не на последно място, то допринася за повишаване на усещането за добро индивидуално качество на живот, давайки възможност спестеното от пътуване време да се ползва за отдих и личностно развитие. Тези социални измерения са трудни за пряко метрично доказване, изолирано от влияния, но са видими и ценени от жителите, бизнеса и гостите на столицата.  С последното изменение в ОУП метромрежата ще се увеличи с още 6 км и 6 нови метростанции. Така общата дължина на линиите ще стане 61 км, а метростанциите ще достигнат 56. Предвижда се да бъдат превозвани с 16 милиона повече пътници годишно, а делът на пътуванията с метро в градския транспорт ще достигне близо 50%.

- Как се развива социалната инфраструктура на столицата?

- От 2006 г. до момента са построени 146 нови сгради и разширения на детски градини и ясли, въпреки това се констатира недостиг на места, което ни кара да се замислим къде е генезисът на проблема. Преглеждайки данните от НСИ, установяваме, че в момента се намираме в демографска криза, която скоро може да прерасне в демографска катастрофа. От 7 845 841 души през 2002 година в края на 2022 г. сме се стопили до 6 447 710 души, а през 2050 г. се очаква населението в страната да е трайно под прага от 6 милиона жители.

Въпреки това София в последните десетилетия със своята привлекателност успешно генерира постоянна механична миграция на хора и инвестиции, които от своя страна пораждат непрекъсната възходяща спирала. По този начин се откриват допълнителни нови работни места, които от своя страна продължават да привличат нови хора и нови инвестиции. Животът в градовете ведно със съвременните технологии се развиват много по-бързо, отколкото съществуващите механизми за урбанистичен анализ и устройствено управление могат да последват. В същото време концентрацията на хора, търсещи все по-високи заплати, по-високо качество на живот и съответно социална инфраструктура, очертава много ясно вектора на нашите нови модели на потребление, придвижване и използване на природните ресурси.

В тази връзка са и нашите усилия за придобиване на нови терени за социална инфраструктура, като през 2024 г. ще завършим отчуждаването на 10 нови обекта, които заедно със строящите се към настоящия момент 22 нови детски градини и ясли да осигурят в значителна степен недостига.

- Градските паркове и зелените зони - какво ще се случи с обезщетенията на възстановените земи на собственици?

- След анализа, направен от НАГ на всички имоти, предвидени с ОУП и ПУП за публични мероприятия с обща площ 5263 ха, следва да си зададем и въпроса относно осигуряването на необходимия финансов ресурс за реализиране на всички планирани дейности, като го съпоставим с изразходваните за последното десетилетие публични средства за принудително отчуждаване, както и постигнатия резултат.

Допълнително следва да добавим към тях и разходите за строителство на обслужващата ги инфраструктура, което доказва, че СО ще трябва да използва всички налични източници за финансиране на капиталовите си разходи единствено за реализиране на  публичните мероприятия и зелените площи за срок от няколко десетилетия напред, за да може да приложи предвижданията на ОУП.

Иначе казано, за спазване на предвидения изключително кратък времеви хоризонт съгласно ЗУТ СО ще трябва да насочи цялата си програма за капиталовите разходи за осъществяване на планираните паркове и градини и изцяло да лиши от финансиране изграждането на мрежата на метрополитена, уличната мрежа, както и да спре изграждането на училища, детски градини и всякакви видове социална инфраструктура. Без съмнение подобна финансова политика е немислима дори и с използване на инструментите, които дават нормите на чл. 16 и чл. 22, ал. 8 ЗУТ - чл. 16 и чл. 22, ал. 8 от ЗУТ. В този смисъл реализирането на публичните мероприятия ще е възможно само ако законовата и нормативната рамка у нас бъдат променени така, че да гарантират способността на българските общини да прилагат нови пазарно базирани инструменти за осигуряване необходимите финанси, многократно надхвърлящи собствените им бюджети.

Вижте cтaтиятa в бpoй 5/2023 нa cпиcaниe ГPAДЪT в дигитaлeн фopмaт c вгpaдeни ИHTEPAKTИBHИ BPЪЗKИ

Обратно нагоре ↑