Facebook YouTube
Регистрация

Премахване на наредбите за малките поръчки и за конкурсите в проектирането

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.01.2011, Автор: Строителство Градът
[117 прочитания]
Едно от предложенията в концепцията е за прецизиране на правилата относно съдържанието на методиката за  оценка на офертите при критерий “икономически най-изгодна оферта”

Едно от предложенията в концепцията е за прецизиране на правилата относно съдържанието на методиката за  оценка на офертите при критерий “икономически най-изгодна оферта”
Фотограф: СГ

Всички подзаконови нормативни актове като наредбите за възлагане на малки обществени поръчки, за специални обществени поръчки и за конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране да бъдат включени в новия закон за обществените поръчки, като съответно бъдат намалени и праговете.

Ако отпадне обнародването в Държавен вестник, ще се спестят бюджетни средства, а въвеждането на нов образец corrigendum ще даде възможност за корекции. Въвеждането на принципа на трите оферти пък ще даде възможност за максимална обективност, както и ограничаването на участието на подизпълнители в различни обединения.
Това се казва в концепцията за промени в законодателството по обществени поръчки през 2011 г. по повод препоръките от доклада на Европейската комисия от юли м.г., създадена от междуведомствена експертна група и представена от министър Томислав Дончев.

Експертите са установили, че нормативната уредба изцяло съответства на европейското законодателство, но има нужда от усъвършенстване в различни сектори.

Първата група мерки засяга правила за възлагане на договорите
- да се обхванат всички процедури за възлагане в един нормативен акт, като отпаднат наредбите, в които се уреждат различни режими в зависимост от стойността или обекта.
Отпадането на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки и Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и включване на всички процедури за възлагане на обществени поръчки в ЗОП ще опрости процедурите.
Съкращаването на броя на режимите за възлагане на обществени поръчки по националните прагове ще бъде постигнато чрез обединяване на стойностите по НВМОП и ЗОП.
Тъй като стойностите на договорите за обществени поръчки варират в много широки граници, се предлага оптимизиране размера на таксите при обжалване.
Втората група мерки са насочени основно към редакция и прецизиране на текстове. Предвижда се отпадане на обнародването в Държавен вестник, като се спестяват бюджетни средства и се преодолява ненужно дублиране на информацията.
Въвеждането на нов образец corrigendum ще създаде по-гъвкав ред за извършване на промени след откриване на процедурата.
Налага се и по-детайлно уреждане на отношенията между комисията и възложителя, от уеднаквяване на терминологията, например еднозначна употреба на понятията обект и субект, удължаване на сроковете за даване на разяснения, допълване на правилата за освобождаване на гаранциите за изпълнение и т.н.

Някои предложения:
- отпадане на публикацията в Държавен вестник за поръчки по националните прагове, остава задължителното публикуване само в Регистъра на обществените поръчки
- опростяване на правилата за възлагане на поръчки на ниска стойност чрез т.нар. три оферти при спазване принципите за публичност и прозрачност
- въвеждане на гъвкав подход за промени в условията, при които е открита процедурата чрез възможност за използване на образец corrigendum
- подобряване работата на комисията, като се предвиди възможност за връщане на протоколите от възложителя поради грешки или пропуски, вкл. липса на мотиви, прецизира се възможността за допълване на документите за подбор, въвеждане на ново публично заседание за отваряне на документите за оценка на офертите, отпадане задължителното участие на външни експерти в комисиите
- прецизира се забраната за смесване на критериите за подбор с показателите за оценка на офертата
- оптимизира се срокът за предоставяне на разяснения от възложителя
- урежда се освобождаване на гаранцията за изпълнение
- прецизират се основанията за договаряне без обявление.
Трета група мерки допълва нормативната уредба, като регламентират неуредени до момента въпроси като проблема с дефиницията на понятието "свързани лица", участието на подизпълнители и обединения от лица, забраната за изменение на сключен договор за обществена поръчка, възможността за пряко възлагане на дружества, свързани с възложителя, и др.
Предлага се да се допълнят правилата за участие на подизпълнители в обществените поръчки чрез

ограничаване дела на участие на подизпълнители в една оферта до определен процент
и ограничаване на възможността едно лице да участва като подизпълнител в офертите на различни участници в рамките на една обществена поръчка, когато неговият дял е повече от 50 на сто.
Необходима е дефиниция на понятието "свързани лица" за целите на ЗОП и забрана за участие в процедура на лица, участвали в подготовката на документация.
Предлага се прецизиране на правилата относно съдържанието на методиката за оценка на офертите при критерий "икономически най-изгодна оферта".
Според експертите практиката изисква възможност за пряко възлагане на обществени поръчки на лица, свързани с възложителя (възлагане in hоuse) - когато публичният възложител притежава изцяло капитала на дружеството, осъществява контрол, подобен на контрола върху собствените му дирекции, и изцяло осъществява своята дейност с този възложител.

Ще удържат пари за некачествено изпълнени проекти
Подготвяната методология за налагане на финансови корекции при некачествено изпълнени проекти, основно в строителството, представи министър Томислав Дончев на среща с представители на Камарата на строителите, ръководени от председателя Светослав Глосов. Задължително да участват външни експерти в оценителните комисии, предложиха от камарата. Според министър Дончев това може да стане само ако има ясен ангажимент и добре разработен механизъм, който очертава отговорността на браншовите организации и излъчените от тях експерти.


Настоящият Закон за обществените поръчки, в сила от 1 октомври 2004 г., е изменян 15 пъти, последния път - от 24 юни 2010 г. 
Някои от последните промени
•Обществени поръчки за услуги ще се възлагат за срок до 5 години.
•Агенцията по обществени поръчки ще участва в осъществявания от управляващите органи на съответните програми предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 млн. лв.
•Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще налага имуществена санкция в размер 10 на сто от стойността на договора, когато той е сключен след допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, но при произнасяне по същество се установи незаконосъобразност на това решение.
•Ограничава се кръгът на лицата, които ще подават изискващите се от закона декларации при участие в процедури.
•Въвеждане на задължителен период на изчакване, през който на възложителите е забранено да сключват договор за обществени поръчки.
•Измененията в правната уредба на договора за възлагане на обществената поръчка. 
•Промени в реда за провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки и по-конкретно при разглеждане на офертите.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Реклама рекламирайте при нас

Ежедневен бюлетин с най-актуалното от Градът.bg