Facebook YouTube
Регистрация

Отреждат имоти за строителство с цел обезщетение

На мястото на бившия сервиз се допуска изграждане на бизнес сграда на 25 етажа

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 02.07.2007, Автор: Гергана ДИМИТРОВА
[132 прочитания]
Напълно запазване на съществуващите зелени площи, както и обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение за озеленяване - това се предвижда в разработения в окончателна фаза подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на столичния квартал "Изток-изток - втора част". Съхраняването на благоустроените площи в междублоковите пространства е също отразено с разработката. Същевременно за удовлетворяване на интереса на собствениците на реституирани имоти с плана са предложени и възможности за обезщетение чрез парцели за ново строителство в рамките на същата територия. Това е предвидено на три места чрез отреждане на урегулирани поземлени имоти (УПИ).
Разработването на плана е по програма за преструктуриране на жилищните комплекси по общия устройствен план на София. С нея се цели извеждане на възможни модели за устройване на територии със съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани имоти, попадащи в междублоковите пространства и засягащи реализирани вече благоустройствени мероприятия, а от друга - законосъобразните възможности за застрояването на тези имоти.
Жилищен комплекс "Изток-изток - част 2" е затворен между бул. "Цариградско шосе", жк "Изток-изток - част 1", местност "Дианабад" и жк "Младост 1". На юг границата е съществуващия жп ареал, на север - бул. "Цариградско шосе", на изток е ул. "Тинтява", на запад - ул. "Атанас Далчев". Територията на комплекса възлиза на 56.92 ха. Обособени са 40 квартала и има смесено застрояване - индивидуално и комплексно със сгради от 2 до 20 етажа.

Озеленяването
Планът определя онези територии със съществуващо озеленяване, в които се забраняват всякакви действия за намеса освен за благоустрояване и подобряване на тяхното развитие. Всички озеленени площи в поредицата от квартали, успоредни на бул. "Цариградско шосе", се отреждат с урегулирани поземлени имоти за озеленяване. С такова отреждане са и зелените площи в смесена многофункционална зона. С това в плана се гарантира запазването на благоустроените зелени площи.

Реституираните имоти
които са с площ общо 8 дка, попадат в зелени площи или върху съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура и не е допустимо да бъдат застроени. Затова, за да се запази зеленината в жилищния комплекс в междублоковите пространства, с плана се предвижда собствениците да бъдат обезщетени на други, подходящи за строителство места, с които няма да се нарушава средата на обитаване. Имотите, с които ще се обезщетят собствениците, са общинска собственост. С новия план те са отредени като урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, на които са предвидени сгради с етажност до пет надземни нива. Имотите за обезщетение са на ул. "Пиер Дегея", на мястото на бивш магазин в близост с жп ареала, с който граничи комплексът, и до сградата на "Топлофикация", каза арх. Иван Иванов. На два от имотите е допуснато застояване за около 3800 кв.м разгъната застроена площ, определени за обезщетяване на собствениците на реституирани имоти. Тези петна се намират в кв. 74а, 91 и 92 и са върху общинска собственост.
Изграждането на жк "Изток - част 2" е реализирано през втората половина на ХХ век, а последният застроителен и регулационен план е приет през 1989 г. От заложените в него обемно-пространствени идеи е изпълнено почти 100% жилищно блоково строителство. Реализирани са и голяма част от предвидените обекти на общественото обслужване. Изпълнено е добро вътрешноквартално озеленяване и улично строителство. Проведена е основно улична мрежа.

Новото застрояване
Отчитайки сравнително високото качество на обитаване в тази част на София, авторският колектив предлага разполагане на нова жилищна площ при отчитане на традиционно установения стандарт на обитаване в подобна градска структура. Допускат се пристрояване и надстрояване на жилищни постройки. Според плана е възможно строителството на нови жилищни сгради в изградена жилищна среда, но като се наложи ограничение в етажността на жилищните сгради, която да не надхвърля етажността на съседните съществуващи обекти. Изключения се допускат само за оформяне на силуети и покриване на съществуващ калкан. Подобни сгради могат да се изградят в кв. 53б и кв. 90. Определени са места в кв. 53б, 66а, 74, 85, 90, 90а, 91, 92 и 92а, където за терени в съседство със съществуващи сгради е възможно при сега действащото законодателство да се разработят нови работни устройствени планове (РУП).
Същевременно на мястото на бившия сервиз "Изток" с плана е направено ново отреждане за зона за обществено обслужване съгласно предвижданията на общия устройствен план. С нея се допуска изграждане на бизнес и обществено обслужваща сграда. Показателите на застрояване са плътност 60%, коефициент на интензивност - 3, озеленяване - минимум 30%. Допуска се максимална височина на сградата от 25 етажа. През април тази година инвестиционният фонд "Глоубъл файненс" (Global Finance) съобщи, че е купил сервиз "Изток". Сделката е реализирана чрез фонда за инвестиции в недвижими имоти - "Глоубъл имърджинг пропърти фонд" (Global Emerging Property Fund - GEPF). Цената, на която е купен обектът, е 17 млн. евро.
На мястото на младежкия дом е предвидено да се изгради административна сграда на район "Изгрев".
В новия план за регулация и застрояване са отразени всички качествени елементи, установени в досегашното състояние на територията. Отчитат се постигнатите градоустройствени показатели според действащите по време на реализацията на комплекса нормативи и се запазват реализираните озеленени площи. За голяма част от територията на комплекса има процедирани частични изменения (изменения на действащия устройствен план), които са отразени в окончателния проект.
Планът предлага внимателна намеса в структурата на кварталите и вътрешнокварталните пространства, като допълва жилищната застройка с нови обеми върху терени с остарял нискоетажен жилищен фонд.
По-чувствителна е намесата в кв. 53б и кв. 90, където по градоустройствени съображения се предвижда нова застройка с по-високи сгради, предвидени за офиси, съответно 15 и 25 етажа.
Търговски обекти от съвременен тип са предвидени в кв. 53б и кв. 90. По този начин ще се създадат условия за формирането на два центъра с висок стандарт на обслужване от градско значение.
Съществуващият пазар, на мястото на който се изгражда културен и търговски център, се измества под моста на ул. "Дървенишко шосе", на мястото на бив­шата автогара за Самоков.

Комуникация и транспорт
Проектът за регулация и застрояване на жк "Изток-изток - част 2" запазва традиционно създадената комуникационна структура.
Предвижда се малка промяна на регулационната граница на ул. "Атанас Далчев". При реконструкция на улицата ще се извърши разширение с по 25 см от двете страни на платното, като неговият габарит ще стане общо 7 м. Транспортното обслужване на зоната се осигурява от градския транспорт по прилежащата главна улична мрежа. Паркирането се решава в партерните етажи и подземните нива на новите жилищни сгради.
По разчети според плана се предвижда да се обособят 2200 паркоместа в подземни и в надземни паркинги. Разчита се и на надлъжно улично паркиране при една нова организация на движението в комплекса. Под училищния двор на Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" се предвижда да бъде изграден подземен паркинг.
Има идея за демонтиране на елемента от околовръстната жп линия, намираща се в границите на комплекса, като за територията също се процедира план за регулация и застрояване.Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg