речно корабоплаване

Проект BG 161 PO 004-4.0.01-0003 "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС"

Финансиран от Оперативна програма "Транспорт 20078 – 2013 г.", приоритетна ос 4 "Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища" Обща стойност на проекта: 37 427 697,90 лв.

10 Февруари 2015

Обратно нагоре ↑