Facebook YouTube
Регистрация

Завършен е първият етап от проекта на пътя Видин - Ружинци

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.12.2013, Автор: Милена Василева
[474 прочитания]
Изпълнителят обединение "Виа План – Бурда" ДЗЗД представи в Агенция "Пътна инфраструктура" първата фаза – идеен проект, от модернизацията на участъка Видин – Ружинци от път І.1 (E79) Видин – Ботевград. Проектирането се извършва на два етапа. Първият етап е идеен проект. След приемането му от възложителя се преминава към втория - изработване на технически проект. Целта е да се направи проект за скоростен път, който да бъде включен в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" за изграждане в периода 2014-2020 г.
Обединение "Виа План–Бурда" ДЗЗД разработи три алтернативи. Началото и на трите варианта е при км 3+757 - на изпълнения участък на Дунав мост 2 с габарит Г20, а краят - преди град Ружинци.

Син вариант
Състои се от следните участъци:
От км 3+757 до км 8+870 – по съществуващия обходен път на Видин  с уширение на габарита до Г/20 и запазване на геометрията му.
От км 8+870 до края км 57+805,07 – изцяло по нов терен. Напуска обходния път на град Видин при км 8+870, обхожда източно село Слана бара и от запад град Дунавци, върви западно на съществуващата жп линия до Димово, като я пресича на км 36+500 при гара Мошанец. Обхожда Димово източно от страна на селата Костичовци и Извор, като максимално върви успоредно на разработката на "Пътпроект 2000", без да засяга сервитута й. Завършва при км 57+805,07 - началото на с. Ружинци, като се свързва с разработката на следващия участък път І-1 Ружинци – Враца.
Пътните възли са 10.Разработени са по два варианта с изключение на тези при км 39+910 с път ІІІ-1102 Макреш – Димово и 51+590 с път VID 1003 Орешец - Медовница. Предлага се в следваща фаза да се разработят по първия вариант. Възлите при км 6+100 за Видин с път ІІ-12 Брегово и при км 8+350 на път за с. Новоселци са вече изпълнени, така че дават възможност за уширения на габарита до Г/20.
При км 9+590 се предвижда възел непълен тромпет само с две посоки Видин – София по съществуващия път и обратната посока. С този възел ще се осигури по-лесна връзка с път ІІ-11 през Дунавци по съществуващия път.
- При км 10+680 – с път ІІІ – 1411 Слана Бара – пълна детелина
- При км 20+309 - на път ІІІ-1413 Дунавци – Синаговци тип "диамант"
- При км 30+230 – с път ІІІ -141 - "непълна детелина"
- При км 36+075 – за връзка с път І-1 тип "диамант с кръгови кръстовища"
- При км 39+910 - за връзка с гр. Димово - "непълна детелина"
- При км 46+040 – с път І-1 – Бела – Скомля - "пълна детелина"
- При км 51+590 - с път VID 1003 Медовница – Орешец – "непълна детелина"
При км 36+335 и км 51+543 се пресича съществуващата жп линия София – Видин.

Мостовете при реки са пет: при реките Делейска – км 11+100, Войнишка – км 16+350, Видбол – км 19+722, Арчар – км 38+900, Барата – км 53+800. Отворите и видът на конструкцията ще се решат в следващия етап от разработката.

Червен вариант
Този вариант е решен максимално близо до съществуващия път, но така, че той да се използва по време на строителството и да се запази като транспортна връзка за обслужване на прилежащите населени места.
От км 3+757 до км 12+753,28 пътят се развива се по съществуващия обход на Видин с уширение на габарита до Г/20 до км 11+635. При км 10+567 преминава над жп линията София – Видин с надлез с отвор 14х20=260 м, като се предвижда разваляне на съществуващия (вертикална крива с малък радиус) и изграждане на нов с необходимите геометрични параметри. Оттук до км 12+753,28 се използва изпълненият вече участък и пътен възел от км 11+635 до км 12+753,28. Този участък не е предмет на настоящата разработка.
От км 12+753,28=12+870 до км 59+603,94 пътят се отделя от съществуващия при км 12+870 (след края на изпълнения възел "тромпет" на обходния път на град Видин), върви успоредно на съществуващия път източно или западно в зависимост от теренните условия, наличието на реки, жп линии и други. При км 35+500 преди град Димово се изнася западно над града поради наличие на свлачище, стабилизирано по време на рехабилитацията през 2004 г., обхожда град Димово западно и при км 50+500 обхожда източно гара Орешец, като се насочва западно от град Ружинци. Завършва при км 59+603,94 непосредствено в началото на Ружинци. Тук се свързва с разработвания в настоящия момент проект от същата програма "Път І-1 Ружинци - Враца".
Пътните възли, които са 10, са разработени по два варианта с изключение на тези при км 30+079 с път ІІІ-141 Срацимир и при км 45+373 с път ІІІ-102 за с.Бела. Предлага се в следваща фаза да се разработят по първия вариант. Двата възела - при км 6+100 за град Видин с път ІІ-12 Брегово и при км 8+350 на път за с.Новоселци, са вече изпълнени така, че дават възможност за уширение на габарита до Г/20.
- при км 12+000 – този възел тип "тромпет" е наскоро изграден за габарит Г/20 и осигурява безконфликтна връзка с Видин. Той не е обект на настоящата разработка
- При км 16+728 на път Дунавци - тип "диамант" – към съществуваща улица 
- При км 19+651 – с път Дунавци – Синаговци за връзка с път ІІ-11
- При км 30+079 – за връзка с с.Срацимир – "детелина"
- При км 37+091 – за връзка с с.Макреш  - "непълна детелина"
- При км 45+373 – с път ІІІ-102 – "непълна детелина "
- При км 52+951- с път VID 1003 Медовница – Орешец – "непълна детелина"
жп линии
- При км 10+582 – пресичане на съществуващата жп линия София – Видин с жп надлез с отвор 14х20=250 м. Предвижда се разваляне на съществуващия надлез и изграждане на нов с новия габарит Г/20. Пресичанията на жп линията по този вариант са повече. При км 16+380 има пресичане на вариантно решение на жп линия София – Видин. Пресичания на същата жп линия има и при км 21+107, 26+580, 39+215, 49+755, 52+860.
Мостовете са седем, повече от тези в синия вариант. Те са при реките Делейска – км 14+508, Войнишка – км 17+085, Видбол – км 19+400, Арчар – км 42+689, а също и при км 50+280, км 55+115, км 59+130.

Розов вариант
Този вариант е разработен с цел да се използва максимално съществуващият път с подобряване на хоризонталните и вертикалните елементи за проектна скорост V=120 км/ч. Развива се с максимално уширение на съществуващия габарит до Г/28.
От км 3+757 до км 12+753,28 =12+910 трасето върви по следата на червения вариант. Развива се по съществуващия обходен път на Видин с уширение на габарита до Г/20 до км 11+635. При км 10+567 преминава над жп линията София – Видин с надлез с отвор 14х20=260 м, като се предвижда разваляне на съществуващия (вертикална крива с малък радиус) и изграждане на нов с необходимите геометрични параметри. Оттук до км 12+753,28=12+910 се използва изпълненият вече участък и пътен възел. Този участък съгласно заданието не е предмет на настоящата разработка.
От км 12+753,28=12+910 до км 36+226,67=36+000 (от синия вариант).
Продължава по съществуващия път от км 12+910/=12+753,28/, върви успоредно на съществуващия път с максималното му използване, с подобряване на хоризонтални и вертикални елементи и уширение до необходимия проектен габарит Г/28, източно или западно. При км 36+226,67=36+000 се включва в син вариант и се развива по него до края му.
При този вариант от около км 27+000 до около км 32+000 вариантът напуска съществуващия път и минава източно от с.Срацимир, за да се осъществи обхождането му.
От км 36+226,67=36+000 (от син вариант) до км 57+805,07 този вариант продължава по следата на синия вариант до км 57+805,07, където се свързва с разработвания в момента следващ участък път  път І-1 Ружинци – Монтана".
Предвидени са пътни възли, пресичания на пътища и жп линии.
За пътните възли по тази алтернатива не са разработвани варианти. Предложени са само като местоположение. До км 12+753,28=12+910 пътните възли са: при км 16+730 – за с. Дунавци, при км 19+650 с път ІІ-11, при км 24+500 – с път 2050 за с. Ивановци, при км 28+500 – с път 2051 за с. Гайтанци – предвижда се само пресичане като развръзките ще се осъществяват през п.в. за с. Срацимирово, при км 30+420 – с път ІІІ-141 Срацимирово – Въртоп, при км 33+250 – осигурява връзка за с. Лагошевци.
След км 36+000 пътните възли са както при синия вариант.
Пресичания на жп линията има при км 10+582 с надлез с отвор 14х20=250 м. Предвижда се разваляне на съществуващ надлез и изграждане на нов с габарит Г/20. При км 16+546 има пресичане жп линията от вариантно решение на жп линия София – Видин, а също и при км 21+464, 27+080, 34+500, 36+335, 51+543.

Обект: Изработване на проекти за модернизация на Път І-1 ( Е79 )Видин – Ботевград:
- Участък №1: Път 1-1 "Видин - Димово" от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723км
- Участък №2: Път И "Димово - Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270км
Фаза: Идеен проект
Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура", автор на техническата спецификация.
Изпълнител: Обединение "Виа План–Бурда" ДЗЗД
Съществуващото положение
о За участъка от км 3+757 до км 12+870 – обходен път на Видин, е разработен и реализиран технически проект за пътната инфраструктура на българска страна при строителството на Дунав мост Видин-Калафат. Построени са три пътни възела, като е оставен един отвор в дясно за реализиране на още едно платно за движение. Преминаването на съществуващата жп линия е на км 10+590 по съществуващия мост, проектната скорост е за 60 км/час в нивелетно отношение.
о За участъка от км 3+450 до км 39+480 и от 61+219,86 до км 103+000 е направена рехабилитация от проектната разработка на "Илия Бурда" ЕООД на съществуващия път през 2002 г. в следните подучастъци.
Участък 1 – от км 3+450 до км 21+147,43
Участък 2 – от км 25+596,88 до км 39+586,72
Участък 3 – от км 61+219,86 до км 101.
о За участък от км 39+480 до км 60+032.91 (обходен път на Димово и Бяла)
са правени проекти през 1980 и 1986 г. По втория проект през 1993 г. е издадено разрешение за строеж и са извършени няколко вида строителни работи. Актуализация на поректа е направена през 1996 г. През 2006 г. е възложено на "Пътпроект 2000" ООД да актуализира проектната разработка, като във ситуационно отношение трасето е запазено във вида от 1996 г. - за габарит Г10.50. За проектната разработка има парцеларен план от юли 2006 година.
Площадки за отдих
Предложените площадки за отдих са предвидени двустранно през около 15 км и са отразени на ситуациите:
Син вариант – при км 16+500, 31+900, 46+500
Червен вариант – при км 15+800, 30+800, 47+800
Розов вариант – при км 15+800, 31+000, 46+500

Интелигентни транспортни осицентрове за управление
Предложените центрове за управление са предвидени през около 40 км и са отразени на ситуациите:
Син вариант – при км 39+700
Червен вариант – при км 37+000
Розов вариант – при км 39+700
Розов вариант – при км 39+700

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg