безвъзмездна финансова помощ

Разрешено е до 10% наддоговаряне по пет оперативни програми

Финансирането на новите проекти ще се осигурява от неусвоения бюджет по програмите и от намаленията на договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти.

21 Август 2013, 14:08

Страници