Facebook YouTube
Регистрация

Мисия "градска мобилност"

Крайна цел: устойчив, организиран, сигурен, достъпен транспорт

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
[272 прочитания]

Фотограф: СГ

Въпреки различията на градовете Европа търси общи решения за справяне с транспортните проблеми. Така през 2006 г. Европейската комисия обяви намерението си да разработи Зелена книга за градска мобилност.

Година по-късно - на 25 септември 2007 г., документът беше приет. Основната му цел е да определи новата концепция за устойчива градска мобилност.

Дългосрочното икономическо развитие на градовете и качеството на живот на техните жители са сред главните приоритети на Зелената книга.
Новата концепция за градска мобилност се състои в насърчаване на използването навсички транспортни средства и комбинирането на различните видове обществен транспорт с различни видове индивидуален транспорт.

След проведено широко обществено допитване са определени пет основни предизвикателства (виж карето), с които се сблъскват европейските градове в стремежа си за осигуряване на устойчива мобилност. Единственият начин да бъдат преодолeни тези предизвикателства е интергрираният подход.

В Зелената книга са представени и конкретни насоки за разрешаване на проблемите пред градската мобилност. Акцент сред тях се дава на внедряването на енергийно ефективни технологии, използване на алтернативни горива и на по-екологосъобразни и безопасни превозни средства. Насърчаване на ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов транспорт, както и изграждането на подходяща инфраструктура също са сред насоките, залегнали в документа.

Като естествен резултат от консултацията и дебатите, които последваха публикуването на Зелената книга за градската мобилност, на 30 септември 2009 г. документът беше последван от друг - План за действие за градска мобилност.В обосновката на този документ е записано: "Градските транспортни системи са неразделна част от европейската транспортна система и поради това са неразделна част от общата транспортна политика съгласно членове 70-80 от Договора за ЕО.
Освен това други политики на ЕС (кохезионната политика, политиката в областта на околната среда, политиката в областта на здравеопазването и др.) не могат да постигнат своите цели, без да се вземат предвид градските особености, включително градската мобилност".

Утвърждавайки Плана за действие, Европейската комисия на практика за пръв път представи пакет от мерки, които да подпомогнат и насърчат политиките за устойчива градска мобилност, провеждани от страните в Евросъюза. В документа се предлагат 20 краткосрочни и средносрочни практически действия, разпределени в шест основни теми.
Основният акцент и тук попада върху интегрираните политика, планирането и тяхното обвързване с околната среда. В плана за действие се посочват и възможните варианти за привличане на финансиране на проекти,* свързани с градската мобилност. Сред тях са използването на финансиране от ЕС, включително инструменти на Европейската инвестиционна банка, които биха могли да предоставят значителни стимули и да подпомогнат набирането на частно финансиране.
"В краткосрочен план Комисията може да подпомогне властите и заинтересуваните страни да разгледат съществуващите възможности за финансиране и да развият иновативни публично-частни партньорски схеми", пише още в документа.

Обзор на действията за градска мобилност в ЕС

2009 г.
- Ускоряване на приемането на планове за устойчива градска мобилност
- Подобряване на информацията относно пътуванията
- Достъп до зелени зони
- Изследователски и демонстрационни проекти за превозни средства с ниски и нулеви емисии
- Интернет наръчник за чисти и енергийно ефективни превозни средства
- Обмен на информация за градските ценови схеми
- Оптимизиране на съществуващите източници на финансиране
- Създаване на обсерватория за градска мобилност
 
 2010 г.
- Транспорт за здравословни градски среди
- Платформа относно правата на пътниците в обществения градски транспорт
- Кампании относно поведение за устойчива мобилност
- Енергийно ефективното шофиране като част от подготовката на водачите
- Анализиране на нуждите от бъдещо финансиране
- Актуализиране на данните и статистиките
- Принос към международния диалог и обмен на информация
 
2011 г.
- Устойчива градска мобилност и регионалната политика
- Подобряване на достъпа за лица с ограничена подвижност
- Проучване на градските аспекти на интернализацията на външните разходи

2012 г.

- Градски товарен транспорт
- Интелигентни транспортни системи (ITS) за градска мобилност
Предизвикателствата
1. Лесно придвижване в градовете - предлагането на атрактивни и сигурни алтернативи на личните автомобили като ходенето пеш, придвижването с велосипед, с обществения транспорт са основни стъпки към по-лесно придвижване в градовете.

2. По-зелени градове - увеличаване на използването на чисти и енергийно ефективни технологии в градския транспорт; съвместното закупуване на екологично чисти технологии, насърчаването на екологичното управление на превозни средства. Въз основа на събраната информация от Директивата за шума могат  да се  разработят планове за намаляване нивото на шума. Ключ към постигане на целта – "По-зелени градове", е приемането на хармонизирани минимални стандарти за превозните средства.

3. По-организиран градски транспорт - битката е трудна, но организираността в градски условия може да се подобри чрез развитиеи насърчаване по-добри информационни услуги за пътниците, както и чрез взаимната съвместимост на приложенията на интелигентните  транспортни системи.

4. По-достъпен градски транспорт - възможностите за подобряването на достъпността могат да се изразят в насърчаване на създаването на линии, запазени за използване от обществения транспорт. Създаване на Европейска харта за правата и задълженията на пътниците, използващи обществен транспорт, както и по-добрата координация на градския и извънградския транспорт с териториалното разположение.  

5. Сигурен и безопасен градски транспорт - европейската политика в областта на безопасността по пътищата се съсредоточава  върху проблемите на поведението на пътя и създаването на по-сигурна инфраструктурата. По-безопасните превозни средства са от особена важност в градските райони. Технологии като нощно виждане, брейк асистант, устройство за избягване на сблъсък и аларма против заспиване могат да допринесат за сигурността на всички на пътя.
Всекидневни задръствания, изнервени шофьори, нередовен градски транспорт, изпочупени спирки, мрачни и недоволни пътници… С тази гледка започва и завършва деня си близо 50% от населението на България, концентрирано в големите градове. Проблемът стои обаче не само пред нас, той е валиден и за 60% от населението на Европейския съюз. Освен че се губи време в задръстванията, а трафикът е причина за над една трета от вредните емисии, последствия има и за икономиките. Изчисления на Европейската комисия сочат, че годишно в резултат от нарастването на уличното движение се губи около 1% от БВП на общността.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg