Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Иво Пантелеев, Арх. Радомира Дамянова, Арх. Андрей Андреев, Арх. Елена Димитрова:Тютюневият град - в търсене на нови градски политики

В новия брой 6 на сп. Градът - представяне на проекта, отличен с Награда на Камарата на архитектите в архитектурния конкурс "Тютюневият град - идентичност, обновяване, приобщаване, спасяване", организиран от КАБ - Пловдив

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Екипът на АДА
[1103 прочитания]

Фотограф: АДА

Брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ
Оценката на  журито за качествата на проекта:
Проектът предлага реалистична градска политика на партньорство между публичните власти и бизнеса, която би балансирала частния интерес. Предложените 10 прагматични идеи за конверсия на историческата среда трябва да бъдат разглеждани не като конкретни архитектурни решения, а като примери за възможен подход при градското обновяване на една среда с идентичност. Журито не препоръчва предложеното адаптиране на емблематичната сграда на Тютюневия склад на ул. "Одрин" 8 като хотел с надстрояване и пристрояване, при което би била подценена нейната символична стойност за града, изискваща функция с по-отворен публичен характер и културен профил.

Основни принципи на концептуалния градоустройствен модел
• Разглеждане на ареала на Тютюнев Град (ТГ) като естествен завършек на главната пешеходна ос на Пловдив.
• Превръщане на ул. "Иван Вазов" в пешеходна с ограничен автомобилен достъп за местните жители.
• Създаване на вътрешна за ТГ система от публични градски пространства: покрит площад; пешеходни улици; квартална градина с клуб.
• Доизграждане на уличната рамка на вътрешните улици, както и на бул. "Христо Ботев".
• Осигуряване на паркиране за гости на бъдещия комплекс Тютюнев Град чрез многоетажен гараж, достъпен от бул. "Христо Ботев".
• Съхраняване на специфичния мащаб и идентичност, определени основно от сградите на тютюневите складове и ул. "Иван Вазов".
• Фокусирано повишаване на плътност и КИНТ на застрояване срещу замяна с площ за публични пространства.
• Градиране от по-ниско към по-високо застрояване от ул. "Иван Вазов" към бул. "Христо Ботев" с фиксиране на кота корниз.
• Ясно разграничаване на жилищната зона на ТГ и опазване на характера й.
• Идеи за проекти-бизнес модели за ново ползване на складовете на база на образци от чуждата практика.
• Използване на покривите на новите сгради като озеленени панорамни градини.
• Предложение за разработване на специфични насочващи Правила за застрояване и проектиране (urban design guidelines), включително 3D модел със статут на ПУП за целия Тютюнев Град, както и система от елементи на градския дизайн.
Фотограф: АДА

Фотограф: АДА

Тютюневият град - в търсене на нови градски политики
Богатият чуждестранен опит в разрешаването на урбанистични ситуации, подобни на Тютюневия град (ТГ), показва, че успешното възпиране на процеса на деградация и трансформирането му в процес на градско обновяване и развитие са възможни единствено чрез провеждане на подходящи градски политики, балансирано удовлетворяващи и обществения и частния интерес. Често използвани са публично-частните партньорства между държавните и общинските организации, частните собственици и бизнеса. Установяването на ПЧП е съпътствано като правило от публично информиране и медииране, както и от участието на гражданите чрез НПО.
Неотдавнашното разрушаване на един от тютюневите складове и опожаряването на други четири склада са само потвърждение на очевидното: в момента доминиращ в динамиката на Тютюневия град е частният интерес в отсъствие на обществено приет регламент. Практиката е доказала, че регулирането на подобни ситуации (т.е. зачитането на обществения интерес) не е възможно чрез прилагане единствено на административни методи, базирани на разпореждания ("да се изгради отново") и само на санкциониращи механизми ("да бъдат глобени"). Живите вериги на гражданското общество могат да предотвратят текущите конкретни актове на разрушаване, но не и да възпрат процесите на деградация, резултат от осъзнатото пасивно поведение на собствениците (случаят със "Захарна фабрика" в София).
От друга страна, именно собствениците и частният бизнес могат да се превърнат в мощен градивен фактор, ако бъде формирана среда, стимулираща реализирането на икономически интерес. Известно е, че в общия случай възстановяването, консервацията и адаптацията на сгради и среда, културно наследство, е възможно или чрез благотворително инвестиране на излишъци (случаят на Тютюневия град не е такъв) или като част от цялостен проект, водещ до възвращаемост на инвестицията и генериране на печалба. Тоест става въпрос за подготвянето и осъществяването на успешна сделка между общината и бизнеса. Подобни модели са възможни чрез създаване на мотивираща и финансово поощряваща среда (изгодни градоустройствени параметри; намаляване на данъците; безлихвените дългосрочни заеми и дори дотации). Водещи в примерите на успешни трансформации на сходна на Тютюневия град среда са контролираното повишаване на плътността и интензивността на застрояване, както и определянето на режими на ползване, които позволяват създаване на интегрирана, богата и достъпна градска среда и инфраструктура, както и на сгради, генериращи успешен бизнес – услуги, разнообразни форми на хранене, рекреация, хотелиерство, рентиерство и др.
В условията на исторически формиралата се среда на вземане на решения у нас е малко вероятно процесът да стартира отдолу нагоре. Възможният градивен подход, изглежда, трябва да бъде иницииран отгоре надолу, при бързото идентифициране на всички заинтересовани играчи и въвличането им в диалог, насочен към коопериране и създаване на партньорства. Първостепенна задача ще бъде преодоляването на разрушеното доверие на гражданите на Пловдив, превърнало се в обществен израз на недоволство, резонирал и в международните медии. Ето защо очертаването на визия и стратегия за развитие предполага и приобщаването на местните жители, които нямат предприемачески интереси, но ще бъдат засегнати от каквото и да било развитие на територията. Само в условията на ясни правила и доверие може да се стигне до дирижирана регенерация на Тютюневия град, включително с конвертиране на собственост върху земята (площ за публични пространства срещу повишено РЗП в останалата част от собствеността).
В този смисъл настоящото конкурсно участие не дава специфично решение, а симулира подход и възможен процес на регенерация. Представени са симулации на градоустройствен анализ, оценка на алтернативни схеми, последвана от избор на синтезиран вариант. Същият се разглежда като основа за последващите градоустройствено планиране, проектиране и дизайн. Предложени са и някои утвърдени в европейския опит техники, особено подходящи за случая: формулиране на насоки за проектиране – guidelines; 3D застроителен план; брандиране на територията с отчитане на емоционалните нагласи и субективни фактори.
Формулираните 10 основни проектни идеи, обхващащи сградите на бившите тютюневи складове и терените на разрушените такива, трябва да се разглеждат като възможни бизнес идеи, а не като конкретни архитектурни намерения. Чрез авторски снимки са илюстрирани съвременни конверсии на изоставени индустриални и складови сгради от различни европейски страни (Португалия, Испания, Италия и Турция). Особено внимание е обърнато на повишаването на качеството на уличните пространства, създаването на локална пешеходна зона и на нови градски пространства, чрез които ареалът на Тютюневия град ще се приобщи органично към централната пешеходна зона на Пловдив.

Фотограф: АДАДобавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | декември - януари 2017 | в две тела

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg