културно-историческо наследство

В ОП "Региони в растеж" са предвидени 100,7 млн. евро за културното наследство

Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020) е насочена към опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на регионалния туризъм. Концепцията на оперативната програма е да бъдат финансирани ограничен брой, предварително определени културни и исторически атракции от национално и световно значение и религиозни обекти с потенциал за развитие като комплексен туристически продукт и за привличане на туристически интерес.

24 Ноември 2014

Страници

Обратно нагоре ↑